Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
CJG Drimmelen Geertruidenberg

Aanwijzing elektronisch blad: Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCJG Drimmelen Geertruidenberg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzing elektronisch blad: Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg 2020
Citeertitel’Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg 2020’
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 32ja van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. artikel 32k van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. artikel 32l van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 4. artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2020Nieuwe regeling

03-02-2020

bgr-2020-358

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing elektronisch blad: Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg 2020

Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg (hierna genoemd: de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg);

 

Overwegende dat

 • -

  besluiten van het bestuur van het openbaar lichaam die algemeen verbindende voorschriften inhouden, niet verbinden dan wanneer zij door het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam zijn bekendgemaakt;

 • -

  indien het openbaar lichaam een publicatieblad als bedoeld in artikel 32ja heeft ingesteld, verbinden besluiten van het openbaar lichaam die algemeen verbindende voorschriften inhouden, in afwijking van het eerste lid niet dan wanneer zij zijn bekendgemaakt in dat publicatieblad;

 • -

  een openbaar lichaam een eigen publicatieblad kan instellen dat toegankelijk is via een bij regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgeschreven algemeen toegankelijk elektronisch medium;

Gelet op artikel artikelen 32ja, 32 k en 32l van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 2:14, tweede lid, en 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden;

 

BESLUIT:

Vast te stellen de Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg 2020.

 

 

 

Artikel 1. Publicatieblad

 • 1.

  Er is een publicatieblad van de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg.

 • 2.

  Het publicatieblad is voor een ieder te raadplegen op de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.

 

Artikel 2. Uitgifte

De zorg voor de uitgifte van het publicatieblad van de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg berust bij de directie.

 

Artikel 3. Vervangende uitgave

Indien elektronische uitgifte van het publicatieblad van de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg op de in artikel 1 voorziene wijze geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, draagt de directie zorg voor een vervangende uitgave volgens door hem te stellen regels.

 

Artikel 4. Elektronische bekendmaking

 • 1.

  Besluiten van het bestuur van de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg die algemeen verbindende voorschriften inhouden, worden uitsluitend elektronisch bekendgemaakt door plaatsing in het publicatieblad van de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 • 2.

  Besluiten van het bestuur van de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg die andere besluiten van algemene strekking inhouden, worden uitsluitend elektronisch bekendgemaakt door plaatsing in het publicatieblad van de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 

Artikel 5. Elektronische kennisgeving

Het is mogelijk berichten van de directie die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. De verzending geschiedt door plaatsing in het publicatieblad van de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het publicatieblad van de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg waarin zij wordt geplaatst.

 

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ’Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg 2020’.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg,

Geertruidenberg, 3 februari 2020.

Het bestuur van de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg,

M.P.C. Hofkens J.G.M. Vissers