Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Aanwijzen toezichthouders Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzen toezichthouders Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team
Citeertitel Aanwijzen toezichthouders Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering
 3. https://wetten.overheid.nl/BWBR0039766/2019-11-30
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2020Nieuwe regeling

24-03-2020

gmb-2020-89881

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzen toezichthouders Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

 

Gelezen het collegevoorstel 5 maart 2020, nummer 2020-0029780

 

Overwegende:

 

het college van Burgemeester en Wethouders resp. de Burgemeester ieder voor zo ver het zijn eigen bevoegdheden betreft op 18 november 2019 in het 'Convenant samenwerking Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team RIEC Regio Rotterdam' zijn overeengekomen dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) en/of toezichthouders/handhavers die werkzaam zijn als Buitengewoon Opsporingsambtenaar voor het Regionaal Operationeel Bestuurlijke Team (ROBT);

 

belast dienen te worden met het toezicht op de naleving, opsporing en/of handhaving binnen het grondgebied van elk van de deelnemende gemeenten, vanuit hun akte van opsporingsbevoegdheid en de bijbehorende akte van beëdiging bevoegd zijn om strafrechtelijk te handhaven;

 

het wenselijk is te voorzien in een formele aanwijzing van deze toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften en deze ook te belasten met de opsporing van strafbare feiten;

 

gelet of de artikelen 5:11 t/m 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 142 lid 1 onder c en lid 2 van het Wetboek van Strafvordering (Sv), de beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie en het in de gemeente vigerende handhavingsbeleid;

 

BESLUIT:

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) en/of toezichthouders/handhavers die werkzaam zijn voor het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) als toezichthouder aan te wijzen voor de navolgende wetten en verordeningen:

 

 

Artikel 1 Wetten en verordeningen

 • I.

  alle wetten genoemd in de domeinlijst als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Domeinlijsten van de betreffende Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

 • II.

  de volgende verordeningen/wetten met de bijbehorende regels:

  • Algemene plaatselijk verordening Hendrik-Ido-Ambacht;

  • Afvalstoffenverordening Hendrik-Ido-Ambacht;

  • Wet basisregistratie personen;

  • Drank –en Horecawet;

  • Huisvestingswet 2014 c.q. Huisvestingsverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

  • Marktverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

  • Parkeerverordening Hendrik-Ido-Ambacht;

  • Wet op de kansspelen;

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),

  • Winkeltijdenwet c.q. Verordening winkeltijden Hendrik-Ido-Ambacht;

Artikel 2 Legitimatiepassen

Ter uitvoering van het voorgaande beslispunt, wordt met dit besluit het Hoofd RIEC volmacht verleent om namens de gemeente de benodigde legitimatiepassen af te geven en te ondertekenen.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzen toezichthouders Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt een dag na de bekendmaking in werking.

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, gehouden op 24 maart 2020.

De burgemeester,

J. Heijkoop