Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Castricum 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSchaderegeling ingravingen kabels en leidingen Castricum 2019
CiteertitelSchaderegeling ingravingen kabels en leidingen Castricum 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Castricum/631822/CVDR631822_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-202019-12-2019Nieuwe regeling

17-03-2020

gmb-2020-89231

Tekst van de regeling

Intitulé

Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Castricum 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Castricum;

 

overwegende dat als gevolg van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in en op openbare gronden schade ontstaat aan straatwerk, overige verhardingen of groenvoorzieningen. Deze schade moet worden hersteld en de herstelkosten komen altijd voor rekening van de netbeheerder;

 

overwegende dat in een schaderegeling (onder andere) de voorwaarden en tarieven vastgelegd moeten worden met betrekking tot de wijze van verrekening van de herstelkosten van straatwerk, gesloten verharding, natuursteenverhardingen en groenvoorzieningen en de beheers- en degeneratiekosten;

 

gelet op artikel 3 van de AVOI Castricum 2019;

besluit:

 

vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Castricum 2019

Artikel 1. Algemeen

De begripsbepalingen van de AVOI Castricum 2019 zijn op deze Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen van toepassing tenzij daarvan nadrukkelijk wordt afgeweken.

Alle technische en procedurele aspecten die verband houden met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen zijn opgenomen in het Handboek kabels en leidingen Castricum 2019.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze regeling is van toepassing op alle werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in of op de openbare grond van de gemeente Castricum, behoudens voor de aspecten waarin is voorzien in privaatrechtelijke overeenkomsten.

Artikel 3. Uitgangspunten bij verrekening van herstelkosten

 • 1.

  Voor de wijze van herstel en de verrekening van herstel-, beheer-, en degeneratiekosten inzake ontstane schade die het gevolg is van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen zijn meerdere varianten mogelijk, te weten:

  • Elementenverharding

   • -

    variant A: Herstel en onderhoud uitgevoerd door de gemeente;

   • -

    variant B1: Herstel en onderhoud door netbeheerder;

   • -

    variant B2: Herstel door netbeheerder en onderhoud door de gemeente;

   • -

    variant C: Herstel door de gemeente voorafgaand aan algehele herbestrating.

  Voor variant A geldt dat de netbeheerder de gemeente vijf werkdagen vooraf moet informeren over het moment waarop de herstelwerkzaamheden kunnen aanvangen. Indien deze termijn wordt overschreden dient de netbeheerder op zijn kosten de elementenverharding eerst provisorisch te herstellen (terugbrengen van de verhardingsmaterialen in hetzelfde verband als voor de werkzaamheden aanwezig was, zodanig dat geen gevaar bestaat voor de weggebruiker). Vervolgens vindt definitief herstel plaats door de gemeente.

  Voor variant B1 geldt dat de netbeheerder op zijn kosten het herstel en onderhoud (met 12 maanden garantie conform RAW garantiebepalingen) verzorgt. Voor variant B2 geldt dat de netbeheerder op zijn kosten het herstel (met 12 maanden garantie in geval van overschrijding RAW garantienormen) verzorgt en dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud.

  Voor de varianten B1 en B2 geldt dat na overleg met de toezichthouder (bestratings-)materialen ten behoeve van inboet eventueel afgehaald kunnen worden op de gemeentewerf.

  Voor variant C geldt dat het herstel wordt uitgevoerd door de gemeente, voorafgaand aan gehele herbestrating. In onderling overleg tussen de gemeente en de netbeheerder kan dit tarief in incidentele gevallen, afwijkend van de standaard keuze (zie artikel 5, eerste lid), toegepast worden als bijvoorbeeld grootschalige saneringen samenvallen met renovatie of reconstructie door de gemeente.

  De beheer-, degeneratie- en herstelkosten worden in alle gevallen berekend volgens de vigerende tarieven, zie artikel 5.1.

  • Gesloten verhardingen en groenvoorzieningen

   • -

    variant D: Herstel en onderhoud door de gemeente.

  Voor variant D geldt dat het herstel en onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente en de marktconforme kosten worden volledig doorberekend aan de netbeheerder.

 • 2.

  Standaard wordt binnen de gemeente Castricum het herstel van elementenverharding uitgevoerd door de netbeheerder. Hiervoor geldt het VNG-tarief, zie artikel 5.1.

 • 3.

  Bij werkzaamheden waar ter plaatse gesloten verharding aanwezig is en de netbeheerder toestemming heeft gekregen van de gemeente om de gesloten verharding open te breken, dient de netbeheerder ervoor te zorgen dat nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd de sleuf tijdelijk dicht gestraat wordt met betonklinkers. De netbeheerder dient de betonstenen zelf aan te leveren. Het opbreken van de gesloten verharding en het dichtstraten van de sleuf dient te gebeuren conform de voorschriften uit het Handboek kabels en leidingen Castricum 2019.

  De gemeente verzorgt het definitieve herstel van gesloten verhardingen. De gesloten verharding wordt tijdens het periodieke onderhoudsprogramma in opdracht van de gemeente hersteld. Hiervoor geldt een D tarief, zie artikel 5.2.

 • 4.

  De gemeente voert werkzaamheden aan c.q. het definitieve herstel van groenvoorzieningen in eigen beheer uit of laat dit uitvoeren door een door de gemeente geselecteerde aannemer. Dit geldt tevens voor bermen en gazons binnen de bebouwde kom. Hiervoor gelden de D tarieven zoals genoemd in artikel 5.3.

  Voor bermen en gazons buiten de bebouwde kom geldt dat de netbeheerder zorgdraagt voor het herstel. Hiervoor geldt het VNG-tarief, zie artikel 5.1.

  Werkzaamheden aan bomen worden te allen tijde uitgevoerd door of in opdracht van de gemeente, zie artikel 5.3.

 • 5.

  Als de netbeheerder (projectmatig) toestemming krijgt van de gemeente om de werkzaamheden aan c.q. het herstel van groenvoorzieningen zelf uit te voeren worden vóór verstrekking van het instemmingsbesluit specifieke afspraken tussen de gemeente en de netbeheerder gemaakt. Afhankelijk van de omvang van het werk geldt dan voor de netbeheerder een garantietermijn van een jaar of een volledig groeiseizoen (week 13 t/m 45) na oplevering. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het instemmingsbesluit.

 • 6.

  Indien (projectmatig) vooraf tussen de gemeente en de netbeheerder de afspraak is gemaakt dat de gemeente zelf zorg draagt voor de herstelwerkzaamheden zal de gemeente de marktconforme kosten in rekening brengen bij de netbeheerder.

  De gemeente voert werkzaamheden aan c.q. het definitieve herstel van bijzondere bestratingen (sierbestrating en waterdoorlatende verharding) in eigen beheer uit of laat dit uitvoeren door een door de gemeente geselecteerde aannemer. Hiervoor gelden D tarieven, zie artikelen 5.4 en 5.5. Bij het herstel van bijzondere bestratingen dienen de door de grondroerder aangebrachte verkeersmaatregelen op kosten van de grondroerder (maximaal 3 werkdagen) te blijven staan tot na uitvoering van het definitieve herstel door de gemeente of een door de gemeente geselecteerde aannemer.

 • 7.

  De gemeente kan bij in gebreke blijven van de grondroerder (als de voorgeschreven (herstel)termijnen verstreken zijn en/of als herstel onvoldoende is of uitblijft) zelf noodzakelijke (herstel)werkzaamheden uit laten voeren door een door de gemeente geselecteerde aannemer. Dit zal tegen marktconforme tarieven geschieden en de kosten worden aan de netbeheerder doorberekend. De gemeente zal de netbeheerder er vooraf (schriftelijk) van in kennis stellen dat zij het herstel zal laten verrichten.

 • 8.

  Alle overige (extra) kosten1 die door de grondroerder (of de gemeente) gemaakt moeten worden vanwege door de netbeheerder geïnitieerde werkzaamheden met betrekking tot kabels en/of leidingen en/of een gevolg zijn van de voorwaarden en eisen die zijn opgenomen in de AVOI Castricum 2019, het instemmingsbesluit en het Handboek kabels en leidingen Castricum 2019 komen in principe voor rekening van de grondroerder c.q. de netbeheerder. Over de eventuele verrekening van overige (extra) kosten zullen nadere afspraken worden gemaakt.

Artikel 4. Verhalen van overige schade

Niet alle schades die de gemeente als gevolg van kabel en/of leidingwerkzaamheden lijdt kunnen door de vooraf vastgestelde schadehersteltarieven worden gedekt.

Dit is het geval bij:

 • 1.

  Schade aan groenvoorzieningen (excl. bermen en gazons):

  • werkzaamheden waarbij de overlevingskans van de aanwezige beplanting gering is en deze dus moet worden vervangen;

  • werkzaamheden waarbij dicht in de buurt van bomen moet worden gewerkt;

  • achteruitgang van de (beeldbepalende) groenkwaliteit;

  • aantasting van de (ecologische) kwaliteit van de groeiplaats.

 • Met betrekking tot het opnemen van beplanting zullen al vóór het verstrekken van het instemmingsbesluit specifieke afspraken worden vastgelegd, zie ook artikel 3, vierde lid.

  Als bomen worden beschadigd of zonder toestemming van de gemeente worden gerooid, kan de netbeheerder aansprakelijk worden gesteld voor de schade. De schade aan bomen wordt achteraf vastgesteld door de gemeente. Het totale schadebedrag wordt opgebouwd uit de getaxeerde schade inclusief taxatiekosten, beredderingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor verhalen van schade.

  De aansprakelijkheidsstelling voor de schade vindt plaats conform het civiele aansprakelijkheidsrecht.

 • 2.

  Schade die ontstaat buiten de directe werkomgeving:

  Van schade die ontstaat buiten de directe werkomgeving van de grondroerder is sprake als ten gevolge van werkzaamheden schade ontstaat aan materialen, lichtmasten, verkeersregelinstallaties (VRI’s), geparkeerde auto's, en dergelijke. Voor zover het gemeentelijke eigendommen betreft, kan de gemeente conform het civiele aansprakelijkheidsrecht deze schade verhalen op de veroorzaker. Afhankelijk van de specifieke situatie kan het wenselijk zijn dat voorafgaand aan de werkzaamheden een gezamenlijke (toezichthouder en grondroerder) schouw van de werkomgeving plaatsvindt. De bevindingen dienen vastgelegd te worden.

 • 3.

  Verborgen gebreken:

  Verborgen gebreken zijn buitenproportionele oneffenheden van opgeleverd en goedgekeurd hersteld straatwerk, aantoonbaar het gevolg van werkzaamheden van die grondroerder die als laatste werkzaamheden op de onderhavige locatie heeft uitgevoerd. In dergelijke gevallen heeft de grondroerder vijf werkdagen na eerste aanzegging van de gemeente de tijd om de verharding opnieuw te herstellen. Als norm voor "buitenproportioneel" wordt een oneffenheid aangehouden van meer dan 0,03 m, die zich binnen een jaar na het eerste herstel voordoet (= CROW-norm voor "ernstige schade").

Artikel 5. Tarieven, garantie en onderhoud

 • 1.

  Herstel-, beheer- en degeneratiekosten:

  De herstel-, beheer- en degeneratiekosten worden berekend volgens de vigerende VNG richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom en de daarbij behorende Tarieven (her)straatwerkzaamheden kabels- en/of leidingwerken. Deze tarieven worden voor alle netbeheerders gehanteerd en worden jaarlijks geïndexeerd en vastgesteld door de VNG en zijn marktconform. In Castricum wordt het tarief B2 gehanteerd.

 • 2.

  Tarief herstel gesloten verhardingen:

  Voor herstel, beheer en onderhoud van asfalt verharding geldt een D tarief van € 350,00 excl. BTW per m2, inclusief verkeersmaatregelen en de aan- en afvoerkosten.

 • 3.

  Tarief herstel groenvoorzieningen:

  Voor herstel, beheer en onderhoud van bermen en gazons en groenvoorzieningen gelden de onderstaande D tarieven:

  Bermen en gazons:

  bermen / gazons

  € 7,29 per m2 excl. BTW

  bloemen / kruidenbermen

  € 7,63 per m2 excl. BTW

  Overige groenvoorzieningen:

  Struiken

  € 23,53 per m2 excl. BTW

  Hagen

  € 20,83 per m2 excl. BTW

  vaste planten

  € 28,37 per m2 excl. BTW

  In alle gevallen geldt een starttarief van € 25,- excl. BTW per project dat verhoogd wordt met een tarief per vierkante meter zoals hierboven aangegeven.

  Bovengenoemde tarieven zijn inclusief verkeersmaatregelen en aan- en afvoerkosten.

  De kosten van werkzaamheden aan bomen komen voor rekening van de grondroerder en worden verrekend op basis van de werkelijke kosten.

 • 4.

  Tarief herstel bijzondere bestratingen (sierbestrating):

  Het herstel, beheer en onderhoud van sierbestrating wordt uitgevoerd door de gemeente. Voor het herstel, beheer en onderhoud van sierbestrating geldt een D tarief van € 50,00 excl. BTW per m2.

 • 5.

  Tarief herstel bijzondere bestratingen (waterdoorlatende verharding) o.b.v. werkelijke kosten:

  Het herstel, beheer en onderhoud van waterdoorlatende verharding wordt uitgevoerd door de gemeente. De kosten voor herstel, beheer en onderhoud komen voor rekening van de grondroerder en worden verrekend op basis van de werkelijke kosten.

  De tarieven genoemd in het tweede, derde en vierde lid zijn vastgesteld in 2019, jaarlijkse indexering vindt plaats conform het landelijke prijsindexcijfer van de grond-, weg-, en waterbouw, onderwerp “wegen met gesloten verharding” van het CBS. Dit indexcijfer wordt steeds bepaald in januari, april, juli en oktober. Het indexcijfer van de maand oktober bepaalt het tarief voor het volgende jaar.

Artikel 6. Overige en slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op werkzaamheden waarover op het moment van in werking treden geen andere overeenkomsten zijn aangegaan tussen de gemeente en belanghebbende(n).

 • 2.

  Deze regeling is niet van toepassing op gemeentelijke kabels en/of leidingen.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 19 december 2019.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Castricum 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 maart 2020

de secretaris,

G.A.Suanet QC

de burgemeester,

Drs. A.Mans


1

Onder andere kosten van: specifiek herstel van bijzondere (sier)bestrating; eventuele extra werkzaamheden ten behoeve van het herstel van straatwerk in oude staat; de uitvoering van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden; verwijderen van uit gebruik genomen kabels en/of leidingen op verzoek van de gemeente; verwijderen van aanstootgevende graffiti, posters enzovoort, van bovengrondse voorzieningen; het aanbrengen van anti graffitivoorzieningen op bovengrondse voorzieningen; extra aan te planten groen nabij bovengrondse voorzieningen ten behoeve van inpassing in de omgeving; noodzakelijke werkzaamheden aan groenvoorzieningen en bomen; vervanging en herplanten van groenvoorzieningen en bomen; het afvoeren, tijdelijke opslag en terugplaatsen van bouwstoffen; inboet en het leveren van extra bouwstoffen; afvoeren inclusief de stortingskosten van (vervuilde) grond, puin, vrijgekomen asfaltmaterialen; definitief herstel gesloten verhardingen; leveren, aanbrengen en opruimen van tijdelijke (verkeers-)voorzieningen en verkeersmaatregelen en bronbemaling; herstel van verborgen gebreken; het opnieuw aanbrengen c.q. aanwijzen van peilen en hoofdafmetingen; het nemen van maatregelen ten aanzien van de bereikbaarheid van andere kabels en/of leidingen of percelen; het tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van bovengrondse obstakels (lichtmasten, verkeersborden); gevolgen voortvloeiend uit het breekverbod.