Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten, gemeente Kaag en Braassem; Vestiging voorlopig voorkeursrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten, gemeente Kaag en Braassem; Vestiging voorlopig voorkeursrecht
CiteertitelAanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten, gemeente Kaag en Braassem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten, gemeente Kaag en Braassem

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet voorkeursrecht gemeenten

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Wet voorkeursrecht gemeenten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2020Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten, gemeente Kaag en Braassem

31-03-2020

gmb-2020-88993

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten, gemeente Kaag en Braassem; Vestiging voorlopig voorkeursrecht

 

Vanwege artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem bekend dat zij op7 april 2020 op grond van artikel 6, lid 1 van de Wvg hebben besloten diverse gronden voor de duur van maximaal drie maanden aan te wijzen, waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

 

Inhoud

 • -

  De aangewezen gronden liggen in het gebied ten zuiden van de Ripselaan en ten westen van de N445, ter hoogte van de Korte Dwarsweg in Nieuwe Wetering en Rijpwetering.

 • -

  De gronden zijn bedoeld voor het realiseren van een nieuw bedrijventerrein. Het huidige gebruik is hoofzakelijk agrarisch. Daarmee wijkt de toegedachte bestemming af van het huidige gebruik.

 • -

  De gronden zijn niet eerder aangewezen in het kader van de Wvg.

 • -

  Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de voorlopige aanwijzing van de percelen te bestendigen.

 • -

  Alle eigenaren van en beperkt gerechtigden op de aangewezen percelen ontvangen ieder afzonderlijk, per aangetekende brief, bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan. Het besluit treedt een dag na publicatie van deze bekendmaking in de Staatscourant in werking. Het belangrijkste rechtsgevolg is dat de eigenaren van en beperkt gerechtigden op de aangewezen percelen eerst tot vervreemding kunnen overgaan, nadat de gemeente Kaag en Braassem in de gelegenheid is gesteld het desbetreffende goed te kopen.

   

Inzien van de stukken

Het besluit van burgemeester en wethouders ligt samen met het daarbij behorende kadastrale overzicht, bestaande uit onder meer een kaart en lijst van de onroerende zaken waarop de aanwijzing betrekking heeft, met vermelding van de kadastrale aanduiding, de grootte en de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de beperkte rechten volgens de kadastrale registratie d.d. 31 maart 2019, vanaf 9 april 2020 tijdens onze openingstijden gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Westeinde 1 te Roelofarendsveen. Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.kaagenbraassem.nl.

 

Zienswijzen

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de voorlopige aanwijzing van de gronden te bestendigen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van gronden worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken, dus voor 8 mei 2020 schriftelijk, dan wel mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het raadsvoorstel naar voren te brengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen of via info@kaagenbraassem.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met de behandelend ambtenaar, de heer P. Lemstra, telefoon 071-3327272. De ingediende zienswijzen zullen worden meegenomen bij de behandeling van het voorstel door de gemeenteraad.

 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen. Vermeld in uw bezwaarschrift uw naam, adres en handtekening, de datum, de omschrijving van het besluit met referentienummer van het besluit en de reden van uw bezwaar. U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen via www.kaagenbraassem.nl/bezwaar. Hiervoor hebt u DigiD of e-Herkenning nodig. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt blijft geldig, totdat over uw bezwaar is beslist. Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang dan kunt u, naast uw bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U dient een kopie van het bezwaarschrift toe te voegen. U kunt uw verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 

 

Indien de gemeenteraad het besluit van het college van burgemeester en wethouders bestendigt in een raadsbesluit, kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht eveneens bezwaar (en eventueel beroep) instellen tegen het raadsbesluit. Indien belanghebbenden er voor kiezen om nu reeds bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders, dan wordt dat bezwaarschrift ingevolge artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als tevens te zijn ingediend tegen het raadsbesluit.