Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Besluit van het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe houdende regels omtrent het vervangen van archiefbescheiden inkomende documenten en archiefdocumenten (Besluit vervanging archiefbescheiden inkomende documenten en archiefdocumenten van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe houdende regels omtrent het vervangen van archiefbescheiden inkomende documenten en archiefdocumenten (Besluit vervanging archiefbescheiden inkomende documenten en archiefdocumenten van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 2019)
CiteertitelBesluit vervanging archiefbescheiden inkomende documenten en archiefdocumenten van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 2019
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2020nieuwe regeling

23-01-2020

bgr-2020-315

BWB 2020, nr. 1.01

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe houdende regels omtrent het vervangen van archiefbescheiden inkomende documenten en archiefdocumenten (Besluit vervanging archiefbescheiden inkomende documenten en archiefdocumenten van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 2019)

De inkomende documenten en archiefdocumenten van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe vanaf 10-12-2018

Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe,

Gelet op:

de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

Artikel 7 van de Archiefwet

Gelet op:

het positief advies van de archivaris van de bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe op het besluit tot vervanging van archiefbescheiden

Besluit:

Artikel 1.  

  • 1.

    Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van de Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2017 voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

  • 2.

    Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde Handboek Vervanging archiefbescheiden Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.

Artikel 2.  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Culemborgse Courant.

Artikel 3.  

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden inkomende documenten en archiefdocumenten van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 2019.

Culemborg, d.d. 23 januari 2020

Secretaris bestuur BWB,

N. Duursema

Voorzitter van het bestuur BWB,

G. van Grootheest

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, Postbus 73, 4100 AB Culemborg. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Belanghebbenden kunnen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

• de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit.