Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Vrijstelling Markten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 26 maart 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVrijstelling Markten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 26 maart 2020
CiteertitelVrijstelling Markten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 26 maart 2020
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2020Nieuwe regeling

26-03-2020

gmb-2020-84552

Tekst van de regeling

Intitulé

Vrijstelling Markten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 26 maart 2020

Overwegende:

 • dat de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (hierna: de Veiligheidsregio) op 16 maart 2020 de ‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland’ heeft vastgesteld;

 • dat op 26 maart 2020, na een aanvullende aanwijzing van de Minister, de noodverordening is gewijzigd en dat de nieuwe noodverordening per die datum in werking is getreden. Deze (nieuwe) verordening wordt aangehaald als ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland d.d. 26 maart 2020’ (hierna: de noodverordening’;

 • dat in artikel 2.1 van de noodverordening is bepaald dat het verboden is om samenkomsten te laten plaatsvinden of te organiseren dan wel daaraan deel te nemen;

 • dat de voorzitter van de Veiligheidsregio op grond van artikel 3.1 lid 1 sub c vrijstelling kan geven voor bepaalde categorieën van gevallen;

 • dat het van belang is dat markten open kunnen blijven vanwege het belang voor de voedselvoorziening, doch dat aan deze openstelling overeenkomstig artikel 3.1 lid 1 sub c juncto lid 2 voorwaarschriften en beperkingen dienen te worden gesteld teneinde de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan;

 • dat het (enkel) onder de hierna genoemde voorwaarden is toegestaan een markt te laten plaatsvinden;

 • dat sinds 23 maart 2020 extra communicatiemiddelen zijn ingezet bij markten waardoor bezoekers extra geattendeerd worden op de 1,5 meter norm;

 • dat met de uitvoering van de hieronder vermelde maatregelen en voorwaarden primair belast zijn:

  • voor de gemeentelijke markten: het hoofd van de afdeling Markten van de directie Stadswerken, althans het hoofd van ambtelijke organisatie die in de afzonderlijke gemeenten belast is met het beheer van de markten;

  • voor de markten die worden georganiseerd krachtens een instellingsbesluit uitgezonderde markt of op basis van een evenementenvergunning: de organisator van de markt;

Besluit:

Artikel 1

Voor markten geldt conform artikel 3.1 lid 1 sub c juncto lid 2 van de noodverordening een vrijstelling van het gestelde in artikel 2.1 lid 1 noodverordening indien de navolgende voorschriften in acht worden genomen. Bij het niet naleven van deze voorschriften zal sprake zijn van een overtreding van artikel 2.1 lid 1 van de noodverordening en zal de markt worden gesloten.

 • 1.

  Op alle markten wordt tussen de marktplaatsen, kramen en eigen verkoopinrichtingen van twee verschillende marktondernemers tenminste anderhalve meter open ruimte in acht genomen;

 • 2.

  Op alle markten wordt tussen twee tegenover elkaar gelegen kramen, marktplaatsen of eigen verkoopinrichtingen tenminste een afstand van vier meter in acht genomen, teneinde de bezoekers van de markt en passanten in staat te stellen elkaar op tenminste 1,5 meter afstand te passeren;

 • 3.

  Waar mogelijk worden marktondernemers verder verspreid over het marktterrein, teneinde grotere afstanden in acht te nemen;

 • 4.

  Het is niet toegestaan om op het marktterrein voedsel of dranken te nuttigen; op alle markten is het verboden om zit- of sta gelegenheid te bieden ten behoeve van het nuttigen van voedsel of dranken;

 • 5.

  Op de markten mogen nog uitsluitend etenswaren worden verkocht. Het is niet toegestaan met non-food kramen op de markt te staan;

 • 6.

  Markten in parken op zaterdag en zondag vallen niet onder deze ontheffing;

 • 7.

  Indien er op een markt niet voldoende ruimte is voor alle marktplaatshouders, dan geldt de volgende verdringingsreeks:

  • a)

   marktplaatsen die behoren bij daarachter gelegen winkels, worden niet bezet, er wordt ook geen kraam geplaatst en deze marktplaatsen worden niet ter beschikking gesteld aan andere marktplaatshouders (zodat de winkels zichtbaar en bereikbaar blijven),

  • b)

   gecombineerde marktplaatsen worden teruggebracht tot maximaal twee aaneengesloten marktplaatsen,

  • c)

   vermindering van het aantal verkopers met dezelfde waren,

  • d)

   weigeren van overige marktondernemers.

 • 8.

  Bij de toepassing van voorwaarde 7 hebben de afdeling Markten van Stadswerken en de organisator van de markt de mogelijkheid af te wijken indien strikte toepassing van de verdringingsreeks zou leiden tot een te eenzijdig samengestelde markt;

 • 9.

  Op gemeentelijke markten hanteert de afdeling Markten van Stadswerken binnen elke categorie van de verdringingsreeks de volgorde vaste marktplaatshouders,- tijdelijke vaste marktplaatshouders - sollicitanten, en daarbinnen het anciënniteitsprincipe (volgorde op de marktlijst);

 • 10.

  Ter uitvoering van de bovenstaande bepalingen worden de volgende markten geacht één markt te vormen: de biologische markt op de Noordermarkt en de algemene warenmarkt op de Noordermarkt op zaterdag;

 • 11.

  De gemeente en de aangewezen toezichthouders zullen toezicht houden op de naleving van de voorwaarden bij dit besluit en monitoren of het ondanks deze voorwaarden niet te druk wordt op de markt;

 • 12.

  De voorzitter van de veiligheidsregio kan te allen tijde besluiten de markt te doen sluiten, of de daaraan verbonden voorschriften wijzigen als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling Markten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 26 maart 2020.

 

Vastgesteld op 26 maart 2020 te Amsterdam

De voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

FemkeHalsema