Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Druten

Uitvoeringsprogramma VT&H 2020 Gemeente Druten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDruten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsprogramma VT&H 2020 Gemeente Druten
CiteertitelUitvoeringsprogramma VT&H 2020 Gemeente Druten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage capaciteitsramingen Werkplan 2020 Druten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-202006-05-2021Nieuwe regeling

28-01-2020

gmb-2020-82750

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsprogramma VT&H 2020 Gemeente Druten

Afkortingenlijst:

APV

-

Algemene Plaatselijke Verordening

Bb

-

Bouwbesluit

Boa

-

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Bor

-

Besluit omgevingsrecht

Bv

-

Bouwverordening

Bp

-

Bestemmingsplan

DHW

-

Drank- en horecawet

IGP

-

Intergemeentelijk project

JA-FL

-

Team Juridische Advisering, domein Fysieke Leefomgeving

ODRN

-

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

OM

-

Openbaar Ministerie

OV

-

Omgevingsvergunning

VT&H

-

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

VRGZ

-

Veiligheidsregio Gelderland Zuid

Wabo

-

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

(Wet) Bibob

-

(Wet) bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur

WDW

-

Werkorganisatie Druten Wijchen

 

Begrippenlijst:

Beleids-/uitvoeringscyclus

Beleid is het stellen van doelen en wat hier voor nodig is binnen een bepaalde hoeveelheid tijd. In de cyclus geven wij aan welk deel we wanneer uitvoeren.

Capaciteitsraming

Het overzicht waarin de ambtelijke organisatie aangeeft wat er naar verwachting het komend jaar per taak aan uren aan besteed zal worden.

Collegeprogramma

In dit programma geeft het college van burgemeester en wethouders aan wat zij in de komende collegeperiode wil realiseren.

Duurzaamheid

Een wereld waarin mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht is, waardoor de aarde niet uitgeput wordt.

Kwaliteitseisen

De set eisen die in de wet VTH gesteld wordt aan de kwaliteit van de uitvoering en invulling van VTH-taken. Deze eisen gelden ten opzichte van burgers, bedrijven, instellingen en overheden onderling.

Mediation

Dit is een vorm van bemiddeling bij conflicten. De bemiddelaar is een onpartijdig persoon die partijen, groepen of personen die een conflict met elkaar hebben, met elkaar in gesprek brengt met als doel tot een oplossing te komen.

1. Inleiding

 

1.1 Doorontwikkeling ambtelijke samenvoeging werkorganisatie Druten – Wijchen (WDW)

De ambtelijke organisaties van de gemeenten Wijchen en Druten zijn per 1 mei 2018 formeel samengevoegd in de ‘Werkorganisatie Druten-Wijchen’.

De tijd die sindsdien verstreken is, hebben we gebruikt om systemen, beleid en werkwijzen met elkaar te vergelijken en zoveel mogelijk met elkaar te harmoniseren.

Beide gemeenten zijn bestuurlijk/politiek zelfstandig gebleven en blijven zelf hun eigen beleid bepalen. Echter is er de uitdrukkelijke wens en noodzaak om al het beleid te harmoniseren. De organisatie werkt er hard aan om de processen, het beleid en de systemen zo snel mogelijk integraal en uniform te maken. Omdat lokale dienstverlening aan de inwoners centraal staat, is de harmonisering een uitdagende opgave: ‘de winkel’ blijft immers open.

 

1.2 Collegeprogramma’s Druten en Wijchen

In de collegeprogramma’s 2018 – 2022 van beide gemeenten staat het volgende met betrekking tot de onderwerpen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (of onderwerpen die daar een directe samenhang mee hebben):

 

1.2.1 Druten:

Ten aanzien van het onderwerp ‘Duurzaamheid’:

“Duurzaamheid: asbest – de gemeente geeft particulieren antwoord op hun vragen over de sanering van asbestdaken door daartoe een coördinator aan te stellen”

 

En ten aanzien van het onderwerp veiligheid;

“Veiligheid: ondermijning - om criminaliteit die de samenleving ondermijnt een halt toe te roepen, investeren wij met onze buurgemeenten in acties gericht op het ontmantelen van hennepkwekerijen, drugslaboratoria en illegale ondernemingen”.

 

1.2.2 Wijchen:

In Wijchen staat het volgende in het collegeprogramma t.a.v. het onderwerp ‘Veiligheid’:

“Overlast en veiligheid: om Wijchen een relatief veilige gemeente te houden en verder te verbeteren werkt de gemeente met inwoners aan preventie en veiligheid. Om overlast terug te dringen zet de gemeente in op meer en zichtbare handhaving op bedrijventerreinen en in de wijken. Wijchen maakt geld vrij voor toezichthouders en heeft ook oog voor o.a. ondermijning”.

Met het oog op revitalisering van het bedrijventerrein Wijchen-Oost zet de gemeente in op extra handhaving op dit bedrijventerrein. Dit heeft in 2018 al geleid tot meer inzet door onze Boa’s. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het jaarverslag VTH Wijchen – 2019.

 

1.3 Uitvoeringsprogramma in relatie tot het Integraal VT&H-beleid

Het VTH-beleid van onze gemeente is toe aan vernieuwing. Tegelijk met het opstellen van dit uitvoeringsprogramma loopt de vernieuwing van dit VTH-beleid.

Het VTH-beleid en de capaciteitsramingen uit dit programma vormen de basis voor de vergunningverlening en de uitvoering van de toezichts- en handhavingstaken.

De ramingen sluiten aan op de gestelde kwaliteitseisen in de Wabo.

 

1.4 Wettelijk kader

Het opstellen van een uitvoeringsprogramma is verplicht op grond van artikel 7.3 van het Bor. In het uitvoeringsprogramma staan de activiteiten die wij het komende jaar zullen uitvoeren. Bepalend is daarbij ook het in § 1.3 genoemde VTH-beleid. Het bestuursorgaan moet bij de uitvoering van de VTH taken namelijk rekening te houden met de doelen en uitgangspunten die in het beleid opgenomen zijn.

 

1.5 Doelstellingen

De doelstellingen die zijn vastgelegd in het VTH-beleid zijn:

 • 1.

  Een prettige, veilige samenleving zonder overlast en zonder verrommeling;

 • 2.

  Tevreden burgers;

 • 3.

  Een gedragsverandering van burgers ten gunste van de samenleving.

1.6 Kwaliteitsdoelen

Aanvullend kunnen de volgende kwaliteitsdoelstellingen worden onderscheiden:

 • Het geven van vertrouwen en het versterken van eigen verantwoordelijkheid.

  We doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven.

  Goed naleefgedrag wegen wij mee bij toezicht en hercontroles. We streven zoveel mogelijk naar risiscogestuurd toezicht. Als er meer risico is op overtredingen of de veiligheid zwaar weegt, houden wij meer en vaker toezicht.

  Dit kan gemeten worden door het aantal versoepelde of verzwaarde controles, door een vermindering van het aantal controles op lage risico’s en een toename van het aantal controles op hoge risico’s.

 • Het uitvoeren van wettelijke taken.

  We voldoen aan de wettelijke kwaliteitsverplichtingen, zoals vastgelegd in het Bor en de Mor. We leveren een minimaal benodigd, adequaat niveau van toezicht. Dit kan gemeten worden door het niveau van het uitgevoerde toezicht te vergelijken met het minimale toereikende niveau.

 • Het in de hand houden van kosten en vergroten van efficiency

  Het kwaliteitsniveau waar we naar streven moet liggen binnen de bestaande formatieruimte. Preventie en vertrouwen moeten leiden tot minder controles. Nieuwe werkwijzen zoals mobiel digitaal toezicht worden ingevoerd als dit efficiënt is. Uit de jaarlijkse begrotingen moet blijken dat de kosten voor handhaving niet toenemen. Een voorbehoud is hier echter op z’n plaats: het afgeven van meer vergunningen en de toename van ingediende meldingen leidt onvermijdelijk tot meer toezicht en daarmee tot meer handhaving.

 • Communicatie als preventief handhavingsinstrument

  Door goede communicatie worden vervelende en kostbare juridische handhavingstrajecten voorkomen. Deze communicatie gaat over:

  • -

   de inhoud van wet- en regelgeving;

  • -

   verwachtingen naar elkaar en;

  • -

   de noodzaak om de regelgeving na te leven.

 • Het gebruik van de gemeentelijke website, het internet, email en sociale media worden daarbij ingezet. De werking van de preventie kan gemeten worden door het aantal zaken dat is opgelost zonder gebruikmaking van een last onder dwangsom, last onder bestuursdwang of boete, bij te houden.

 • Mediation

  Onze gemeente ziet dienstverlening als belangrijkste taak. In het proces van advisering en als inwoners of ondernemers niet tevreden zijn over onze dienstverlening, willen wij met elkaar in gesprek om tot een gezamenlijk gedragen advies of oplossing te komen.

  We richten ons op het voorkomen van - vaak lange - bezwaarprocedures en handhavingstrajecten en hechten daarom veel waarde aan de inzet van professionele mediators. Wij willen in gesprek met de belanghebbende partijen om de kwaliteit van onze besluitvorming te vergroten, om problemen te voorkomen of in een vroeg stadium op te lossen. Binnen onze organisatie maken we daarom tijd vrij om onze medewerkers te trainen in mediation/gespreksvaardigheden.

  Daarnaast maken wij gebruik van de inzet van buurtbemiddeling. Dit is de inzet door welzijnsorganisaties bij de bemiddeling in geschillen tussen buren. Zij werken ook met mediationvaardigheden, zij het dat zij uit gaan van vrijwilligheid en toestemming van partijen om mee te werken. Buurtbemiddeling kan erg effectief zijn bij handhavingstrajecten tussen burgers onderling.

2. Beleids- en uitvoeringscyclus

 

2.1 Algemeen

Het VTH-beleid en het uitvoeringsprogramma horen bij een beleidscyclus.

We gaan na of onze productie overeenkomt met de verwachte aantallen. Deze vergelijking kan leiden tot een bijsturing van onze visie, prioriteiten en strategieën.

Hiermee willen we komen tot een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van mensen en middelen. De inzet van mensen en middelen moet in overeenstemming zijn met het VTH-beleid. De evaluatie is tevens nodig om ervoor te zorgen dat het beleid en de uitvoeringsprogramma’s blijven aansluiten op de wensen en ambities van ons bestuur.

We verwijzen hiervoor naar de zogenoemde “dubbele regelkring” (zie figuur hieronder), waarin de verschillende stappen uit de beleids- en uitvoeringscyclus zijn vastgelegd

 

Bovenste helft: strategisch beleid. Opdrachtverlening (tactisch beleid) en evaluatie.

Onderste helft: uitvoering. Uitvoeringsbeleid, uitvoering/productie en monitoring

Beiden doorlopen de ‘plan-do-check-act’ cyclus Genoemde artikelen: Besluit omgevingsrecht.

 

2.2 Uitwerking beleids- en uitvoeringcyclus

Binnen de beleids- en uitvoeringscyclus waarin het VTH-beleid en het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen, worden de volgende fasen onderscheiden:

 • 1.

  Beleidsvorming

  Het opstellen van het integrale VTH-beleidsplan op de volgende hoofdlijnen:

  • -

   uitgangspunten, achtergronden en visie;

  • -

   invulling van begrippen Integrale handhaving, toezicht;

  • -

   taken en prioriteiten;

  • -

   nalevingstrategie (toezicht-, handhaving-, gedoogstrategie en preventiestrategie).

 • 2.

  Uitvoering

  Het uitwerken van het beleid in een uitvoeringsprogramma. In dit programma leggen wij vast en werken wij uit hoe we onze capaciteit inzetten op de verschillende VTH taken. Hierbij houden wij rekening met de prioriteitstelling van de verschillende onderwerpen. U treft de prioriteitstelling aan in bijlage 2.

 • 3.

  Evaluatie/Monitoring

  Het evalueren van fase een en twee. We kijken of deze fasen gegaan zijn volgens de planning.

  We stellen een evaluatierapport op. Hierin leggen wij vast of wij op de meest efficiënte wijze hebben ingezet.

  In de evaluatie gaan wij daarnaast in op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Mogelijk zijn deze van invloed geweest op het al dan niet waarmaken van het uitvoeringsprogramma. Op basis van de evaluatie trekken we conclusies en doen we aanbevelingen over mogelijke bijsturing. Zie fase 4.

 • 4.

  Bijsturing

  Het bijsturen van de uitkomsten van het evaluatierapport uit fase 3.

  Ieder jaar kan de evaluatie leiden tot aanpassing van het uitvoeringsprogramma. Dit betekent concreet dat er bijsturing plaats kan vinden op de volgende onderwerpen:

  • -

   visie;

  • -

   uitgangspunten;

  • -

   handhavingsthema’s en -taken;

  • -

   prioriteiten en strategieën;

  • -

   inzet van capaciteit, middelen en organisatie.

2.3 Risico’s en uitdagingen

2020 staat in het teken van de verdere doorontwikkeling van de VTH-taken. Weliswaar is er formeel nu sprake van één werkorganisatie; in de praktijk blijven er een aantal factoren spelen die een risico kunnen vormen bij de uitvoering van de VTH-taken.

 • 1.

  Organisatorisch

  • -

   Hoewel één (werk)organisatie de gemeentelijke taken uitvoert, is er nog steeds sprake van twee bevoegde gezagen met twee colleges, twee gemeenteraden, twee burgemeesters, twee begrotingen enz. Wij vertalen dit door u twee capaciteitsramingen aan te bieden. Hoewel het jaar 2019 gebruikt is voor een steeds doeltreffender afstemming, blijft afstemming een grote uitdaging. We werken steeds meer hetzelfde maar toch bestaan er nog steeds verschillen in werkwijze.

  • -

   De werkprocessen worden steeds meer op elkaar afgestemd. Dit vraagt veel van de teams omdat de uitvoering van VTH-taken ondertussen gewoon doorgaan. “De winkel blijft open terwijl er een grote verbouwing plaats vindt”.

 • 2.

  Systemen

  De twee gemeenten kennen voor de verwerking van bouwaanvragen nu nog twee werkprocessen met ieder een eigen ondersteunend systeem (GISVG en Squit).

  Vanaf 1 januari 2021 treedt de omgevingswet in werking. De organisatie werkt op dit moment aan één werkproces met één ondersteunend systeem. Hiervoor zal in 2020 een aanbesteding moeten plaats vinden.

 • 3.

  Ontwikkelingen in de maatschappij

  De bouwsector is al een aantal jaren aan het aantrekken wat grote gevolgen heeft voor de aanvragen van omgevingsvergunningen en daarmee samenhangend, het toezicht daarop.

  Het aantrekken van kundig gekwalificeerd personeel in de huidige arbeidsmarkt, vormt een grote uitdaging.

 • 4.

  Veranderingen in wetgeving

  • -

   Omgevingswet: zie voor meer informatie onder § 7.2.

  • -

   Wet Kwaliteitsborging:

3. Beschikbare capaciteit WDW

Binnen de WDW is de volgende capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van de VTH-taken:

 

Functienaam

Fte ingevuld voor VTH taken:

in uren:

Vergunningverlening

 

 

Vergunningverlener A (bouw)

8,19

11.671

Vergunningverlener B (Apv, bijzondere wetten)

2,28

3.249

Ondersteunend medewerker APV, bijz. wetg.

1,00

1.425

Toezicht

 

 

Handhaver bouwzaken

3,00

4.275

Handhaver Drank- en Horecawet

0,89

1.268

Toezichthouder / BOA (1)

7,00

9.975

Handhaving (2)

 

 

Juridisch Adviseur A, team JA-FL

2,28

3.246

Juridisch Adviseur B, team JA-FL

1,55

2.216

NB: 1 fte = 1425 uur

 

(1) Voor toezichthouders/ Boa’s is in totaal 7,83 in de begroting beschikbaar. 0,83 Fte is voor de BOA Sociaal domein. Deze functie maakt verder geen onderdeel uit van dit uitvoeringsprogramma.

(2) De juridisch adviseurs A en B werken zowel voor team Fysiek als voor het domein Fysieke Leefomgeving. Zij adviseren op de juridische aspecten van vergunningverlening maar hebben ook een rol in handhavingsprocedures. Dit overzicht laat hun inzet zien m.b.t. VTH-taken en geeft geen overzicht van de totale capaciteit en inzet van team JA-FL.

4. Vergunningverlening

In de volgende hoofdstukken geven wij een toelichting op het werk van onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de programma’s: vergunningverlening, toezicht, handhaving en overige.

 

4.1 Vakgebieden

 • 1.

  Bouwen

  Bouwwerken moeten passen in hun omgeving en zij mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers. Het (ver)bouwen en gebruiken van woningen en andere gebouwen is daarom aan regels gebonden. Alle bouwwerken moeten aan die regels voldoen. Meestal is er voor bouwen een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen kan echter gebouwd worden zonder vergunning omdat deze bouwwerken vergunningsvrij zijn.

 • 2.

  Milieu

  Onze gemeente heeft alle milieu gerelateerde taken overgedragen aan de ODRN. We hebben de ODRN hierbij een ruimhartig mandaat toegekend. De ODRN stelt zelf een uitvoerings-/werkprogramma op. De ODRN betrekt alle opdrachtgevende gemeenten hierbij. De ODRN voert in opdracht van haar opdrachtgevers ook een programma uit van reguliere controles en toezichtstaken. Binnen de ODRN bestaat er ook ruimte voor het oppakken van projecten.

  Het werkprogramma van de ODRN 2020 wordt nu opgesteld en zal, na gereedkomen (naar verwachting is dit programma gereed in week 51 van 2020), als bijlage bij dit stuk gevoegd zal worden.

 • 3.

  Overige Wabo-vergunningen

  Naast de omgevingsvergunningen voor de activiteit ‘Bouwen’ verlenen wij omgevingsvergunningen en behandelen wij meldingen voor de activiteiten reclame, inritten en uitwegen, kappen, slopen en het afwijken van bestemmingsplannen.

 • 4.

  APV en bijzondere wetgeving

  Het vakgebied APV en bijzondere wetgeving betreft voor het grootste deel de vergunningverlening en verwerking van meldingen voor evenementen en activiteiten en vergunningverlening Drank en Horecawet.

5. Toezicht

In dit hoofdstuk staat een toelichting op het werk van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het uitoefenen van toezicht. Voor de duidelijkheid maken wij in dit document onderscheid tussen de programma’s ‘toezicht’ en ‘handhaving’.

In het bestuursrecht wordt gesproken over ‘Handhaving’ maar dit omvat zowel toezicht, bestuursrechtelijke handhaving als opsporing. Deze begrippen moeten niet met elkaar verward worden, want ze hebben allemaal een andere betekenis.

 

Onder ‘toezicht’ (ook wel ‘handhavingstoezicht’) verstaan we dat door het bestuur bij particulieren, bedrijven, inrichtingen (door tussenkomst van toezichthouders) wordt nagegaan of zij de bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn, daadwerkelijk naleven.

Toezichthouders voeren regelmatig controles uit. Hier gaat een preventief effect van uit. Het uitvoeren van goed toezicht kan ertoe bijdragen dat de wettelijke voorschriften zonder inzet van andere sancties worden nageleefd.

Binnen team Fysiek kennen we drie soorten toezichthouders:

 • a.

  De handhaver bouwzaken, voorheen vaak beter bekend als ‘bouwinspecteurs’;

 • b.

  De handhaver Drank- en Horecawet en de;

 • c.

  Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa).

De Boa’s zijn ook bevoegd tot het opleggen van sancties in de strafvorderlijke zin, door het opmaken van een proces-verbaal. Bouwinspecteurs mogen dit niet.

6. Handhaving

In dit hoofdstuk staat een toelichting op het werk van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de handhaving.

Bestuursrechtelijke handhaving in de ‘enge’ zin van het woord gaat over het opleggen van bestuursrechtelijke sancties (zoals een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom of het intrekken van vergunningen) door een bestuursorgaan. Het opleggen van zulke sancties wordt gezien als het nemen van een besluit. Tegen besluiten kan men bezwaar maken. Tegen een beslissing op dit bezwaar kan beroep ingesteld worden.

De juridisch adviseurs van team JA-FL zijn voor een deel van hun formatie belast met de handhaving en ondersteuning van team Fysiek. Team JA-FL ondersteunt daarnaast het domein ‘Fysieke Leefomgeving’ op juridisch vlak. De inschatting voor de capaciteitsraming is gebaseerd op de cijfers over 2019.

7. Overige werkzaamheden, projecten en onvoorziene taken

 

7.1 Inleiding

Onze medewerkers zijn naast hun vakspecifieke, uitvoerende taken ook verantwoordelijk voor andere taken zoals:

 • -

  Bestuursondersteuning;

 • -

  Collegiale advisering;

 • -

  Ondersteuning van andere teams;

 • -

  Samenwerkingsverbanden met externe partijen (provincie, waterschappen, Rijkswaterstaat, VRGZ, politie, OM);

 • -

  Het aanleveren van gegevens t.b.v. team Financieel beheer – (Financiën: begroting, voorjaars- en najaarsnota, leges) en;

 • -

  Andere taken die weliswaar voornamelijk uitvoerend van aard zijn, maar die niet vallen onder de 3 categorieën: Vergunningverlening, Toezicht of Handhaving.

In de rekenmodellen zijn hier uren voor begroot.

 

7.2 Omgevingswet

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. De wet treedt in 2021 in werking. De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het is belangrijk dat de overheid nu al begint met de voorbereidingen. Anders lukt het niet om de wet in 2021 goed in te laten gaan. De implementatie van de Wet wordt binnen de WDW in gezamenlijkheid opgepakt. Vanuit de teams Fysiek en JA-FL zullen diverse medewerkers in 2020 in het project participeren.

 

7.3 Wet Kwaliteitsborging

Deze wet regelt de invoering van een nieuw stelsel van het beschermen van de kwaliteit voor het bouwen, de zogenaamde kwaliteitsborging.

De wet versterkt de positie van de bouwende klanten.

De complexiteit van de bouwsector neemt toe. Het stelsel van kwaliteitsborging van de bouwsector moet daarom worden herzien. Dit zorgt ervoor dat de verhouding tussen de opdrachtgever van de bouw, de bouwende klant en de aannemer gelijkwaardiger wordt.

Als de bouw opgeleverd wordt moet de aannemer aantonen dat aan de regels is voldaan.

Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd, krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. De aannemer moet de klant informeren. Bijvoorbeeld over de manier waarop risico's tegen schade zijn afgedekt.

 

7.4 Ondermijning

Criminelen maken gebruik van diensten van de niet criminele maatschappij; de ‘bovenwereld’.

Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Negatieve gevolgen van de invloed en druk die criminelen op onze samenleving uitoefenen:

 • -

  normvervaging;

 • -

  afname van gevoel van veiligheid en leefbaarheid.

We noemen dit ondermijning. Ondermijning heeft ongewenste effecten, bijvoorbeeld:

 • -

  Het verweven raken van boven- en onderwereld;

 • -

  De aantasting van de integriteit van openbaar bestuur, ambtenaren en bedrijfsleven;

 • -

  Bedreiging/afpersing van bestuurders, ambtenaren, burgers en ondernemers.

Het publieke vertrouwen in de overheid wordt hierdoor ondermijnd. Bovendien kan ondermijning, zoals gezegd tot normvervaging leiden (“iedereen pikt een graantje mee, waarom ik niet”).

De aanpak van ondermijning binnen onze gemeente wordt gecoördineerd door medewerkers van team Openbare orde en veiligheid. Zij hebben aangegeven gebruik te willen maken van de oog- en oorfunctie van de toezichthouders van team Fysiek, terwijl ook de juridisch adviseurs een rol kunnen krijgen in de aanpak van ondermijning. Zo zullen bezwaren en voorlopige voorzieningen bij hennepsluitingen door de juridisch adviseurs van JA-FL behandeld worden.

 

De toezichthouders van de WDW zullen binnen het IGP ondermijning onder meer samenwerken met hun collega’s van de ODRN en de politie Gelderland-Zuid.

 

7.5 Juridische kwaliteitszorg

Team JA-FL zal 2020 gebruiken voor het vervolg op taken die al in 2019 al begonnen zijn:

 • -

  Het vergroten van de juridische kwaliteitszorg binnen team Fysiek en het domein Fysieke Leefomgeving. Zo zal team JA-FL aandacht geven aan de (juridische) kwaliteit van besluiten, besluitvorming, uitgaande correspondentie, bezwaar- en beroepsprocedures, vergunningverlening etc.;

 • -

  Het (ondersteunen van en helpen bij) verder actualiseren en harmoniseren van allerlei beleidsstukken en verordeningen zoals Bibob beleid, de Apv en reclamebeleid.

7.6 Projecten

Voor de gemeente staan voor het jaar 2020 geen projecten ingepland.

8. Communicatie VT&H 2020

Ons college van burgemeester en wethouders vindt het voorkomen van overtredingen belangrijk. In het VTH-beleid is daarom een preventiestrategie beschreven. Hiermee wij ervoor te zorgen dat het burgers, bedrijven en overige instellingen duidelijk is hoe onze gemeente omgaat met toezicht en handhaving.

Transparantie en duidelijkheid over de invulling en uitvoering van de handhavingstaken leiden uiteindelijk tot een verbetering van de effecten van de geleverde inspanningen, dus een beter naleefgedrag. Zolang onze gemeente actief met burgers en bedrijven communiceren over hun visie en het uit te voeren beleid, zal dit duidelijkheid scheppen bij deze doelgroepen en zal dit voorkomen dat overtreders zeggen dat ze niet op de hoogte waren of hadden kunnen zijn.

9. Evaluatie

 

9.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat dit uitvoeringsprogramma onderdeel uitmaakt van een beleids- en uitvoeringscyclus. Bij de evaluatie van het beleid en het uitvoeringsprogramma kan op basis van de ontwikkelingen gedurende het jaar en mogelijke ontwikkelingen in het komende jaar bijsturing op visie, prioriteiten en strategieën plaatsvinden.

 

9.2 Evaluatie/Monitoring

Gedurende het lopende jaar is het van belang structureel te evalueren/monitoren.

Om goed te kunnen evalueren is er een aantal voorwaarden waaraan de uitvoeringsorganisatie dient te voldoen. Zo is het van belang dat eenieder die met VT&H-taken belast is, zijn werkzaamheden uitvoert op basis van het beleid en het uitvoeringprogramma. Kennis van (de uitgangspunten van) het beleid en het uitvoeringsprogramma is daarom noodzakelijk. Sturing op taken, prioriteiten, strategieën en inzet van capaciteit is ook noodzakelijk. Dit vraagt daarom de nodige aandacht van de teamleden. Het is van belang goed zicht te houden op de werkzaamheden en uit te voeren taken om te kunnen beoordelen of en in hoeverre deze in lijn met het beleid worden uitgevoerd.

Een andere belangrijke voorwaarde is het registreren van uitgevoerde taken. Ten behoeve van de evaluatie, als ook het evaluatierapport/jaarverslag, is het van belang te kunnen beschikken over zoveel mogelijk managementinformatie (kengetallen). Niet alleen ten aanzien van de uitgevoerde taken, maar ook ten aanzien van de tijd die aan deze taken besteed wordt. Deze zullen dan ook moeten worden bijgehouden en verzameld door teamleden en teamontwikkelaar. Hoe beter dit gebeurt, hoe realistischer het beeld en het programma en hoe beter de bijsturing kan plaatsvinden.

De resultaten van de evaluatie van het uitvoeringsprogramma worden neergelegd in een korte rapportage, zodat op grond daarvan conclusies kunnen worden getrokken die als basis kunnen dienen voor het gemotiveerd bijsturen van het beleid en/of het uitvoeringsprogramma.

Bijlage 1: Capaciteitsramingen uitvoeringsprogramma 2020

 

Werkblad 1: overzicht ramingen vergunningverlening bouw;

Werkblad 2: overzicht ramingen vergunningverlening APV en bijzondere wetgeving;

Werkblad 3: overzicht ramingen toezicht bouw;

Werkblad 4: overzicht ramingen toezicht APV en bijzondere wetgeving;

Werkblad 5: overzicht ramingen juridische advisering, handhaving

Bijlage 2: Prioriteringsoverzichten 2020

Prioriteitenoverzicht Bouwen en bestemmingsplannen

Taak

Beschrijving

Aanvullende opmerkingen

Prioriteit: hoog

Bouwstop

Bouwen zonder of in afwijking van de OV geconstateerd

 

Legale nieuw- of verbouw

Toezicht op verleende OV voor activiteit bouwen: hoofdgebouw en bedrijfswoningen

 

Legale bestaande bouw: brandveiligheid

Tijdig vaststellen van brand

§ 6.5 Bb

Vluchten bij brand

§ 6.6 Bb

Veilig vluchten bij brand

§ 7.2 Bb

OV voor activiteit brandveilig gebruik

 

Legale bestaande bouw: overig

Controle bestaande woningen/woongebouw op Bb en Bv

 

Controle bestaande overige gebouwen /bouwwerken op Bb en Bv

 

Controle bestaande gebouwen op ernstige mate van verwaarlozing (Exces) en extreme verwaarlozing van panden

 

Illegale bouwactiviteiten

Controle op illegaal (ver)bouwen hoofdgebouw

 

Tijdelijke omgevingsvergunning

Toezicht houden op verwijderen van bouwwerken en/of beëindiging gebruik na verstrijken termijn

 

Slopen meldingsplichtig

Met asbest

Toezicht asbest is overgedragen aan ODRN

Bestemmingsplan toezicht

Controles op bewoning i.s.m. BP en strijdig gebruik door bedrijven, kantoren, detailhandel

Handhaving bij bewoning in loodsen, bedrijfspanden, kantoren en bijgebouwen bij een woning heeft een hogere prioriteit dan bewoning van een bedrijfswoning.

Bewoning anders dan door één huishouden (kamerverhuur, woningsplitsing)

 

Gemeentegronden

Illegale bouwactiviteiten of strijdig gebruik BP op gemeentegrond

 

Monumenten, beschermd stads/dorpsgezicht

Toezicht op verleende OV monument of beschermd stads/dorpsgezicht

 

Controle op illegaal (ver)bouwen / slopen beschermd stads/dorpsgezicht

 

Controle op illegaal veranderen, bouwen, slopen monument

 

 

Taak

Beschrijving

Aanvullende opmerkingen

Prioriteit: gemiddeld

Legale nieuw- of verbouw

Toezicht verleende OV voor activiteit bouwen van bijbehorende bouwwerken bij woningen

 

Toezicht verleende OV voor activiteit bouwen van bijbehorende bouwwerken bij overige hoofdgebouwen

 

Illegale bouwactiviteiten

Controle illegaal (ver)bouwen van bijbehorende bouwwerken bij woningen

 

Controle illegaal (ver)bouwen van bijbehorende bouwwerken bij overige hoofdgebouwen

 

Bestemmingsplan toezicht

Gebruik recreatieterreinen

 

Gebruik van woningen, bewoning van recreatiewoningen chalets, caravans e.d.

 

Woningen niet bestemd voor burgerwoning (burgerbewoning in bedrijfswoning)

 

Legale bestaande bouw: brandveiligheid

Bestrijden van brand

§ 6.7 Bb

Bereikbaarheid voor hulpverleners

§ 6.8 Bb

Gebruiksmeldingen

 

 

Taak

Beschrijving

Aanvullende opmerkingen

Prioriteit: laag

Legale nieuw- of verbouw

Toezicht op verleende OV voor activiteit bouwen: bouwwerken geen gebouw zijnde

 

Toezicht op verleende OV voor activiteit bouwen: ondergeschikte bouwdelen aan / bij een hoofdgebouw (dakkapel / kozijnen)

 

Legale bestaande bouw

controle gebruik open erven en terreinen i.a.v. Bouwbesluit

 

Illegale bouwactiviteiten

Controle illegaal (ver)bouwen bouwwerken geen gebouw zijnde

 

Controle Illegaal (ver)bouwen van ondergeschikte bouwdelen aan/bij hoofdgebouw

 

Slopen meldingsplichtig

Toezicht en controles op slopen zonder asbest.

 

OV voor werken en werkzaamheden

Controle op illegale werken of werkzaamheden

 

Toezicht op OV voor werken of werkzaamheden

 

Prioriteitenoverzicht APV en bijzondere wetgeving

Taak

Beschrijving

Aanvullende opmerkingen

Prioriteit: hoog

Bijzondere wetgeving

Wet Bibob

 

Artikel 13b Opiumwet

 

APV algemeen: surveillance

Toezicht centrumgebieden

 

Industrie- en bedrijventerreinen

 

Bebouwde kom

 

APV: Openbare orde

Bestrijding van ongeregeldheden

 

Veiligheid op openbare plaatsen

Zware evenementen, categorie:

Evenementen

 

Maatregelen tegen overlast en baldadigheid zoals hondenoverlast en verplichte route

 

Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht en gebiedsontzegging

 

Toezicht op growshops

 

Drugsoverlast

 

Parkeren (overlast/parkeerverbod) bedrijventerreinen

 

APV: Seksinrichtingen, -winkels en straatprostitutie

Toezicht hierop

 

APV: bescherming milieu en natuurschoon. Uiterlijk aanzien van de gemeente

bodem-, weg- en milieuverontreiniging

 

Drank- en Horecawet

Illegaal horeca-/slijterijbedrijf

 

Verstoring openbare orde, veiligheid of zedelijkheid door alcoholverstrekking

 

Verstrekken alcohol aan (mogelijk) minderjarige

 

Verstrekken alcohol zonder ontheffing

 

Overtreding paracommerciële bepalingen

 

Afvalstoffenverordening

ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen en verkeerd aanbieden huishoudelijk afval (restafval in GFT etc)

 

 

Taak

Beschrijving

Aanvullende opmerkingen

Prioriteit: gemiddeld

Bijzondere wetgeving

Winkeltijden

 

Wet op de kansspelen

 

APV algemeen: surveillance

Buitengebied

 

Recreatieterreinen

 

APV: Openbare orde

Evenementen

Lichte en middelzware evenementen, categorie: A en B

Vertoningen e.d. op openbare plaatsen (straatartiesten)

 

Bruikbaarheid en aanzien openbare plaatsen

 

Toezicht op openbare inrichtingen

 

Maatregelen tegen overlast en baldadigheid (verboden drankgebruik) zoals

 

Plakken / kladden

 

hinderlijk gedrag op openbare plaatsen / publiek toegankelijke ruimten

 

Overlast van (brom)fietsen / scooters

 

Vuurwerk

 

APV: bescherming milieu en natuurschoon. Uiterlijk aanzien van de gemeente

Geluidhinder en verlichting

 

Bewaren houtopstanden

 

Maatregelen tegen ontsiering (handelsreclame) en stankoverlast

 

APV: andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

Parkeerexcessen zoals

 

Defecte voertuigen, wrakken, caravans, aanhangwagens

 

Parkeren reclamevoertuigen, grote en/of uitzichtbelemmerende voertuigen

 

Parkeren bedrijventerreinen

 

Collecteren, venten, standplaatsen, snuffelmarkten

 

Crossterreinen, gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden

 

Vuur stoken

 

Drank- en Horecawet

Illegaal horeca-/slijterijbedrijf, verouderde of vervallen vergunning

 

Alcohol verstrekken/laten nuttigen op niet vergunde plek

 

Illegale verkoop alcohol

 

Aanwezigheid leidinggevende of barvrijwilliger

 

Personeel jonger dan 16

 

Illegale aanwezigheid / nuttigen alcohol in bedrijfsmatige inrichting of voor publiek

 

Toegankelijke ruimte

 

Aanwezigheid dronken personen of onder invloed van drugs

 

personeel dronken of onder invloed van drugs

 

Afvalstoffenverordening

inzamelen huishoudelijk afval door een ander dan aangewezen inzamelaar

 

Zwerfafval

 

 

Taak

Beschrijving

Aanvullende opmerkingen

Prioriteit:laag

APV: Openbare orde

Betogingen

 

Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

 

Maatregelen tegen overlast en baldadigheid zoals

 

Betreden gesloten woning of lokaal

 

Verblijfsontzeggingen

 

Vervoer plakgereedschap en inbrekerswerktuigen

 

Skaten, rolschaatsen, skateboarden op verboden plaatsen

 

Overlast van dieren

 

Bestrijding akkerdistels en Jacobskruiskruid

 

Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen

 

APV: bescherming milieu en natuurschoon. Uiterlijk aanzien van de gemeente

Kamperen buiten kampeerterreinen

 

APV: andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

Parkeerexcessen zoals:

 

parkeren voertuigen autobedrijf / te koop aanbieden van voertuigen

 

Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen, bromfietsen etc.

 

Overlast veroorzaakt door (brom)fietsen, scooters

 

Openbaar water:

 

Voorwerpen op, in of boven openbaar water

 

Ligplaats vaartuigen / aanwijzingen ligplaats/ verbod innemen ligplaats

 

Beschadigen van waterstaatswerken / reddingsmiddelen/veiligheid op het water

 

Overlast vaartuigen

 

Verstrooiing van as

 

Gevonden voorwerpen

 

Drank- en Horecawet

Aanwezigheid vergunning, ontheffing stickers e.d. + overige admin bepalingen

 

Illegale bedrijfsactiviteiten in horeca / slijterbedrijf

 

Illegaal bezorgen van alcohol aan huis

 

Niet voldoen aan eisen verkoop alcohol (onderscheid met niet alcoholische dranken, minderjarige zonder begeleiding in slijter e.d.

 

Illegale verkoop alcohol bij tankstations

 

Afvalstoffenverordening

ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen overig

 

inzamelen bedrijfsafvalstoffen

 

overige onderwerpen: opslag afvalstoffen en autowrakken

 

Bijlage 3: Werkplan ODRN 2020

 

Het werkplan 2020 van de ODRN zal in februari ter goedkeuring aan het college van B&W voorgelegd worden.

Bijlage 4: Leidraad hoogte dwangsommen en begunstigingstermijnen

1. Inleiding

In deze leidraad staan de hoogtes van de dwangsombedragen die de gemeenten Wijchen en Druten opleggen bij handhavend optreden. Ook staan in deze leidraad de termijnen die beide gemeenten gebruiken voor het ongedaan maken van overtredingen.

Wij wijzen op afdeling 5.3.1 en 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Hierin staat dat het dwangsombedrag “in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom” moet staan.

Deze leidraad heeft als doel uniformiteit, transparantie en efficiëntie te realiseren door het stellen van standaardtermijnen en standaardsancties voor veel voorkomende overtredingen. In deze leidraad staat een opsomming van de standaardsancties voor zulke overtredingen.

2. Hoogte van de dwangsom

In de tabellen die bij deze leidraad horen, zijn de bedragen opgenomen die wij toepassen bij het bepalen van de hoogte van een dwangsom. Wij stemmen de hoogte van de dwangsom doelgericht af op de ernst van de overtreding (evenredigheid). De dwangsommen hebben als doel de overtreding tegen te gaan of te voorkomen (effectiviteit). Hoe de hoogte van een dwangsom zich exact laat berekenen, kan niet in alle gevallen precies worden vastgelegd.

De volgende elementen bepalen de hoogte van een dwangsom:

 • 1.

  De (geschatte) kosten die de overtreder moet maken om de overtreding op te heffen. Met andere woorden: de dwangsom moet hoger zijn dan het (geschatte) financiële voordeel;

 • 2.

  Van de dwangsom moet voldoende dwang uitgaan om de overtreding op te heffen of te beëindigen;

 • 3.

  Met de dwangsom willen wij herhaling voorkomen, schade beperken en ervoor zorgen dat er herstel is van de oorspronkelijke toestand;

 • 4.

  Door de dwangsom willen wij het voordeel wegnemen, dat de overtreder heeft genoten door zijn handelen in strijd met de regels;

 • 5.

  Wij hechten veel belang aan de naleving van de regels die het milieu, de ruimtelijke ordening, natuur en landschap of de volksgezondheid veiligstellen. Deze elementen wegen wij dan mee:

  • a.

   De geloofwaardigheid van de (normerende) overheid;

  • b.

   De mogelijkheid tot overheidscontrole (meetvoorschriften c.a.);

  • c.

   Eerlijke concurrentieverhoudingen en

  • d.

   Rechtsgelijkheid;

 • 6.

  De financiële draagkracht van de overtreder.

Na het opleggen van een dwangsom dient, bijvoorbeeld wekelijks, een hercontrole te worden uitgevoerd, totdat de dwangsom is volgelopen. Als de dwangsom niet effectief blijkt te zijn, dan kan een nieuwe dwangsombeschikking worden opgelegd met hogere dwangsombedragen of er kan gekozen worden voor de toepassing van bestuursdwang. In dat geval herstellen wij de situatie op kosten van de overtreder.

3. Diversiteit dwangsom

De dwangsommen kunnen op drie manier worden vastgelegd:

Een bedrag ineens

Een ‘bedrag ineens’ komt in aanmerking als de overtreder één keer voor een bepaalde datum een bepaalde handeling moet verrichten. Voor het bedrag ineens wordt het bedrag gebruikt dat in de tabellen als ‘maximum’ bedrag is genoemd.

Dwangsom per overtreding

Als er regelmatig voorschriften worden overtreden dan ligt het voor de hand om de dwangsom te bepalen per overtreding. Worden er diverse voorschriften overtreden dan kan per overtreden voorschrift een dwangsom worden opgelegd. Als het gaat om overtredingen die een continu karakter hebben en dus niet op zichzelf staande overtredingen, dan kan uit het oogpunt van rechtszekerheid geen dwangsom worden opgelegd per overtreding.

Dwangsom per tijdseenheid

Een dwangsom per tijdseenheid komt aan de orde als er sprake is van een continue overtreding van voorschriften. Deze vorm is aan te bevelen als het gaat om overtredingen die niet afzonderlijk zijn te constateren, omdat de overtreder constant in overtreding is. In dit soort situaties kan geen dwangsom per overtreding worden opgelegd.

Vaststelling maximumbedrag

Als een dwangsom wordt opgelegd dan moet het bestuursorgaan een bedrag noemen waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd. Dit geldt uiteraard alleen voor de dwangsom per overtreding en de dwangsom per tijdseenheid. Als de dwangsom op één bedrag ineens wordt bepaald, dan is daarmee impliciet het maximum vastgesteld. In de tabellen is het maximumbedrag de hoogte van de dwangsom maal vijf.

4. Termijn voor beëindiging

We kunnen alleen een last onder dwangsom opleggen en invorderen als de overtreder de kans heeft gehad om de overtreding op te lossen.

De enige uitzondering hierop is de spoedeisende bestuursdwang.

De termijn moet zo worden gekozen dat de overtreder voldoende tijd heeft om de overtreding ongedaan te (laten) maken. In de geest van de wet dient de begunstigingstermijn zo kort mogelijk te zijn.

De begunstigingstermijn moet overeenkomen met de tijd die nodig is om de overtreding ongedaan te maken. Een begunstigingstermijn is niet nodig als de overtreder meteen de overtreding kan oplossen of als het gaat om het voorkomen van herhaling.

In de tabellen zijn de termijnen opgenomen die toegepast moeten worden bij een bestuursrechtelijk handhavingstraject.

5. Afwijken leidraad

Deze leidraad gebruiken wij als basis. Soms moeten wij hiervan afwijken. In dat geval geldt er een hardheidsclausule. Dit houdt in dat deze leidraad het uitgangspunt is, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met het beleid te dienen doelen. Bij afwijking van deze leidraad dient de hoogte van het bedrag en de termijn gemotiveerd worden vastgesteld.

Tabel indicatieve dwangsomhoogten

In de tabellen zijn niet alle taken genoemd. Zo zijn handhaving van het illegaal kappen van bomen, handhaving van de Wet op de kansspelen en op de Wet wapens en munitie niet genoemd. Deze zijn niet genoemd omdat wij hier de afgelopen jaren nooit op hebben gehandhaafd. Ook is de handhaving van de Opiumwet niet opgenomen, omdat we hiervoor afzonderlijk beleid hebben opgesteld.

Als een overtreding niet in de tabellen is opgenomen, motiveren wij de hoogte van de dwangsom (of een andere sanctie) en de begunstigingstermijn in het besluit. Als het mogelijk is, zoeken wij aansluiting bij een soortgelijke overtreding.

 

De tabel ‘Sanctiemiddelen Milieu’ is opgesteld door de ODRN, omdat zij deze taken voor ons uitvoeren. Deze tabel hanteert de ODRN voor de hele regio (Nijmegen, Berg en Dal, Heumen, Wijchen, Druten en Beuringen).

Sanctiemiddelen bouwen en ruimtelijke ordening

Omschrijving

Hoogte dwangsom

Maximum

Beg. termijn

Bouwen van een gebouw zonder of in afwijking van de vergunning

Max 10 m2 = € 1.500,-

Max 30 m2 = € 3.000,-

Max 50 m2 = € 5.000,-

>50 m2 = € 10.000,-

 

Let wel: bij een gemeentelijk monument of beschermd stads- en dorpsgezicht verdubbelen deze bedragen

€ 7.500,-

€ 15.000,-

€ 25.000,-

€ 50.000,-

Minimaal 4 weken

Gebruik i.s.m. het bestemmingsplan

€ 1.500,- per week

€ 7.500,-

Minimaal 2 weken

Plaatsen reclameobject zonder vergunning

€ 500,- tot € 2.000,-

Afhankelijk van de omvang en winstmodel

€ 2.500,-

€ 10.000,-

Minimaal 1 tot 2 weken

Bouwen van een ander bouwwerk (geen gebouw zijnde)

€ 700,-

€ 3.500,-

Minimaal 1 tot 2 weken

Overtreden van een bouwstop / stillegging

Max 10 m2 = € 1.500,-

Max 30 m2 = € 3.000,-

Max 50 m2 = € 5.000,-

>50 m2 = € 10.000,-

€ 7.500,-

€ 15.000,-

€ 25.000,-

€ 50.000,-

geen

Ernstige mate van strijd met redelijke eisen van welstand / exces

€ 5.000,-

€ 25.000,-

Minimaal 4 weken

Aanlegactiviteiten zonder of in afwijking van de vergunning

€ 1.500,-

€ 7.500,-

Minimaal 4 weken

Overtreding van het bouwbesluit of de bouwverordening (m.u.v. brandveiligheid)

Licht € 500,-

Matig € 1.000,-

Ernstig € 5.000,-

Buitencategorie € 10.000,-

€ 2.500,-

€ 5.000,-

€ 25.000,-

€ 50.000,-

Minimaal 3 weken Bij ernstige tekortkoming of gevaar kan termijn korter

Slopen zonder of in afwijking van melding / vergunning

Zonder asbest: € 500,-

Met asbest: ODRN

€ 2.500,-

geen

Sanctiemiddelen Apv, bijzondere wetgeving en brandveiligheid

Thema

Overtreding

Hoogtedwangsom

Maximum

Beg. termijn

Apv

Artikel 2:28 exploitatievergunning: in werking zonder vergunning of in werking in strijd met voorschriften

Bij voortdurende overtreding: € 500,- per constatering en anders:

1. tot 100 m2: € 1.000,- p.wk.

2. 100 tot 500 m2: € 3.000,- p.wk.

3. > 500 m2: € 5.000,- p.wk.

5x de hoogte van de opgelegde dwangsom

Min. 1 tot 4 weken

Artikel 2:29 overtreding sluitingstijden

1. tot 100 m2: € 1.000,- p.wk.

2. 100 tot 500 m2: € 3.000,- p.wk.

3. > 500 m2: € 5.000,- p.wk

5x de hoogte van de opgelegde dwangsom

Geen of 1 week

Artikel 2.10A: het plaatsen van voorwerpen op of aan een openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan (o.a. uitstallingen en terrassen)

€ 250,-

€ 1.250,-

1 week

Artikel 2:12 het maken, veranderen van een uitweg zonder of in afwijking van een vergunning

€ 1.000,-

€ 5.000,-

4 weken

Artikel 2:25 houden van een evenement zonder vergunning

Afhankelijk van de grootte van het evenement: van € 1.000,- tot € 10.000,-

Bedrag ineens

Geen

Overige overtredingen van hoofdstuk 2: openbare orde

€ 500,-

€ 2.500,-

1 tot 4 weken

Overtredingen van hoofdstuk 3: seksinrichtingen, -winkels en straatprostitutie e.d.

€ 1.500,-

€ 7.500,-

1 tot 4 weken

Overtredingen van hoofdstuk 4: bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

€ 1.500,-

€ 7.500,-

1 maand

Overtredingen van hoofdstuk 5: andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

€ 1.500,-

€ 7.500,-

1 tot 4 maanden

Drank- en Horecawet

Van toepassing is het geldende preventie en handhavingsplan Drank- en horecawet

 

 

 

Brandveiligheid

Spoedeisend of acuut gevaar

Sluiting voor de duur van het aanbrengen van primaire voorzieningen

Nvt

Zeer kort (minimaal 1 dag)

Overtreding van cat.1:

1.Geen gebruiksvergunning / melding

2.Niet naleven van brandveiligheidsvoorschriften van de vergunning of het bouwbesluit

 

1. € 500,- per week

2. € 100,- tot € 1.000,- per week en per voorziening of maatregel

 

1. € 2.500,-

2. € 500,- tot € 5.000,- per voorziening of maatregel

In beide gevallen is de termijn afhankelijk van ernst situatie en de duur van aanbrengen voorzieningen. Advies: 1 tot 2 maanden

Overtreding van cat.2:

(gemiddeld tot laag brandveiligheidsrisico)

Waarschuwing, daarna sancties volgens categorie 1

1. € 2.500,-

2. € 500,- tot € 5.000,- per voorziening of maatregel

Idem, zie cat. 1.

Sanctiemiddelen Milieu (bodem, lucht, water, afval, externe veiligheid, energie en overige overtredingen)

Overtreding

Kwalificatie

Sanctiesoort

Dwangsomhoogte

Dwangsomtermijn

Bodem

Keuring ondergrondse tank niet (op tijd) uitgevoerd

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 – 3 maanden

Keuring bovengrondse tank niet (op tijd) uitgevoerd

Licht

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Ontbreken voorzieningen (vulbeveiligingen, anti hevelklep etc)

Licht

Dwangsom

€ 500,- tot € 1.500,-

1 – 3 maanden

Onvoldoende of geen controle van lekdetectie (pot) systeem

Licht

Dwangsom

€ 1.000,-

1 – 3 maanden

Geen vloeistofdichte vloer of (lek)bak aanwezig

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 – 3 maanden

Vloer of (lek)bak niet bestand niet bestand tegen chemische inwerking van stof

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Vloer niet gekeurd op vloeistofdichtheid door erkende instelling

Matig

Dwangsom

€ 1.750,-

1 – 3 maanden

Stoffen in bodem brengen, vervuilend en spoed vereist

Ernstig

PV + bestuursdwang

N.v.t.

1 week

Geen hemelwaterbescherming of gecontroleerde afvoer aanwezig

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 – 3 maanden

Lekbak onvoldoende gedimensioneerd in relatie tot opslag

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Stoffen in bodem brengen, niet of nauwelijks vervuilend, niet spoedeisend

Licht

Zelf laten verwijd. + Dwangsom

€ 1.000,-

1 – 3 maanden

Lekke leidingen veroorzaken bodemvervuiling, spoedeisend

Ernstig

PV + bestuursdwang

N.v.t.

1 week

Geen vloeistofdichte vloer rondom afleverzuil

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 – 3 maanden

Vaatwerk / accu’s niet in lekbakken

Licht

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Tank niet tegen aanrijden beschermd

Licht

Dwangsom

€ 1.500,-

1 maand

Ondergrondse tank niet gesaneerd

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

3 maanden

Tank niet boven lekbak

Matig

Dwangsom

€ 2.000,-

2 maanden

Opslag vaste mest niet op mestdichte plaat

Licht

Dwangsom

€ 1.000,-

1 – 3 maanden

Water / sludgecontrole niet uitgevoerd

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Overtreden PGS 30

Matig

Dwangsom

€ 1.000,- tot 2.500,-

1 – 3 maanden

Geen grondwatermonitoring

Matig

Dwangsom

€ 2.000,-

1 maand

Overtreding maatwerkvoorschriften

Matig

Dwangsom

€ 500,- tot 1.500,-

Situationeel

Verkennend bodemonderzoek niet uitgevoerd

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 – 3 maanden

Nul- en eindsituatie niet uitgevoerd

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 – 3 maanden

Onvoldoende toezicht en instructies

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 4 weken

Niet of onvoldoende uitvoeren van beheermaatregelen in bedrijfsvoering

Matig/ernstig

PV+Dwangsom (evt bestuursdwang)

€ 1.500,-

1 – 4 weken

Financiële zekerheid

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 maand

Nieuw geval bodemverontreiniging i.k.v. zorgplicht Wbb niet gemeld

Matig

Dwangsom / PV

€ 2.500,-

1 maand

 

Overtreding

Kwalificatie

Sanctiesoort

Dwangsomhoogte

Dwangsomtermijn

Lucht

Overschrijding emissie eisen

Zwaar

Dwangsom

€ 2.500,-

2 weken

Metingen niet of niet correct uitgevoerd

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 maand

Gasafvoer niet conform voorschriften

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 maand

Schoorsteen niet op hoogte

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 – 3 maanden

Keuring / inspectie stookinstallatie niet uitgevoerd (ook afkeur)

Matig

Dwangsom

€ 1.500,- per installatie

1 – 3 maanden

Keuring / inspectie brandstoftoevoerleiding niet uitgevoerd (ook afkeur)

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Niet voldoen aan onderhoud / controle stookinstallatie

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Keuring / inspectie koelinstallatie niet uitgevoerd (ook afkeur)

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Niet voldoen aan onderhoud / controle koelinstallaties

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Onderzoek emissiebeperkingen niet uitgevoerd

Matig

Dwangsom

€ 2.000,-

1 – 3 maanden

Voorschriften stankhinder niet naleven . geuroverlast veroorzaken

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 maand

Stofoverlast veroorzaken (o.a. door ontbreken stoffilter)

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 – 3 maanden

Ontbreken filterinstallatie

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Ontbreken / niet tijdig herstellen / niet tijdig uitvoeren van controles en keuringen dampretour stage II

Matig

Dwangsom

€ 2.000,-

2 maanden

Ontbreken / niet tijdig herstellen / niet tijdig uitvoeren van controles en keuringen hittegevoelige elementen

Matig

Dwangsom

€ 2.000,-

2 maanden

Ontbreken ontgeuringsinstallatie

Matig

Dwangsom

€ 5.000,-

3 maanden

Overtreding maatwerkvoorschriften

Matig

Dwangsom

€ 500,- tot 1.500,-

Situationeel

Ontbreken CFK logboek

Licht

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Overschrijding vergunde ammoniakemissie / max. emissiewaarden Besluit huisvesting

Ernstig

Dwangsom

€ 25,- per kg overschrijding

1 – 3 maanden

 

Overtreding

Kwalificatie

Sanctiesoort

Dwangsomhoogte

Dwangsomtermijn

Water

Lozen afvalwater zonder of i.s.m. vergunning

Ernstig

PV / bestuursdwang

N.v.t.

1 dag

Olie / water / vetafscheider niet (tijdig) legen

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

Situationeel

Olie / water / vetafscheider niet controleren op doelmatig functioneren (5jaarlijkse inspectie)

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Olie / water / vetafscheider die niet voldoet aan en / of wordt gebruikt conform van toepassing zijnde NEN-norm

Matig

Dwangsom

€ 1.000,- tot 2.500,-

2 – 4 weken

Niet meten of niet aanleveren van de analyses

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Monstervoorziening niet aanwezig

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Overschrijding eisen emissie (parameter afhankelijk)

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

2 weken

Overschrijding administratief voorschrift

Matig

Dwangsom

€ 500,-

2 weken

Niet melden calamiteiten/ ongewone voorvallen

Matig

PV / bestuursdwang

€ 2.500,-

1 dag na calamiteit / ongeval

Geen melding Bbk en lozingenbesluit vaste objecten

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 dag na start werkzaamheden

Overtreding maatwerkvoorschriften

Matig

Dwangsom

€ 500,- tot 1.500,-

Situationeel

Illegale grondwateronttrekking (Gww) vergunbaar

Matig

PV

N v.t

1 dag

Besluit lozen buiten inrichtingen (art 3.4 en/of 3.26) (gewasbeschermingsmiddelen)

Ernstig

PV / bestuursdwang

€ 1.000,-

1 dag

 

Overtreding

Kwalificatie

Sanctiesoort

Dwangsomhoogte

Dwangsomtermijn

Geluid en trillingen

Overschrijding geluidsniveau (incidenteel)

Matig

Dwangsom

€ 500,-

1 week

Overschrijding geluidsniveau (structureel)

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 week

Overlast, in werking buiten vergunde uren

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 dag

Niet meten

Licht

Dwangsom

€ 500,-

1 maand

Voorzieningen niet aangebracht

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Voorschriften m.b.t. gedrag niet naleven

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 dag

Niet voldoen aan voorschriften m.b.t. trilling

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 – 3 maanden

Overtreding maatwerkvoorschriften

Matig

Dwangsom

€ 500,- tot 1.500,-

Situationeel

 

Overtreding

Kwalificatie

Sanctiesoort

Dwangsomhoogte

Dwangsomtermijn

Afval

Opslag niet overeenkomstig voorschriften

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1-3 maanden

BA niet regelmatig afvoeren

Licht

Dwangsom

€ 1.000,-

1-3 maanden

GA afval niet correct afvoeren

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Niet registreren verwijdering GA

Licht /matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 maand

Niet vergunde opslag BA

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 maand

Niet vergunde opslag GA

Matig

Dwangsom

€ 5.000,-

2 weken

Verbranden afval

Matig

Dwangsom / PV

€ 500,- tot 2.500,-

2 weken

Niet scheiden

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Zwerfafval

Licht

Dwangsom

€ 500,-

1 dag

Overtreding maatwerkvoorschriften

Matig

Dwangsom

€ 500,- tot 1.500,-

Situationeel

 

Overtreding

Kwalificatie

Sanctiesoort

Dwangsomhoogte

Dwangsomtermijn

(Externe) veiligheid

Geen blusmiddelen of onjuist / niet aangesloten

Ernstig

Dwangsom

€ 1.000,-

2 weken

Keuring blusmiddelen niet juist

Matig

Dwangsom

€ 500,-

2 weken

Opslag gevaarlijke stoffen niet volgens voorschriften

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 maand

Bordjes (roken en vuur verboden) ontbreken

Licht

Dwangsom

€ 500,-

2 weken

Constructie onvoldoende brandwerend

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 maand

Ontbreken / niet tijdig herstellen / niet tijdig uitvoeren van controles en keuring van opslagen van consumentenvuurwerk (waaronder inspetie van de sprinkler installatie, onderhoud van de brandmeldinstallatie, uitgangspuntendocument)

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

Situationeel

Overtreden van het vuurwerkbesluit

Matig

Dwangsom / PV

€ 500,- tot 2.500,-

Situationeel

Overtreding maatwerkvoorschriften

Matig

Dwangsom

€ 500,- tot 1.500,-

Situationeel

 

Overtreding

Kwalificatie

Sanctiesoort

Dwangsomhoogte

Dwangsomtermijn

Energie

Energiebesparende maatregel niet realiseren

Matig

Dwangsom

€ 500,- per maatrgl.

3 – 6 maanden

Energiebesparende maatregel uit bijlage 10 niet realiseren

Matig / ernstig

Dwangsom

€ 1.000,- per maatrgl.

3 – 6 maanden

Doelmatig beheer en onderhoud niet uitvoeren

Matig

Dwangsom

€ 500,- per maatrgl.

1 – 3 maanden

 

Overtreding

Kwalificatie

Sanctiesoort

Dwangsomhoogte

Dwangsomtermijn

Algemeen

Onveilige opstelling gasflessen

Matig

Dwangsom

€ 1.000,- tot 2.500,-

1 week

Keuringstermijn gasflessen verlopen

Matig

Dwangsom

€ 500,-

1 week

Niet melden van calamiteiten / meldingen ongewone voorvallen (Hfdst. 17 Wm)

Matig

Dwangsom / PV

€ 2.500,-

1 dag na calamiteit / ongeval

Parkeervoorschriften niet naleven

Licht

Dwangsom

€ 500,-

1 dag

Niet of niet tijdig indienen van rapporten (geluid / MJV e.d.)

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 week

Niet melden van wijzigingen t.a.v. vergunningen

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Inrichting niet schoon

Licht

Dwangsom

€ 1.000,-

1 week-1 maand

Losplaats onvoldoende gemarkeerd

Licht

Dwangsom

€ 500,-

1 maand

Verbranden van afval binnen de inrichting

Matig

Dwangsom / PV

€ 500,- tot 2.500,-

1 dag

Geen doeltreffende maatregelen tegen ongedierte

Licht

Dwangsom

€ 500,-

1 week

Afleveren vuurwerk aan personen jonger dan 16 jr.

Matig

Dwangsom / PV

€ 1.000,-

1 dag

In werking hebben zonder vergunning. Er is geen aanvraag maar ook geen opzet

Matig

Dwangsom, aangeven dat aanvraag gedaan moet worden

€ 1.000,-

2 maanden

In werking hebben zonder vergunning. Er is geen aanvraag en ook geen wil om aanvraag te doen

Ernstig

Dwangsom, PV of sluiting

€ 5.000,- tot 15.000,-

Situationeel

In werking hebben zonder vergunning. Met aanvraag nog niet van kracht

Matig

Dwangsom

€ 5.000,- tot 15.000,-

Situationeel

Mestbassin niet overeenkomstig bouwtechnische richtlijnen

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 – 3 maanden