Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom inhoudende Beleidsregels ontheffingen ongekentekende voertuigen op wegen binnen de grenzen van bedrijventerrein Theodorushaven – Noordland te Bergen op Zoom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingcollege van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom inhoudende Beleidsregels ontheffingen ongekentekende voertuigen op wegen binnen de grenzen van bedrijventerrein Theodorushaven – Noordland te Bergen op Zoom
CiteertitelBeleidsregels ontheffingen ongekentekende voertuigen op wegen binnen de grenzen van bedrijventerrein Theodorushaven – Noordland te Bergen op Zoom
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpAPV, OPENBARE ORDE & ECONOMIE

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994
 3. artikel 9.1 van de Regeling voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2020Nieuwe regeling

17-03-2020

gmb-2020-82479

BW20-00122

Tekst van de regeling

Intitulé

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom inhoudende Beleidsregels ontheffingen ongekentekende voertuigen op wegen binnen de grenzen van bedrijventerrein Theodorushaven – Noordland te Bergen op Zoom

Het college van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht, artikel 149 Wegenverkeerswet 1994 en 9.1 Regeling Voertuigen;

BESLUIT vast te stellen de volgende beleidsregel:

“Beleidsregels ontheffingen ongekentekende voertuigen op openbare wegen binnen de grenzen van bedrijventerrein Theodorushaven – Noordland te Bergen op Zoom

Hoofdstuk 1  

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze ontheffing wordt verstaan onder:

 • 1.

  Rv: Regeling voertuigen;

 • 2.

  Ongekentekend voertuig: motorvoertuig met een beperkte snelheid (MMBS) of samenstel van deze voertuigen waarvan door Rijksdienst wegverkeer (RDW) geen kenteken is afgegeven;

 • 3.

  MMBS: motorrijtuig met beperkte snelheid, zoals opgenomen in artikel 1.1 Rv;

 • 4.

  Exceptioneel Transport: transport met een ongekentekend voertuig of samenstel van voertuigen, waaronder ongekentekend voertuig, met inbegrip van daarmee vervoerde lading dat niet voldoen aan de Rv voorgeschreven eisen m.b.t. breedte, hoogte, lengte, massa, of aslastenvoertuigen (definitie uit Besluit Exceptioneel Transport);

 • 5.

  Weg: wegen binnen de grenzen van het bedrijventerrein Theodorushaven – Noordland, zoals opgenomen op de kaart in bijlage 1 bij de beleidsregels;

 

Artikel 2 Ontheffing aan MMBS-en en/of samenstel van deze voertuigen en hierdoor meegevoerde lading en/of laadstructuur

 • 1.

  Het college kan slechts op een aanvraag ontheffing verlenen aan MMBS-en en/of samenstel van deze voertuigen en hierdoor meegevoerde lading en/of laadstructuur op grond van artikel 9.1 Rv indien dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering;

 • 2.

  Het college verleent de ontheffing voor de openbare wegen op het bedrijventerrein Theodorushaven – Noordland te Bergen op Zoom;

 • 3.

  In aanmerking voor een ontheffing komen MBBS-en en/of samenstellen van voertuigen en hierdoor meegevoerde lading of laadstructuur indien:

 • a.

  het voertuig niet hoger is dan 4,5 meter;

 • b.

  het voertuig niet breder is dan 3,5 meter bij ondeelbare lading;

 • c.

  het voertuig niet breder is dan 3 meter bij deelbare lading;

 • d.

  het gewicht van het voertuig plus lading niet hoger is dan 50.000 kg;

 •  

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend;

 • 2.

  Bij de aanvraag worden minimaal de volgende gegevens overlegd:

 • a.

  De route waarvoor ontheffing wordt aangevraagd;

 • b.

  De reden (noodzaak) waarvoor de ontheffing nodig is;

 • c.

  Het voertuigidentificatienummer van het voertuig en de afmetingen (hoogte, breedte, massa van het transport);

 • d.

  De periode waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd;

 •  

Artikel 4 Karakter van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing wordt op basis van artikel 9.1 Rv verleend voor maximaal een kalenderjaar;

 • 2.

  Een ontheffing wordt verleend voor de wegen op het bedrijventerrein Theodorushaven – Noordland te Bergen op Zoom zoals opgenomen op de kaart in bijlage 1 bij de beleidsregels;

 • 3.

  Een ontheffing is voertuig gebonden;

 • 4.

  Het college kan voorschriften verbinden aan een ontheffing;

 • 5.

  Een ontheffing vermeldt:

 • a.

  naam en adres van de ontheffinghouder;

 • b.

  een omschrijving van het voertuig waarvoor ontheffing is verleend; voertuigidentificatienummer, chassisnummer;

 • c.

  tijdvak en gebied waarvoor de ontheffing wordt verleend;

 • d.

  het artikel waarvan ontheffing is verleend;

 • e.

  de voorschriften die aan de ontheffing zijn verbonden;

 • f.

  de datum van uitgifte;

 • g.

  de geldigheidsduur van de ontheffing;

 • h.

  het bevoegd gezag (gemeente Bergen op Zoom);

 • 6.

  Het ontheffingsdocument vermeldt in ieder geval de naam van de ontheffinghouder, de looptijd, het artikel van het Rv waarvan ontheffing is verleend en een omschrijving van het voertuig waarvoor ontheffing is verleend.

 

Artikel 5 Verplichtingen van de ontheffinghouder

 • 1.

  De originele ontheffing dient in het voertuig aanwezig te zijn en op de eerste verordening te worden getoond aan de met handhaving belaste ambtenaar (art. 160 / lid 1);

 • 2.

  Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals vermeld in de ontheffing en/of eerste lid aan de verplichting als bedoeld in het eerste lid, wordt geacht geen ontheffing te zijn verleend van artikel 9.1 Rv.

 

Artikel 6 Intrekken van de ontheffing

 • 1.

  Het college kan de ontheffing intrekken:

 • a.

  in geval van misbruik;

 • b.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • c.

  indien op grond van een verandering van omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking noodzakelijk wordt geacht door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is verleend;

 • d.

  indien de aan de ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  indien de ontheffinghouder dit verzoekt;

 • f.

  wanneer het voertuig van eigenaar wisselt;

 • g.

  indien de noodzaak voor de ontheffing is komen te vervallen;

 • h.

  indien wordt gehandeld in strijd met deze beleidsregel.

 • i.

  Indien door veranderende regelgeving vanuit hogere overheden de basis voor de ontheffing vervalt.

 •  

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Een ontheffing op basis van artikel 9.1 Rv kan in ieder geval worden geweigerd:

 • a.

  in het belang van de verkeersveiligheid;

 • b.

  indien naar het oordeel van het college de noodzaak ontbreekt;

 • c.

  indien de aanvraag in strijd is met dit beleid.

 

Slotbepalingen

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie in de Bergse Bode en Gemeenteblad;

 • 2.

  De ontheffingen, afgegeven voor de inwerkingtreding van deze beleidsregels, blijven van kracht, tezamen met de bij die ontheffing vermelde voorschriften;

 • 3.

  De beleidsregels worden bekendgemaakt in huis aan huisblad “de Bergse bode” en Gemeenteblad.

 

 

Artikel 9 Citeertitel

De beleidsregel wordt aangehaald als:

“Beleidsregels ontheffingen ongekentekende voertuigen op wegen binnen de grenzen van bedrijventerrein Theodorushaven – Noordland te Bergen op Zoom”.