Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Aanwijzingsbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 17 maart 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 17 maart 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-202001-12-2020nieuw besluit

17-03-2020

gmb-2020-76319

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 17 maart 2020

Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op grond van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 39, eerste lid, Wet veiligheidsregio’s, artikel 176 Gemeentewet en artikel 4, sub b en c van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

 

 

Overwegende:

 

dat in Nederland op 12 maart 2020 een landelijke maatregel is afgekondigd inhoudende dat evenementen van meer dan 100 personen worden afgelast;

 

dat de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland op 13 maart 2020 een aanwijzing ontving van de minister voor Medische Zorg en Sport en van de minister van Justitie en Veiligheid om uitvoering te geven aan de hierboven genoemde afgekondigde maatregel;

 

dat de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op 16 maart 2020 in de Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid het organiseren of faciliteren van evenementen waar meer dan 100 personen gelijktijdig samenkomen in dezelfde ruimte of in de open lucht heeft verboden;

 

dat de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op 16 maart 2020 de Noodverordening aanwijzing toezichthouders Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft vastgesteld, waardoor met het oog op de naleving van de voorschriften van de Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht zijn aangewezen;

 

dat de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op 17 maart 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van bovengenoemde verordeningen;

 

dat er belang is bij het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht met het oog op de naleving van de voorschriften van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;

 

 

Gelet op:

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 39, eerste lid van de Wet Veiligheidsregio’s;

artikel 176 Gemeentewet;

artikel 4, sub b en c van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

 

 

BESLUIT :

vast te stellen het BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID:

 

Artikel 1 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bepaalde zijn belast: de ambtenaren en buitengewoon opsporingsambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van de Algemene plaatselijke verordeningen in de gemeenten in het gebied van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De voorzitter kan daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.

 

Artikel 2 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op het moment van inwerkingtreding van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

 

 

Dordrecht, 17 maart 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

mr. A.W. Kolf

Toelichting

Het is wenselijk toezichthouders aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de noodverordening. De aanwijzing is zodanig vormgegeven dat toezichthouders bevoegd zijn om binnen het gehele grondgebied van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid toezicht te houden.