Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noardeast-Fryslân

Nadere regels behorende bij de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Noardeast-Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoardeast-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels behorende bij de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Noardeast-Fryslân
CiteertitelNadere regels Verordening naamgeving en nummering (adressen) Noardeast-Fryslân
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2020nieuwe regeling

28-01-2020

gmb-2020-73682

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels behorende bij de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Noardeast-Fryslân

Het college van burgemeester en wethouders,

gelezen artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering,

besluit:

vast te stellen de Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) Noardeast-Fryslân.

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Onder de navolgende begrippen wordt verstaan:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  huisnummer: een door of namens het college toegekende nummeraanduiding voor een adresseerbaar object. Deze bestaat uit maximaal vijf posities;

 • c.

  huisletter: een toevoeging aan een huisnummer. Deze bestaat uit maximaal één positie en wordt weergegeven als hoofdletter;

 • d.

  huisnummertoevoeging: een numerieke of alfanumerieke toevoeging aan een huisnummer en –letter. Deze bestaat uit maximaal 4 karakters. De alfanumerieke toevoeging wordt weergegeven in hoofdletters;

 • e.

  object:

 • een afgebakend terrein;

 • een verblijfsobject;

 • een lig- of standplaats.

 •  

Artikel 2. Uitgangspunten voor naamgeving

 • 1.

  Een openbare ruimte krijgt een naam die nog niet voorkomt in dezelfde woonplaats binnen de gemeente.

 • 2.

  De naam is maatschappelijk aanvaardbaar en, als de naam daar aanleiding toe geeft, historisch verantwoord.

 • 3.

  Bij het vernoemen van personen geldt dat:

  a. de persoon overleden is;

  b. zijn of haar rol al geruime tijd uitgespeeld is;

  c. het vaststaat dat de persoon onomstreden is;

 • 4.

  Alle straatnaamborden in de gemeente Noardeast-Fryslân worden bij plaatsing of vervanging voorzien van een verklarende ondertitel, indien dit een toegevoegde waarde heeft. Voor een verklarende tekst gelden de volgende uitgangspunten:

 • Algemeen:

 • maximaal drie regels verklarende tekst;

 • de taal waarin de naam wordt vastgesteld is leidend voor de taal van de verklarende tekst;

 • zowel de naam als de verklarende tekst beginnen met een hoofdletter;

 • geen punt aan het einde van de tekst;

 •  

Personen:

 • de naam van de persoon wordt niet in de verklarende tekst genoemd als deze al volledig voorkomt in de straatnaam;

 • eerst wordt een samenvatting gegeven van de persoon, daarna wordt het geboorte- en sterfjaar vermeld;

 • jaartallen van geboorte- en sterfjaar worden vermeld tussen haakjes;

 • geboorte- en sterfplaats worden in principe niet genoemd, tenzij dit van toegevoegde waarde is;

 •  

 • Voorwerpen:

 • Verwijzingen als ‘naar de‘ of ‘benaming voor’ worden zoveel mogelijk vermeden.

 • 5.

  Het college kan in geval van realisatie van een nieuwe buurt of wijk (of delen daarvan), die als zodanig naar buiten herkenbaar is, al dan niet op advies van de commissie, een thema voor naamgeving vaststellen.

 •  

Artikel 3. De nummeraanduiding

 • 1.

  De nummeringaanduiding loopt op, gezien vanuit het centrum van de woonplaats.

 • 2.

  Gezien in de richting van de oplopende nummering zijn rechts de even nummers en links de oneven nummers.

 • 3.

  Bij een doodlopende straat of weg begint de nummeraanduiding vanaf de ontsluitingsweg.

 • 4.

  Als het gebruik van huisnummers niet voldoende is, wordt aan het nummer een huisletter toegevoegd. Zo nodig komt daar nog een huisnummertoevoeging bij.

 • 5.

  Een object met toegangen aan verschillende wegen krijgt een nummer volgens de nummeraanduiding van de weg waaraan de hoofdtoegang ligt.

 • 6.

  Een trafostation krijgt de huisletter T; een windturbine de huisletter W.

 • 7.

  Huisletters zijn van het type “HOOFDLETTERS”. De letters I, J O, en Q, worden in verband met verwarring met cijfers, niet gebruikt.

 •  

Artikel 4. De plaatsing en technische uitvoering van naamborden en nummeraanduidingen

 • 1.

  Het plaatsen en het uiterlijk van straatnaamborden en nummeraanduidingen wordt uitgevoerd in overeenstemming met de norm NEN 1772:2010 en correctieblad NEN 1772:2010/C1:2014 nl van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut.

 • 2.

  Een naambord wordt geplaatst aan een bouwwerk, lichtmast of paal.

 •  

Artikel 5. Vergoeding bij wijzigen naam openbare ruimte of huisnummer

 • 1.

  Indien de adreswijziging op initiatief van de gemeente plaatsvindt en er weinig voorbereidingstijd in acht wordt genomen, worden er verschillende compensaties toegekend aan particulieren en niet-particulieren.

 • 2.

  Voor particulieren geldt dat een groot aantal instanties kosteloos van de adreswijziging op de hoogte gebracht wordt, door o.a. PostNL-service, zodat in de praktijk de standaardtegemoetkoming zal voldoen.

 • 3.

  Niet-particulieren zoals bedrijven, instellingen, stichtingen, verenigingen, praktijken etc. hebben over het algemeen meer relaties en ook vaker briefpapier, visitekaartjes, opschriften e.d. die veranderd moeten worden, waardoor een hogere standaardtegemoetkoming gerechtvaardigd is.

 • 4.

  In het geval van een wijziging van straatnamen of nummers op initiatief van de gemeente worden aan de hierdoor benadeelde partijen een tegemoetkoming toegekend voor de te maken kosten per te vernummeren object van:

 • € 75,-- voor particulieren.

 • € 500,-- voor niet-particulieren.

 • 5.

  Uitbetaling van deze tegemoetkoming geschiedt alleen op schriftelijk verzoek.

 • 6.

  Bij vernummering wordt per vernummerd object slechts éénmaal een nadeelcompensatie verstrekt, met dien verstande dat ingeval het een woning betreft de bewoner als partij wordt aangemerkt en bij bedrijven de gebruiker.

 • 7.

  Indien partijen binnen alle redelijkheid kunnen aantonen meer kosten te hebben voor het wijzigen van straatnamen of nummers dan de standaardtegemoetkoming zullen de bedragen genoemd in lid 4 worden verhoogd tot € 150,-- en € 1000,--.

 • 8.

  Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een tegemoetkoming in de kosten wanneer vernummering geschiedt op verzoek van de eigenaar of gebruiker van het object.

 • 9.

  Schade die het gevolg is van een noodzakelijke vernummering op initiatief van derden, wordt verhaald op de initiatiefnemer.

 •  

Artikel 6. De opmaak van documenten

 • 1.

  Het besluit openbare ruimte bevat in ieder geval een overzicht van de nieuwe straatnaam/straatnamen, en een tekening van de openbare ruimte(n).

 • 2.

  De tekening behorende bij het besluit openbare ruimte(n) bevat een situatie, de begrenzing van het weggedeelte en de bijbehorende straatnaam/straatnamen.

 • 3.

  Een besluit nummeraanduiding bevat in ieder geval het nieuwe adres en een situatietekening.

 • 4.

  De tekening behorende bij het besluit nummeraanduiding bevat in ieder geval een situatie en bij voorkeur een overzicht van de nummers per verdieping van het betreffende object.

 •  

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Verordening naamgeving en nummering (adressen) Noardeast-Fryslân.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân, gehouden op 28 januari 2020

Het college voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

(H.J.C.M. Verbunt MBA) (mr. J.G. Kramer)