Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noardeast-Fryslân

Reglement commissie naamgeving Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoardeast-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement commissie naamgeving Noardeast-Fryslân en Dantumadiel
CiteertitelReglement commissie naamgeving Noardeast-Fryslân en Dantumadiel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagetoelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2020nieuwe regeling

28-01-2020

gmb-2020-73625

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement commissie naamgeving Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

De colleges van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel;

gelezen de voorstellen van 21 januari 2020;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T E N :

 

vast te stellen het navolgende Reglement commissie naamgeving Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.

Artikel 1 De commissie

Er is een commissie naamgeving, die adviseert aan de colleges over de naamgeving van de openbare ruimte, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2 Taak

De commissie brengt, met inachtneming van de door het college vastgestelde regels, gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan de colleges over:

 • a.

  het vaststellen van grenzen van woonplaatsen en het daaraan toekennen of wijzigen van namen;

 • b.

  de verdeling van de gemeente in woonplaatsen, wijken, buurten en zo nodig aangevuld met nummers, letters of namen;

 • c.

  het toekennen of wijzigen van namen aan delen van de openbare ruimte en zo nodig aan gemeentelijke bouwwerken.

Artikel 3 Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De commissie bestaat uit:

 • a.

  de gemeentearchivaris;

 • b.

  een achttal deskundigen op het gebied van streek- , dorps- en/of stadsgeschiedenis in de gemeenten;

 • c.

  een BAG-beheerder;.

 • waarvan de leden genoemd onder a en b stemrecht hebben.

 • 2.

  De leden worden door de colleges benoemd, herbenoemd en ontslagen. Het lid als bedoeld in lid 1 onder c, alsmede een plaatsvervanger, worden door de manager Bedriuwsfiering van de gemeente Noardeast-Fryslân ter benoeming voorgedragen.

 • 3.

  De duur van het lidmaatschap van de commissie is gelijk aan de zittingsduur van de gemeenteraad, waarna herbenoeming of aftreding volgt.

 • 4.

  Het lid dat de hoedanigheid verliest op grond waarvan het lid van de commissie is, of is benoemd als lid van een gemeenteraad of als lid van een college in de gemeenten, treedt op dat moment af als commissielid.

 • 5.

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de colleges, die maatregelen treffen om in de vacature te voorzien.

Artikel 4 Voorzitterschap

De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 5 Tekenen van stukken

De stukken van de commissie worden ondertekend door de voorzitter. De voorzitter kan het lid genoemd in artikel 3 lid 1 onder c machtigen bepaalde stukken namens hem te ondertekenen.

Artikel 6 Deskundigen

De voorzitter is bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

Artikel 7 Werkwijze

 • 1.

  De commissie komt bijeen:

 • a.

  minimaal één keer per jaar;

 • b.

  wanneer de voorzitter dit nodig acht; of

 • c.

  op verzoek van het college.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden uiterlijk tien dagen voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 3.

  De commissie vergadert slechts als ten minste vijf stemgerechtigde leden, onder wie de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen twee weken een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4.

  De commissie betrekt de betrokken vereniging voor dorpsbelangen of wijkraad bij het te geven advies over een naam. Het bepaalde in artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.

 • 6.

  De commissie vergadert en besluit niet in het openbaar.

 • 7.

  Het advies van de commissie aan het college bevat, indien de leden dit wensen, de van het advies afwijkende zienswijzen van de leden van de commissie.

Artikel 8 Presentievergoeding

De leden van de commissie, die niet in dienst zijn van de gemeente Noardeast-Fryslân, ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering. Deze vergoeding wordt door de colleges vastgesteld op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de gemeentelijke rechtspositieregelingen voor commissieleden.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  In gevallen waarin dit instellingsbesluit niet voorziet, beslist de commissie.

 • 2.

  Het instellingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en wordt aangehaald als “Reglement commissie naamgeving Noardeast-Fryslân en Dantumadiel”.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân, gehouden op 28 januari 2020

Het college voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

(H.J.C.M. Verbunt MBA) (mr. J.G. Kramer)

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel,

gehouden op 21 januari 2020

Het college voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

(R.G. Dijksterhuis) (N.L. Agricola)