Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op grond van artikel 39 Wet veiligheidsregio juncto artikel 174, 175, lid 1 en artikel 176 van de Gemeentewet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNoodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op grond van artikel 39 Wet veiligheidsregio juncto artikel 174, 175, lid 1 en artikel 176 van de Gemeentewet
CiteertitelNoodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maart 2020
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s
 2. artikel 174, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 175, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 176 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-202015-03-202017-03-2020nieuwe regeling

15-03-2020

gmb-2020-72650

Tekst van de regeling

Intitulé

Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op grond van artikel 39 Wet veiligheidsregio juncto artikel 174, 175, lid 1 en artikel 176 van de Gemeentewet

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

 

Overwegende,

 

dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het Coronavirus (COVID-19);

 

dat het COVID-19 een groep A-infectieziekte is;

 

dat om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan er maatregelen worden genomen;

 

dat door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt geadviseerd aan de inwoners van Nederland om hun sociale contacten te beperken;

 

dat de minister voor Medische Zorg en Sport op basis van artikel 7 Wet publieke gezondheid (Wpg), de voorzitter van de veiligheidsregio's een aanwijzing heeft gegeven om deze maatregel uit te voeren;

 

dat de minister voor Medische Zorg en Sport op 12 maart en op 15 maart 2020 maatregelen heeft afgekondigd;

 

dat in verband met deze crisis, dan wel de ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, door de Voorzitter van de Veiligheidsregio op donderdag 12 maart 2020, na raadpleging van het Regionaal Beleidsteam, grip 4 is afgekondigd en is bepaald dat ten behoeve van de crisisbeheersing ingevolge artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) alle in dat artikel genoemde bevoegdheden van de tot de regio behorende burgemeesters worden overgenomen;

 

dat overeenkomstig deze bevoegdheid de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft besloten om ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid alle openbare samenkomsten en vermakelijkheden zoals bedoeld in artikel 174 Gemeentewet, zoals onder andere evenementen / bijeenkomsten / activiteiten / wedstrijden / musea / theaters /markten / religieuze bijeenkomsten en dergelijke met meer dan 100 personen te verbieden;

 

dat overeenkomstig deze bevoegdheid de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft besloten om ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid alle evenementen / bijeenkomsten / activiteiten / wedstrijden / musea / theaters / markten / religieuze bijeenkomsten en dergelijke met meer dan 100 bezoekers, voor zover deze niet vallen onder artikel 174 Gemeentewet, te verbieden;

 

dat de reguliere beschikbare middelen om de hierboven genoemde bescherming van veiligheid en gezondheid te waarborgen, thans onvoldoende soelaas bieden en dat het noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde en waarborging van veiligheid en gezondheid, onder deze buitengewone omstandigheden algemeen verbindende voorwaarden te stellen;

 

dat het onder deze omstandigheden noodzakelijk is om, in voorkomende gevallen, bestaande grondrechten te beperken overeenkomstig artikel 176, lid 1 Gemeentewet ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar om de veiligheid en gezondheid te kunnen beschermen;

 

dat deze verboden gelden voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;

 

Gelet op:

 

het bepaalde in artikel 39 Wet veiligheidsregio’s juncto, artikel 174, lid 2, juncto artikel 175 lid 1 en artikel 176 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende Noodverordening:

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  gebied: het gebied behorende bij de 10 gemeenten die de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vormen.

 • 2.

  Evenement: alle openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 Gemeentewet alsmede alle samenkomsten in besloten sfeer waar meer dan 100 personen gelijktijdig samenkomen, die in gebouwen die openstaan voor publiek alsmede die in gebouwen die niet openstaan voor publiek inclusief de daarbij behorende erven alsmede die in de open lucht dan wel de openbare ruimte.

 

Artikel 2 Gebied

Deze verordening geldt voor het gebied, bestaande uit het grondgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en de daarbij behorende erven, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gebiedskaart.

 

Artikel 3 Verboden

 • 1.

  Het is verboden om evenementen te (laten) plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te (laten) ontstaan waar meer dan 100 personen gelijktijdig zullen samenkomen, waaronder evenementen, bijeenkomsten, activiteiten, wedstrijden, musea, theaters, markten, religieuze bijeenkomsten en dergelijke met meer dan 100 personen te verbieden;

 • 2.

  Het is verboden eet- en drinkgelegenheden open te stellen (maaltijddiensten en hotels zijn uitgezonderd).

 • 3.

  Het is verboden sportclubs en -kantines, coffeeshops, fitnessclubs, sauna en sexclubs open te stellen.

 • 4.

  Scholen en kinderopvangorganisaties worden gesloten, met uitzondering van voor kinderen van ouders werkzaam in cruciale beroepen (zie www.rijksoverheid.nl voor de lijst van deze beroepen).

 

Artikel 4 Opvolgen aanwijzingen

Alle aanwijzingen ter handhaving van deze verordening gegeven door de politie of door mij daartoe aangewezen ambtenaren dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

 

Artikel 5 Uitzondering

Bovenstaande verboden/geboden gelden niet voor de hulpdiensten en voor door de voorzitter aangewezen personen en/of door de voorzitter aangemerkte bijzondere situaties.

 

Artikel 6 Strafbepaling

Handelen in strijd met de voorschriften uit deze noodverordening levert een overtreding op en is strafbaar gesteld in artikel 443 Wetboek van Strafrecht (Sr). Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt direct in werking nadat zij bekend gemaakt is en geldt tot het moment waarop zij wordt ingetrokken, doch uiterlijk tot en met 6 april 2020, of zoveel eerder als mogelijk.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maart 2020.

 • 3.

  Deze verordening wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland Zuid en het hoofd van het arrondissementsparket Rotterdam.

 

 

 

Aldus besloten op 15 maart 2020,

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

mr. A.W. Kolff

Toelichting ‘noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maart 2020’ d.d. 15 maart 2020

 

Sinds enkele weken zijn er meer en meer besmettingen van inwoners met COVID-19. Op 12 maart 2020 heeft de minister van Medische Zorg en Sport (hierna de minister) vergaande maatregelen afgekondigd om verdere besmetting zo veel als mogelijk te beperken. Deze maatregelen betreffen:

Voor heel Nederland geldt dat mensen worden opgeroepen thuis te blijven als zij of neusverkouden zijn en/of keelpijn hebben en/of hoesten en daarbij eventueel koorts hebben. Opgeroepen wordt de huisarts pas te bellen als klachten verergeren. Mensen met klachten gaan niet naar het werk of naar school en beperken hun sociale contacten. Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen geldt dat men alleen moet thuisblijven met klachten en koorts, in overleg met de werkgever.

Tevens worden mensen in heel Nederland opgeroepen, ook wanneer zij geen klachten hebben, om waar mogelijk thuis te werken en werktijden zoveel mogelijk te spreiden.

Voor heel Nederland geldt dat evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs en sportwedstrijden.

Mensen worden dringend verzocht bezoek aan kwetsbare personen, dat wil zeggen ouderen en personen met verminderde weerstand, te beperken. Aan ouderen en mensen met verminderde weerstand wordt geadviseerd om bezoek aan grotere gezelschappen en het gebruik van het OV te vermijden.

Zorgpersoneel en personeel van cruciale processen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk niet naar het buitenland af te reizen en evenementen (ook als daar minder dan 100 mensen bij aanwezig zijn) of andere bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers, zoals musea, theater en concerten te vermijden.

Tot slot roept het Out break Management Team (OMT) alle ziekenhuizen op om voorbereidingen te treffen voor de zorg van patiënten met COVID-19 door kritisch de selectieve operaties te beschouwen, de noodzaak van poliklinieken te beschouwen, alvast zoveel mogelijk IC capaciteit te creëren en bezoek in ziekenhuizen zoveel mogelijk te beperken.

 

Onderdeel van de uitvoering van deze maatregelen is een aanwijzing van de minister van Medische Zorg en Sport, ontvangen op 12 maart 2020, aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Deze aanwijzing betreft de opdracht om alle evenementen met meer dan 100 personen in de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 maart 2020 af te gelasten. Dit geldt onder meer voor evenementen, bijeenkomsten, activiteiten, wedstrijden, musea, theaters, markten, religieuze bijeenkomsten.

 

Op 15 maart heeft de Minister van Medische Zorg en Sport aanvullende maatregelen opgelegd en de termijn daarvoor verlengd tot 7 april 2020. Naast het voornoemde verbod zijn ook eet- en drinkgelegenheden gesloten (maaltijddiensten en hotels zijn uitgezonderd), evenals sportclubs en -kantines, coffeeshops, fitnessclubs, sauna en sexclubs. Ook scholen en kinderopvangorganisaties worden gesloten, met uitzondering van voor kinderen van ouders werkzaam in cruciale beroepen (zie www.rijksoverheid.nl voor de lijst van deze beroepen).

 

De rechtsgrond voor deze aanwijzing betreft artikel 7 van de Wet publieke gezondheid, met inachtneming van artikel 39, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s. Om uitvoering te geven aan deze aanwijzing heeft de voorzitter van de veiligheidsregio opgeschaald naar Grip 4 conform het regionaal crisisplan.

 

Op basis van artikel 39, lid 4 Wet veiligheidsregio’s heeft de voorzitter veiligheidsregio, vóór dat hij de regionale noodverordening heeft vastgesteld, de burgemeesters in Zuid-Holland Zuid geraadpleegd en hen in de gelegenheid gesteld om schriftelijk bezwaar te doen aantekenen indien het belang van hun gemeente onevenredig geschaad zou worden. Daarvan is door de burgemeesters geen blijk gegeven.

 

In deze noodverordening zijn bepalingen opgenomen om uitvoering te kunnen geven aan de aanwijzing van de minister. De bedoeling van de aanwijzing is om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Toepassing van de bepalingen in de noodverordening is aan de orde wanneer door organisatoren en/of facilitatoren van evenementen zoals gedefinieerd in de verordening geen eigenstandige maatregelen worden of zijn genomen om te voorkomen dat meer dan 100 personen bij het evenement aanwezig zijn.

 

In de aanwijzing van de minister van Medische Zorg en Sport wordt geen nadere definiëring gegeven van het begrip evenement. In de bijeenkomst op vrijdagmiddag 13 maart 2020 tussen vertegenwoordigers namens de ministers en de directeuren veiligheidsregio’s en directeuren publieke gezondheid is ingegaan op de reikwijdte van de definitie van evenement. De conclusie hierbij is dat het begrip evenement breed moet worden opgevat, gelet op de doelstelling van de maatregelen en de aanwijzing om verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Het risico op verspreiding van COVID-19 is groot wanneer veel mensen (meer dan honderd) dicht in elkaars nabijheid verkeren. De bepalingen in de noodverordening zien er dan ook op toe dat dit zo veel als mogelijk wordt voorkomen door alle samenkomsten van meer dan honderd mensen te verbieden.

 

Via publicatie van de noodverordening en aanvullende communicatie hieromtrent worden organisatoren en/of facilitatoren opgeroepen om eigen maatregelen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, door niet meer dan honderd personen toe te laten bij samenkomsten. Indien noodzakelijk zal de noodverordening worden ingezet om hetzelfde doel te bereiken. De landelijke maatregelen zijn afgekondigd tot en met 6 april 2020. Dit is ook de geldigheidsduur van deze noodverordening. De noodverordening is in werking getreden op zondag 15 maart 2020 om 18:00 uur.