Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Nadere regels subsidie isoleren particuliere woningen in de gemeente Schouwen-Duiveland 2020.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie isoleren particuliere woningen in de gemeente Schouwen-Duiveland 2020.
CiteertitelNadere regels subsidie isoleren particuliere woningen Schouwen-Duiveland 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2020Nieuwe regeling

28-01-2020

gmb-2020-72490

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie isoleren particuliere woningen in de gemeente Schouwen-Duiveland 2020.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland,

gezien het voorstel van afdeling Ruimte en Milieu van 8 januari 2020 zaaknummer 245789

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 2.2, lid 5 van Algemene Subsidieverordening Schouwen-Duiveland 2013;

overwegende dat het college in het kader van klimaatmaatregelen het isoleren van particuliere woning wil stimuleren;

besluit vast te stellen de: Nadere regels subsidie isoleren particuliere woningen in de gemeente Schouwen-Duiveland 2020

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

Eigenaar/bewoner: Degene die volgens het kadaster de woning in eigendom heeft en die tevens in de Basisregistratie Personen op het adres staat ingeschreven;

 

Gezamenlijke aanpak: Een aanvraag voor een gezamenlijk project, door een gezamenlijk projectplan of offerte, door minimaal 5 aanvragers uit hetzelfde 4-cijferige postcodegebied;

 

Subsidiegrondslag: De hoogte van de subsidie bedraagt 30% van de werkelijke kosten van de in artikel 4 genoemde maatregelen met een maximum zoals vermeld in artikel 5 van de regeling. Bij het uitvoeren van meerdere maatregelen bedraagt de totale subsidie maximaal € 1.500 per woning;

 

Definitief energielabel: Een definitief energielabel laat zien hoe energiezuinig uw huis is. Het label maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G. Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst, woningen met een G-label zijn het minst energiezuinig. Het label geeft ook een overzicht van woningkenmerken, zoals het woningtype, isolatie, beglazing en verwarming.

 

Verordening: De Algemene Subsidieverordening Schouwen-Duiveland 2013

 

Werkelijke kosten: De kosten die gemaakt worden aan het uitbesteden van de maatregel, de kosten van het materiaal en de werkzaamheden. Indien voor de maatregel een omgevingsvergunning nodig is, dan kunnen ook die kosten opgevoerd worden. Deze kosten zorgen echter niet voor een verhoging van maximale subsidie per woning.

 

Artikel 2 Doelstelling

Doel van deze regeling is het nemen van isolerende maatregelen aan bestaande woningen te stimuleren teneinde het energieverbruik terug te dringen.

 

Artikel 3 Doelgroep

Natuurlijke personen, tevens eigenaar van een woning, die voldoen aan de in artikel 4 gestelde voorwaarden.

 

HOOFDSTUK 2 VOORWAARDEN/CRITERIA

 

Artikel 4 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

a. De aanvrager is eigenaar van de woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

b. De aanvrager staat in de BRP als bewoner geregistreerd op het adres van de woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Eigenaren die nog niet ingeschreven staan in verband met renovatie komen ook in aanmerking voor subsidie;

c. Subsidie wordt verleend voor het laten nemen van de hier genoemde isolerende maatregelen: dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie (spouwmuurisolatie), HR++glas en Triple glas;

d. De woning dient gebouwd te zijn voor 1975;

e. Alleen woningen met een definitief energielabel lager dan label C komen in aanmerking voor subsidie.

f. De aanvraag voor subsidie moet zijn ingediend voordat de isolerende maatregelen zijn getroffen;

g. De kosten van de te nemen maatregelen moeten blijken uit een offerte;

h. Per woning kan eenmaal aanspraak gemaakt worden op deze regeling;

i. De isolerende maatregelen waarvoor subsidie wordt verleend, moeten binnen 6 maanden na toekenning uitgevoerd worden door derden, blijkend uit de rekening van het werk;

 

HOOFDSTUK 3 FINANCIELE ASPECTEN

 

Artikel 5 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

1. Aanvragen kunnen meerdere maatregelen betreffen. 30% van de werkelijke kosten worden vergoed. Maximaal kan per aanvraag € 1.500 per woning aan subsidie worden verstrekt.

2. Indien het gaat om een gezamenlijke aanpak, wordt het subsidiebedrag per woning verhoogd met 10% van de verleende subsidie.

 

HOOFDSTUK 4 AANVRAAGPROCEDURE

 

Hoofdstuk 4 van de Verordening is van toepassing op de aanvraag.

 

Artikel 6 vaststelling van de subsidie

1. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Binnen 2 maanden nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd door derden, dient de aanvrager per isolatiemaatregel een onderbouwing in van de kosten voorzien van bewijsstukken (facturen e.d.). De subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijke kosten tot een maximum van de hoogte van de subsidietoekenning.

2. Als binnen 9 maanden na het besluit tot subsidieverlening geen verantwoording door het college is ontvangen, verlaagt het college de subsidie ambtshalve tot € 0,-. Het college kan in bijzondere omstandigheden op verzoek ontheffing verlenen van deze termijn.

3. De subsidie wordt aan de aanvrager betaald, binnen vier weken nadat de subsidie is vastgesteld.

 

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 7 Inwerkingtreding, beëindiging, hardheidsclausule en citeertitel

1. Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

2. Voor die gevallen en situaties waarin deze nadere regels niet geheel voorzien maar wel aansluiten bij de geest en bedoeling van deze nadere regels kan het college van burgemeesters en wethouders gemotiveerd afwijken.

3. Deze nadere regels zijn aan te halen als Nadere regels subsidie isoleren particuliere woningen Schouwen-Duiveland 2020.

4. De nadere regels subsidie isoleren particuliere woningen 2019 wordt gelijktijdig hiermee ingetrokken.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college, gehouden op 28 januari 2020

M.K. van den Heuvel, G.C.G.M. Rabelink,

Secretaris, Burgemeester

Toelichting op de artikelen van de regeling Nadere regels subsidie isoleren particuliere woningen Schouwen-Duiveland 2020

 

Artikel 1 Begripsomschrijving.

Buurtbonus en gezamenlijke aanpak. Om te stimuleren dat er gezamenlijk isolatieprojecten worden opgezet, waardoor bewoners makkelijker mee kunnen doen omdat ze deels ontzorgd worden, wordt er in dat geval een bedrag per woning van 10% van de subsidie tot max € 150,00 bovenop de aangegeven maximale bijdrage toegekend. Deze buurtbonus wordt echter alleen toegekend als op de aanvragen is aangegeven wie de anderen zijn die betrokken zijn bij de gezamenlijke aanpak, en ook bij het insturen van de stukken voor de afrekening van de subsidie dit gezamenlijk wordt gedaan en opnieuw wordt aangegeven welke aanvragers betrokken zijn bij deze gezamenlijke aanpak.

 

Artikel 2 Doelstelling.

Deze regeling is opgesteld ter bevordering van het versneld nemen van isolatiemaatregelen door particuliere woningeigenaren, waardoor de warmtevraag en energiebehoefte afneemt en daardoor een bijdrage levert aan de gemeentelijke energieambitie energieneutraal in 2040.

 

Artikel 4 Subsidiecriteria

De regeling is bedoeld voor bewoners van een bestaande woning die een dergelijke bijdrage nodig hebben als stimulering om isolerende maatregelen te treffen. De keuze om de subsidie alleen beschikbaar te stellen voor woningen die gebouwd zijn voor 1975, komt omdat woningen voor dit jaartal niet of nauwelijks geïsoleerd zijn. De uitdaging zit erin om juist deze oudere voorraad te voorzien van een betere isolerende schil. Dit is de reden dat alleen woningen met een definitief energielabel lager dan C in aanmerking komen voor subsidie.

De maatregelen waar de regeling voor geldt betreffen isolatiemaatregelen van vloer, gevel en dak, Daarnaast is ook bij vervanging van glas naar HR++ glas en triple glas subsidie mogelijk. Het rendement van deze maatregel is echter veel lager dan de overige isolatiemaatregelen, zeker als men al dubbel glas heeft.

Subsidie wordt slechts verstrekt voor eigenaren van bestaande woningen. Woningen die nieuw gebouwd worden, hebben geen recht op deze subsidie

Er kan slechts 1 maal per woning gebruik gemaakt worden van deze regeling. Hierdoor wordt voorkomen dat eigenaren de maatregelen uitsmeren over een langere periode, dat de gemeente met meerdere aanvragen per eigenaar gelijktijdig aan het werk is en dat kans op onjuiste toepassing van de regeling hierdoor groter is.

Subsidie wordt enkel verleend voor isolerende maatregelen die nog niet zijn uitgevoerd op het moment van indiening van de aanvraag en die uitgevoerd worden door een bedrijf. Werkzaamheden die zelf worden gedaan komen niet voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 5 Subsidiebedrag.

De hoogte van de subsidie per maatregel bedraagt 30% van de kosten voor het uit laten voeren van de maatregel, tot een bepaald maximum zoals is vastgelegd in artikel 6 van de regeling. Dit maximum is bepaald aan de hand van de gemiddelde kosten van een dergelijke maatregel voor een rijtjeswoning/hoekwoning. De werkelijke kosten kunnen dus hoger uitvallen dan waaruit bij de bepaling van de maximale bijdrage per woning is uitgegaan. De maximale bijdrage kan dus lager zijn dan 30% van de werkelijke kosten.

De bijdrage kan ook lager zijn als de werkelijke kosten lager zijn dan waar we van uit zijn gegaan. Uiteindelijk zal na uitvoering de bijdrage maximaal 30% van de werkelijke kosten tot maximaal het bedrag van de subsidieverlening zijn.

 

Artikel 6 Vaststelling van de subsidie.

Na beoordeling van de aanvraag wordt de subsidie verleend. Hiermee wordt aangegeven dat er voor de aanvrager het bepaalde bedrag is gereserveerd. Als de aanvrager voldoet aan alle gestelde eisen, de werkzaamheden binnen 6 maanden na toekenning plaatsvinden en de uiteindelijke kosten komen overeen met de hoogte van de kosten genoemd in de offerte die als bijlage bij de aanvraag is gevoegd, ontvangt hij dit bedrag. Mochten de werkelijke kosten lager zijn, dan zal de subsidie lager worden vastgesteld dan dat de subsidie is verleend.

Vaststelling van de hoogte van de subsidie vindt plaats na de gereedmelding (verantwoording van de subsidie). Deze gereedmelding moet binnen 2 maanden na gereedkomen plaatsvinden met overlegging van de eindafrekening van de aannemer. Indien er binnen 9 maanden na toekenning van de subsidie geen gereedmelding bij de gemeente is binnengekomen, wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld op € 0,- .

Door de subsidie na 9 maanden op € 0,- vast te stellen, komt het toegekende bedrag weer beschikbaar voor andere aanvragers die wel binnen 6 maanden na toekenning de isolatiemaatregelen willen nemen en wordt niet onnodig lang geld beschikbaar gehouden voor aanvragers die niet tot uitvoering van de isolatiemaatregelen overgaan.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding, beëindiging, hardheidsclausule en citeertitel.

De regeling wordt officieel gepubliceerd op www.overheid.nl. Nadat deze gepubliceerd is treedt deze in werking. Als het budget wat voor de regeling beschikbaar is volledig is besteed, kan er geen subsidie meer worden verleend vanwege het subsidieplafond. Als er weer nieuw budget beschikbaar komt, zal dit gepubliceerd worden, waarna weer aanspraak gemaakt kan worden op de regeling.

De gemeentelijke subsidieregeling blijft bestaan naast de rijkssubsidieregeling Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en kan gestapeld worden.

Mocht er van Rijkswege een subsidieregeling voor isolatiesubsidie komen, dan zal worden overwogen of de regeling aangepast moet worden, of zelfs in zijn geheel komt te vervallen.

Als er situaties zijn waarin de regels niet voorzien dan heeft het college de mogelijkheid om hiervan af te wijken, indien het besluit maar blijft aansluiten bij de geest en bedoeling van de regeling. Mocht een dergelijk geval leiden tot een algemene aanpassing van de nadere regelen, dan zullen deze aangepast kunnen worden en dienen deze wijzigingen gepubliceerd te worden voordat ze in werking treden.