Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Noodverordening op grond van artikel 39 Wet veiligheidsregio juncto artikel 175, lid 1 en artikel 176 van de Gemeentewet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingNoodverordening op grond van artikel 39 Wet veiligheidsregio juncto artikel 175, lid 1 en artikel 176 van de Gemeentewet
Citeertitel
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-202014-03-202001-04-2020Noodverordening in verband met coronavirus

14-03-2020

bgr-2020-237

Tekst van de regeling

Intitulé

Noodverordening op grond van artikel 39 Wet veiligheidsregio juncto artikel 175, lid 1 en artikel 176 van de Gemeentewet

Eindhoven, 14 maart 2020

 

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

 

Overwegende,

dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het Coronavirus (COVID-19).

dat om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan er maatregelen worden genomen.

dat door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt geadviseerd aan de inwoners van de provincie Noord-Brabant om hun sociale contacten te beperken.

dat in verband met deze crisis, dan wel de ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, door de Voorzitters van de (drie) Brabantse Veiligheidsregio's op dinsdag 10 maart 2020 is bepaald dat zij ten behoeve van de crisisbeheersing ingevolge artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) alle in dat artikel genoemde bevoegdheden van de tot de regio behorende burgemeesters overnemen.

dat overeenkomstig deze bevoegdheid de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft besloten om ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid alle openbare samenkomsten en vermakelijkheden zoals bedoeld in artikel 174 Gemeentewet, zoals onder andere evenementen / bijeenkomsten / activiteiten / wedstrijden / musea / theaters en dergelijke met meer dan 100 personen te verbieden.

dat overeenkomstig deze bevoegdheid de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft besloten om ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid alle evenementen / bijeenkomsten / activiteiten / musea / theaters en dergelijke met meer dan 100 bezoekers, voor zover deze niet vallen onder artikel 174 Gemeentewet, te verbieden;

dat de reguliere beschikbare middelen om de hierboven genoemde bescherming van veiligheid en gezondheid te waarborgen, thans onvoldoende soelaas bieden en dat het noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde en waarborging van veiligheid en gezondheid, onder deze buitengewone omstandigheden algemeen verbindende voorwaarden te stellen;

dat het onder deze omstandigheden noodzakelijk is om, in voorkomende gevallen, bestaande grondrechten te beperken overeenkomstig artikel 176, lid 1 Gemeentewet ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar om de veiligheid en gezondheid te kunnen beschermen;

dat deze verboden gelden voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;

 

Gelet op:

 

het bepaalde in artikel 39 Wet veiligheidsregio's juncto, artikel 174, lid 2, juncto artikel 175 lid 1 en artikel 176 van de Gemeentewet;

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende Noodverordening:

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Gebied: het gebied, zoals genoemd in artikel 2 en aangegeven op de bij dit besluit behorende gebiedskaart [beschikbaar op de website van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (www.vrbzo.nl) via de link https://www.vrbzo.nl/noodverordening-van-kracht/];

 • 2.

  Evenement: alle openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 Gemeentewet alsmede alle samenkomsten in besloten sfeer waar meer dan 100 personen gelijktijdig samenkomen, die in gebouwen die openstaan voor publiek alsmede die in gebouwen die niet openstaan voor publiek inclusief de daarbij behorende erven alsmede die in de open lucht dan wel de openbare ruimte.

Artikel 2 Gebied

Deze verordening geldt voor het gebied, bestaande uit het grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en de daarbij behorende erven, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gebiedskaart.

Artikel 3 Verbod op evenementen

Het is verboden om evenementen te (laten) plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te (laten) ontstaan waar meer dan 100 personen gelijktijdig zullen samenkomen.

Artikel 4 Opvolgen aanwijzingen

Alle aanwijzingen ter handhaving van deze verordening gegeven door de politie of door mij daartoe aangewezen ambtenaren dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 5 Uitzondering

Bovenstaande verboden/geboden gelden niet voor de hulpdiensten en voor door de voorzitter aangewezen personen.

Artikel 6 Strafbepaling

Handelen in strijd met de voorschriften uit deze noodverordening levert een overtreding op en is strafbaar gesteld in artikel 443 Wetboek van Strafrecht (Sr). Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt direct in werking nadat zij bekend gemaakt is en geldt tot het moment waarop zij wordt ingetrokken, doch uiterlijk tot 1 april 2020, of zoveel eerder als mogelijk.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost maart 2020.

 • 3.

  De verordening wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant en het hoofd van het arrondissementsparket Oost Brabant.

 

Aldus besloten op 14 maart 2020,

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

 

J.A. Jorritsma