Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarle-Nassau

Privacyreglement basisregistratie personen gemeente Baarle-Nassau 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarle-Nassau
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement basisregistratie personen gemeente Baarle-Nassau 2020
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2020nieuwe regeling

07-01-2020

gmb-2020-70798

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement basisregistratie personen gemeente Baarle-Nassau 2020

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Baarle-Nassau,

gelet op

 

 • 1.

  de Wet Basisregistratie persoonsgegevens

 • 2.

  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 • 3.

  de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Baarle-Nassau 2019

besluit:

 • 1.

  Vast te stellen het Privacyreglement Basisregistratie Personen gemeente Baarle-Nassau 2020.

 • 2.

  In te trekken de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Baarle-Nassau 2016.

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsbepalingen. 3

Artikel 2 Beheer van de basisregistratie personen. 4

Artikel 3 Verplicht gebruik authentieke gegevens en terugmeldplicht. 4

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de GBA-V.. 4

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke bestuursorganen. 5

Artikel 6 Verbanden met andere registraties. 5

Artikel 7 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking. 5

Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt. 5

Artikel 9 Terugmeldplicht. 6

Artikel 10 Protocolplicht. 6

Artikel 11 Recht op inzage en kennisneming van verstrekking. 6

Artikel 12 Recht op correctie. 6

Artikel 13 Verwijdering van gegevens. 7

Artikel 14 Beveiliging. 7

Artikel 15 Vernietiging. 7

Artikel 16 Slotbepaling. 7

BIJLAGE 1 - Lijst van binnengemeentelijke bestuursorganen met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V.. 8

BIJLAGE 2 - Lijst van gegevens die kunnen worden geraadpleegd door binnengemeentelijke bestuursorganen in de basisregistratie en de GBA-V.. 10

BIJLAGE 3 - Lijst van binnengemeentelijke bestuursorganen waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de BRP. 11

BIJLAGE 4 - Lijst van informatiesystemen waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, systematisch gegevens worden verstrekt uit de BRP. 12

BIJLAGE 5 - Gegevensverstrekking binnen de eigen organisatie. 13

BIJLAGE 6 - Verstrekkingentabel BRP. 15

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 • 1.

  BRP: de basisregistratie personen

 • 2.

  De wet: de Wet Basisregistratie personen

 • 3.

  Het besluit: het Besluit Basisregistratie personen

 • 4.

  De verordening: de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen vastgesteld door de Gemeenteraad d.d. 18 december 2019

 • 5.

  Basisregistratie: de basisregistratie personen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de wet

 • 6.

  GBA-V: de verstrekkingsvoorziening binnen het GBA-stelsel

 • 7.

  Autorisatiebesluit: een besluit zoals bedoeld in artikel 3.2 van de wet, betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V

 • 8.

  Ingeschrevene: diegene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen

 • 9.

  Ingezetene: de ingeschrevene die zijn adres heeft in de gemeente Baarle-Nassau en op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen

 • 10.

  Authentiek gegeven: een in de BRP opgenomen gegeven dat op grond van artikel 1.6 van de wet als authentiek wordt aangemerkt

 • 11

  Aangehaakt gegeven: een in de BRP over de ingeschrevenen opgenomen gegeven dat niet behoort tot de verplichte gegevensset van de BRP, maar dat de gemeente per persoon bijhoudt voor eigen gebruik

 • 12

  Bijhoudingsgemeente: de gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 1.4 van de wet verantwoordelijk is voor de bijhouding van de persoonslijst

 • 13

  Beheerder: de verantwoordelijke voor de BRP namens het college van Burgemeester en Wethouders

 • 14

  Gegevensbeheerder: de functionaris die namens de beheerder is belast met de dagelijkse zorg voor de BRP

 • 15

  Beveiligingsbeheerder: de functionaris die namens de beheerder is belast met de toegang tot de BRP en het beheer van het autorisatiebesluit

 • 16

  Bestuursorgaan: een orgaan van een rechtspersoon dat krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed.

 • 17

  Binnengemeentelijke bestuursorgaan: een bestuursorgaan van de gemeente.

 • 18

  Derde: elke andere persoon of instelling dan een bestuursorgaan, een ingeschrevene of een geregistreerde.

 • 19

  Functioneel Beheerder: de functionaris die de applicatie BRP beheert.

Artikel 2 Beheer van de basisregistratie personen

 • 1.

  De beheerder van de BRP is de Afdelingsmanager Dienstverlening.

 • 2.

  De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de BRP gegevens en bevoegd nadere invulling te geven aan de verstrekkingen zoals bedoeld in de artikelen 7 en 8.

 • 3.

  De beveiligingsbeheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • 1.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • 2.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisregistratie door middel van andere geautomatiseerde toepassingen;

  • 3.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke bestuursorganen, of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de BRP.

Artikel 3 Verplicht gebruik authentieke gegevens en terugmeldplicht

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, worden ten minste de authentieke gegevens verstrekt aan alle binnengemeentelijke bestuursorganen die deze gegevens uit de BRP nodig hebben voor de vervulling van hun taken; zodanig dat deze bestuursorgaan aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 1.7 en 2.34 van de wet kunnen voldoen.

 • 2.

  Een bestuursorgaan dat gerede twijfel heeft over de juistheid van een (authentiek) gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie is verplicht hiervan mededeling te doen aan de gegevensbeheerder.

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de GBA-V

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de BRP hebben:

  • 1.

   de door de beheerder aangewezen medewerkers van het cluster Burgerzaken/KCC;

  • 2.

   de in Bijlage 1 bij dit reglement vermelde binnengemeentelijke bestuursorganen.

 • 1.

  De in Bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke bestuursorganen hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens in de BRP. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 2.

  Voor zover daartoe geautoriseerd krachtens het autorisatiebesluit, hebben de in Bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke bestuursorganen rechtstreeks toegang tot de in Bijlage 2 vermelde gegevens in de GBA-V. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 3.

  De in Bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke bestuursorganen hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke bestuursorganen

Met inachtneming van de artikelen 3.8 en 3.9 van de wet worden aan de in Bijlage 3 vermelde binnengemeentelijke bestuursorganen de aangegeven gegevens systematisch verstrekt ten behoeve van de aangegeven doeleinden. In Bijlage 5 zijn hiervoor instructies opgenomen.

Artikel 6 Verbanden met andere registraties

 • 1.

  Op grond van artikel 3.8 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden vanuit de basisregistratie gegevens verstrekt aan de in Bijlage 4 genoemde beheerders van andere registraties.

 • 2.

  De betreffende gegevens kunnen in een convenant zijn vastgelegd.

Artikel 7 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan bestuursorganen niet zijnde een orgaan van de gemeente, aan derden zoals bedoeld in artikel 3.9 van de wet, en aan andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden—ter beoordeling van de gegevensbeheerder—inlichtingen verstrekt. In Bijlage 5 zijn hiervoor instructies opgenomen.

Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 3.9 van de wet, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 3.3 en 3.6 van de wet, hebben gemeenten de bevoegdheid om op basis van de Wet BRP bij of krachtens verordening te bepalen of en in welke mate gegevens worden verstrekt aan derden vanwege een voor de gemeente aanwezig geacht maatschappelijk belang, uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden, en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad (zie bijlage 6).

 • 2.

  2. Het verstrekken van gegevens aan commerciële bedrijven behoort niet tot het doel van de BRP en staat in beginsel op gespannen voet met de primaire doelstelling van de basisadministraties. Om die reden wordt gegevensverstrekking aan commerciële instellingen en bedrijven volledig uitgesloten. Commerciële instellingen zoals incassobureaus en postorderbedrijven hebben dus geen recht op gegevensverstrekking. Ook de categorieën van gegevens die mogen worden verstrekt, is afgebakend.

 • 3.

  3. Ingevolge de wet BRP heeft de burger het recht geheimhouding tot verstrekking van zijn gegevens te vragen. In dat geval wordt de gevraagde informatie niet verstrekt.

 • 4.

  4. Gegevensverstrekking is alleen mogelijk aan rechtspersonen zonder winstoogmerk voor zover de verstrekking noodzakelijk is in het belang van betrokkenen of van de rechten en vrijheden van anderen. Daarbij wordt nagegaan of de verstrekking wordt gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte, een gemeentelijk belang, of de verstrekking in de juiste verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd en of dit doel op een minder ingrijpende wijze kan worden bereikt.

(Een voorbeeld van gegevensverstrekkingen aan rechtspersonen is de verstrekking van gegevens aan woningcorporaties in het kader van de samenwerking op het gebied van de fraudebestrijding en eerlijke verdeling van de woonruimte)

 • 1.

  5. Aan particulieren mogen gegevens worden verstrekt ten behoeve van een persoonlijk niet-commercieel belang. Verplicht is gesteld dat de gemeente eerst uitdrukkelijk toestemming verkrijgt van de ingeschrevene van wie de gegevens worden verstrekt. De schriftelijke toestemmingen moeten een jaar lang worden bewaard.

Artikel 9 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de BRP of de GBA-V, doet hiervan mededeling aan de gegevensbeheerder.

 • 2.

  De gegevensbeheerder regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 3.

  De gegevensbeheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer wordt gedaan naar aanleiding van een melding; met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.34 van de wet en de artikelen 27 en 28 van het besluit.

Artikel 10 Protocolplicht

‘Protocollering’ is het recht van ingeschrevenen om te weten welke gegevens van hen zijn verstrekt aan overheidsorganen en derden. Het gaat om gegevensverstrekkingen die tot twintig jaren voorafgaand aan het verzoek hebben plaatsgevonden.

De gegevensbeheerder houdt een protocol bij van het verstrekken van gegevens.

Artikel 11 Recht op inzage en kennisneming van verstrekking

 • 1.

  Verzoeken om inzage en verzoeken om mededeling van verstrekkingen aan derden ten aanzien van gegevens van geregistreerde en aangehaakte gegevens, worden ingediend bij de gegevensbeheerder.

 • 2.

  De gegevensbeheerder beslist namens de beheerder op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

 • 3.

  De gegevensbeheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 12 Recht op correctie

 • 1.

  Verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens van geregistreerde en aangehaakte gegevens, worden schriftelijk ingediend bij de gegevensbeheerder.

 • 2.

  De gegevensbeheerder beslist namens de beheerder op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

 • 3.

  De gegevensbeheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 13 Verwijdering van gegevens

Gegevens van geregistreerde en aangehaakte gegevens worden door de gegevensbeheerder uit de BRP verwijderd, na een daartoe strekkend besluit. De gegevensbeheerder verwijdert deze gegevens binnen drie maanden na dit besluit.

Artikel 14 Beveiliging

De beveiligingsbeheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten en conform het vastgestelde beveiligingsbeleid van de gemeente Baarle-Nassau.

Artikel 15 Vernietiging

Vernietiging van gegevens van geregistreerde en aangehaakte gegevens geschiedt met inachtneming van de bewaartermijnen van de Archiefwet 1995.

Artikel 16 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als ‘Privacyreglement basisregistratie personen gemeente Baarle-Nassau 2020’.

 • 2.

  Het privacyreglement ligt ter inzage in het gemeentehuis en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 3.

  De Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Baarle-Nassau 2016 wordt ingetrokken.

Baarle-Nassau, 7 januari 2020.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

M. de Bonte M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf

loco-secretaris burgemeester

 

BIJLAGE 1 - Lijst van binnengemeentelijke bestuursorganen met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Baarle-Nassau hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie én tot de GBA-V, voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het Autorisatiebesluit. Voor het verstrekken van binnengemeentelijke gegevens (met uitzondering van burgerzaken/kcc) worden de criteria van de buitengemeentelijke gegevensset conform het Autorisatiebesluit gehanteerd.

 

 • RAADPLEGEN IN LANDELIJKE GBA-V

  PUBLIEKRECHTELIJKE TAKEN

  spontaan

  adhoc

  adhoc adres

  Gemeentelijke Belastingen

  x

  x

  WOZ

  x

  x

  Gemeentelijke opsporingsambtenaren adresverstrekking

  x

  x

  Gemeentelijke opsporingsambtenaren

  x

  Winkeltijden

  x

  x

  Drank- en horecabedrijf

  x

  x

  Kansspelen

  x

  x

  Huisvesting adresverstrekking

  x

  x

  x

  Huisvesting

  x

  x

  Omgevingsvergunning

  x

  x

  APV

  x

  x

  Werk en inkomen adresverstrekking

  x

  x

  x

  Werk en inkomen

  x

  x

  Gehandicaptenparkeerkaart

  x

  x

  BOBZ adresverstrekking

  x

  x

  BOBZ opgenomen persoon

  x

  BOBZ gerelateerden

  x

  Pensioen raadsleden en wethouders

  x

  x

  Wachtgelden gemeentepersoneel

  x

  x

  Wet op de lijkbezorging

  x

  Wet op de lijkbezorging (gerelateerden)

  x

  Rampenbestrijding

  x

  Gevonden voorwerpen

  x

  Kieswet volmachtverlening

  x

  Leerplicht (ouders)

  x

  Dispensatie niet-openbare archiefstukken

  x

  Burgerlijke stand

  x

  Naturalisatie

  x

 

 • Jeugd (jeugdige)

  x

  x

  Jeugd (ouder/wettelijke vertegenwoordiger)

  x

  x

  Algemene taken

  x

  Maatschappelijke ondersteuning adresverstrekking

  x

  x

  x

  Maatschappelijke ondersteuning

  x

  x

  Aanschrijven zakelijk gerechtigden

  x

  x

  Medewerkers welke raadplegen in Key2GBA-V

  Klanten Contact Centrum

  Burgerzaken

  Vergunningen

  Personeel en Organisatie

  Sociaal Uitvoering

  Wet op de lijkbezorging

  APV

  Pensioen raadsleden en wethouders

  Maatschappelijke ondersteuning

  Burgerlijke stand

  Drank- en horecabedrijf

  Wachtgelden gemeentepersoneel

  Gehandicapten-parkeerkaart

  Volmachtverlening Kieswet

  Winkeltijden

  Jeugd (jeugdige)

  Naturalisatie

  Kansspelen

  Jeugd (ouder/wettelijke vertegenwoordiger)

  Gevonden voorwerpen

  Omgevingsvergunning

  Werk en inkomen

  Aanschrijven zakelijk gerechtigden

  Leerplicht

  Sociale Werkvoorzieningen

  Algemene taken

 

 • Belastingen

  Ruimtelijke Ordening

  Veiligheid Toezicht en Handhaving

  Documentair Informatie Management

  Gemeentelijke belastingen

  Huisvesting

  Gemeentelijke opsporingsambtenaren adresverstrekking

  Dispensatie niet-openbare archiefstukken

  WOZ

  Rampenbestrijding

  BOBZ

  Aanschrijven zakelijk gerechtigden

  Algemene taken

 

BIJLAGE 2 - Lijst van gegevens die kunnen worden geraadpleegd door binnengemeentelijke bestuursorganen in de basisregistratie en de GBA-V

De beheerder kan, indien noodzakelijk, nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle binnengemeentelijke bestuursorganen beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

Voor deze gegevens wordt verwezen naar het autorisatiebesluit, afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

 

BIJLAGE 3 - Lijst van binnengemeentelijke bestuursorganen waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de BRP

 • Wie

  Waarvoor

  Gegevensset

  Bestuurssecretariaat

  Huwelijksjubilea

  vanaf 50 jaar huwelijk

  Persoonsgegevens

  Huwelijksgegevens

  Adresgegevens

  Bestuurssecretariaat

  100 jarigen en 100 plussers

  Persoonsgegevens

  Adresgegevens

  Sociaal Domein

  Onderhouden cliëntenadministratie

  BSN + overlijdensdatum

  Sociaal Domein

  Aanschrijven voor Project Boekstart

  Persoonsgegevens

  Adresgegevens

  Basisregistratie & Belastingen

  Opleggen belastingtarief alleenstaanden

  Persoonsgegevens

  Adresgegevens

 

BIJLAGE 4 - Lijst van informatiesystemen waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, systematisch gegevens worden verstrekt uit de BRP

 • Wie

  Waarvoor

  Gegevensset

  Key2Financien

  JVS/Jeugdvolgsysteem

  Corsa/Alfresco

  GISVG/Key2woz

  GISVG/Vergunningen

  GWS4all

  Green Valley (zaaksysteem)

  Het in verband brengen van de volgende gegevens-verwerkingen:

  Gemeentebelastingen,

  Leerlingenadministratie,

  vergunningenregistratie,

  cliëntenadministratie,

  documentmanagement-systeem,

  gegevensmagazijn

  mutatiegegevens

 

BIJLAGE 5 - Gegevensverstrekking binnen de eigen organisatie

De Wet BRP laat de regeling van de gegevensverstrekking uit de BRP over aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het beleidskader voor de verstrekking is vastgelegd in een verordening. De Raad van de gemeente Baarle-Nassau heeft in de Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Baarle-Nassau 2019 het vigerende beleid vastgelegd en het College van Burgemeester en Wethouders heeft dit beleid concreet geregeld in het Privacyreglement Basisregistratie Personen gemeente Baarle-Nassau 2020.

Hierin is bepaald voor welk doel, over welke personen en over welke gegevens de diverse organisatieonderdelen moeten beschikken.[1] 

Het College van Burgemeester en Wethouders wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gezien als de verantwoordelijke. Op de verantwoordelijke rust de verantwoordelijkheid om de privacy van de burgerij te beschermen door adequate beveiligingsmaatregelen te nemen.

Er zijn in de BRP drie typen gegevensverstrekking:

 • 1.

  Raadpleging van de BRP door middel van ad-hoc-vraagstelling op persoon of op adres

 • 2.

  Berichtenverkeer

 • 3.

  Selectieverstrekkingen

Ad hoc vragen

In bijlage 1 van het Privacyreglement BRP staan de organisatie onderdelen van de gemeente Baarle-Nassau beschreven die ad hoc vragen mogen stellen. De inhoud van de taak is bepalend voor de wijze van het stellen van vragen (ad hoc adres of ad hoc persoon), de categorie van personen (inwoners / niet-inwoners), en de bijbehorende set van persoonsgegevens. Vrijwel alle onderdelen van de organisatie zullen persoonsgegevens gebruiken tenzij het doel van de BRP zich niet verenigd met de taak waarvoor het organisatieonderdeel zich geplaatst ziet (een voorbeeld hiervan is dat persoonsgegevens uit de BRP niet mogen worden gebruikt voor de eigen personeelsadministratie).

Berichtenverkeer

Vanuit de BRP applicatie Key2Burgerzaken worden van alle mutaties berichten aangemaakt. In Bijlage 3 is het organisatieonderdeel opgenomen dat systematisch recht heeft op BRP gegevens. In Bijlage 4 staan de afnemende applicaties vermeld welke deze mutatieberichten ontvangen ter verwerking.

Specifieke selecties

Dit betreft verstrekkingen over inwoners die aan specifieke selectiecriteria voldoen. In principe wordt bij elke selectie getoetst of het organisatieonderdeel recht heeft op deze verstrekking, gelet op de uit te voeren taak waarvoor deze gegevens worden gevraagd. Over niet voorziene selectieverzoeken beslist het College van Burgemeester en Wethouders als verantwoordelijke.

Telefonisch / mondeling / mail

In geval een medewerker telefonisch of in persoon gegevens opvraagt, moet zowel de identiteit als de bevoegdheid van de aanvrager worden vastgesteld. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van de Musketier op intranet. Bij twijfel aan de identiteit van de aanvrager wordt—via het (mobiele) nummer vermeld in de Musketier op intranet—zelf telefonisch rechtstreeks contact opgenomen met de aanvragende collega. Uiteraard worden uitsluitend die gegevens verstrekt die nodig zijn voor de uitvoering van zijn of haar taak.

Terugmeldplicht

Ook binnen de organisatie geldt een terugmeldplicht. Dit houdt in dat organen van de gemeente, die persoonsgegevens gebruiken, bij gerede twijfel over de juistheid van het verstrekte gegeven de gegevensbeheerder daarvan in kennis moeten stellen.

Periodieke controle en rapportage

Periodiek (minimaal éénmaal per jaar) worden bovengenoemde verstrekkingen op bijzonderheden gecontroleerd. De functioneel beheerder BRP voert deze controle uit en rapporteert hierover aan de Afdelingsmanager Dienstverlening en de gegevensbeheerder.

   

BIJLAGE 6 - Verstrekkingentabel BRP

In deze bijlage is een overzicht van derden opgenomen vanwege het aanwezig geachte maatschappelijk belang voor de gemeente, die voor verstrekking van gegevens in aanmerking komen.

 • Categorie derde BRP

  Werkzaamheden gewichtig maatschappelijk belang BRP

  Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

  maatschappelijke dienstverlening

  Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

  algemene en geestelijke gezondheidszorg

  Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

  Jeugdwelzijnswerk

  Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

  ouderenzorg

  Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

  gehandicaptenzorg

  Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

  sociale werkvoorziening

  Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

  maatschappelijke of filantropische doelen

  Ziekenhuizen

  Ten behoeve van patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. verleende zorg

  Woningbouwverenigingen/woningcorporaties

  ten behoeve van eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

  Crematoria en begraafplaatsen

  (niet-gemeentelijke)

  Bijhouding begraafplaatsadministratie en uitvoering Wet op de Lijkbezorging

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wet Brp verzocht heeft om geheimhouding.

Om in aanmerking te komen voor gegevensverstrekking uit de BRP, dienen deze derden te voldoen aan de criteria:

 • 1.

  · de verzoeker is geen (rechts)persoon met winstoogmerk;

 • 2.

  het verzoek betreft geen commercieel doel;

 • 3.

  de verzoeker kan niet op minder ingrijpende wijze zijn doel of doelgroep bereiken;

 • 4.

  het doel betreft een maatschappelijk of gemeentelijk belang of het doel ligt in het verlengde van het gemeentelijk beleid.

Welke gegevens worden verstrekt? Deze derden krijgen gegevens verstrekt op basis van maximaal de algemene en verwijsgegevens, deze gegevens worden verder telefoonboekgegevens uit de BRP genoemd en betreffen:

algemene en verwijsgegevens over de naam, geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerder geregistreerde echtgenoot, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum, en de datum van overlijden.

Voor de schriftelijke verstrekkingen BRP wordt het schema van de Nederlandse Vereniging Van Burgerzaken (NVVB) gebruikt: Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen (BRP).

[1] Elke gemeente gebruikt ook gegevens van in de BRP ingeschreven personen die niet in de eigen gemeente wonen. De verstrekking van gegevens over deze niet-inwoners is geregeld in een Besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierin is vastgelegd voor welk doel, over welke personen en over welke gegevens de gemeente mag beschikken.