Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bloemendaal

Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) Bloemendaal 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBloemendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) Bloemendaal 2019
CiteertitelUitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) Bloemendaal 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2020Nieuwe regeling

28-01-2020

gmb-2020-66464

2020000344

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) Bloemendaal 2019

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal;

 

gelet op artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Bloemendaal 2019;

besluiten:

 

vast te stellen de

 

Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) Bloemendaal 2019

 

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze uitvoeringsvoorschriften wordt verstaan onder:

 • 1.

  college: burgemeester en wethouders van Bloemendaal.

 • 2.

  NEN: door de Stichting Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven norm, zoals die geldt op het moment van vaststelling van deze uitvoeringsvoorschriften.

 • 3.

  naamdrager: bord waarop een toegekende naam is aangebracht.

 • 4.

  nummerdrager: bord waarop een toegekend nummer is aangebracht.

Verder gelden de begripsomschrijvingen van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Bloemendaal 2019.

HOOFDSTUK 2. Naamgeving

Artikel 2 Toekennen van namen aan de openbare ruimte

 • 1.

  Het college neemt met de toekenning van namen aan de openbare ruimte de volgende uitgangspunten in acht;

  • a.

   verwarring tussen naamgeving moet worden voorkomen;

  • b.

   de naamgeving is kort en maximaal 24 posities;

  • c.

   de naamgeving is goed uitspreekbaar;

  • d.

   de naamgeving geeft geen mogelijkheid tot verbastering of dubbelzinnigheid;

  • e.

   de naamgeving heeft een eenvoudige spelling;

  • f.

   de naamgeving heeft een geschikte klank;

  • g.

   de naamgeving past bij het karakter van het te benoemen object en omgeving;

  • h.

   de naamgeving past bij de geschiedenis van het te benoemen object en omgeving.

 • 2.

  Het college kent geen namen van bedrijven toe aan de openbare ruimte.

 • 3.

  Het college laat straatnamen zo min mogelijk eindigen op -straat.

Artikel 3 Toekennen naam van een persoon aan de openbare ruimte

 • 1.

  Een te vernoemen persoon moet bij voorkeur zijn overleden.

 • 2.

  Het college onderzoekt het verleden van desbetreffende persoon alvorens de naam toe te kennen aan de openbare ruimte.

 • 3.

  Het college vraagt zo mogelijk toestemming aan de naaste familie van de betreffende persoon alvorens de naam toe te kennen aan de openbare ruimte.

Artikel 4 Technische uitvoeringsvoorschriften

 • 1.

  Een naamdrager voldoet aan NEN-norm 1772 wat betreft afmetingen, uitvoering, constructie, kleur en lichttechnische eigenschappen.

 • 2.

  Naamdragers in het gebied van Bennebroek zijn blauw, met witte rand en witte letters.

 • 3.

  In de overige gebieden van de gemeente zijn de naamdragers geel, met zwarte letters.

 • 4.

  Als het college een verklarende tekst vaststelt bij een naam, wordt deze tekst geïntegreerd op het naambord aangebracht.

HOOFDSTUK 3. Commissie voor naamgeving

Artikel 5 Instelling

 • 1.

  Het college kan voor het toekennen van namen aan de openbare ruimte een commissie voor naamgeving (hierna: de Commissie) instellen.

 • 2.

  De Commissie brengt desgevraagd schriftelijk advies uit aan het college over het toekennen van namen aan de openbare ruimte, met inachtneming van de uitgangspunten als omschreven in hoofdstuk 2 van deze uitvoeringsvoorschriften.

Artikel 6 Samenstelling en werkwijze

 • 1.

  Indien het college besluit een commissie voor naamgeving in te stellen, bestaat de Commissie uit maximaal:

  • a.

   een lid van het college;

  • b.

   twee leden van de gemeenteraad;

  • c.

   twee deskundigen met een aardrijkskundige of geschiedkundige achtergrond;

  • d.

   twee inwoners van de gemeente Bloemendaal;

  • e.

   een ambtelijke secretaris.

 • 2.

  De Commissie komt bijeen op verzoek van het college.

 • 3.

  De Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  De voorzitter en de leden hebben in de Commissie stemrecht.

 • 5.

  De Commissie vergadert en besluit in het openbaar.

 • 6.

  Adviezen van de Commissie worden uitgebracht bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.

 • 7.

  Het college kan aangeven binnen welke termijn een advies wordt verwacht.

 • 8.

  Indien het advies niet tijdig wordt uitgebracht, staat het enkele ontbreken daarvan niet in de weg voor het nemen van een besluit.

 • 9.

  Indien het college in afwijking van het advies beslist, wordt de reden voor die afwijking in de motivering vermeld en aan de Commissie meegedeeld.

HOOFDSTUK 4. Nummering

Artikel 7 Toekenning van nummers

 • 1.

  Door of vanwege het college worden nummers toegekend, gewijzigd of ingetrokken.

 • 2.

  De toekenning van een nummer aan een nieuw object gaat vooraf aan het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen.

 • 3.

  Pleinen worden rondom doorlopend genummerd.

Artikel 8 Technische uitvoeringsvoorschriften

 • 1.

  De wijze van toekenning van de nummers gebeurt overeenkomstig systeem B uit de Nederlandse norm NEN 1773.

 • 2.

  Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773. In situaties waarbij de nummerdragers niet direct zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, moet een tweede nummerdrager worden aangebracht op zodanige wijze, dat dit vanaf de openbare weg zichtbaar is.

 • 3.

  Nummerdragers moeten voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving in de Nederlandse norm NEN 1772.

 • 4.

  Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het derde lid, hebben de nummerdragers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het derde lid.

 • 5.

  Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten nummerdragers, is in overeenstemming met het over de uitvoering van dragers gestelde in de Nederlandse norm NEN 1772.

HOOFDSTUK 5 aanvraag naamgeving en/of nummering

Artikel 9 Inhoudelijke eisen

 • 1.

  Een aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij het college.

 • 2.

  De aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:

  • a.

   Naam en adres van de aanvrager.

  • b.

   Omschrijving en identificatie van het te benoemen en/of te nummeren object.

  • c.

   Kadastrale aanduiding van het te benoemen en/of te nummeren object.

  • d.

   De reden(en) waarom een naamgeving en/of nummeraanduiding wordt aangevraagd.

  • e.

   Eventueel situatietekening waarop het te benoemen en/of te nummeren object duidelijk staat aangegeven.

 • 3.

  Het college kan aanvrager een termijn van vier weken geven om de gegevens als bedoeld in lid 2 van dit artikel in te dienen.

Artikel 10 Belangenafweging

Het college weegt bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid tot naamgeving en nummering de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af.

Artikel 11 Beslistermijnen

 • 1.

  Het college neemt een besluit op aanvraag om naamgeving zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college neemt een besluit op aanvraag om nummering binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag, mits geen verandering in de bestaande nummering nodig is.

 • 3.

  Indien een verandering in de bestaande nummering noodzakelijk is, maakt het college het voornemen tot nummeraanduiding vooraf kenbaar aan belanghebbenden.

 • 4.

  Belanghebbenden kunnen na kennisgeving van het voornemen gedurende twee weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze bij het college naar voren brengen.

 • 5.

  Het college neemt een besluit binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag, indien geen zienswijzen naar voren zijn gebracht.

 • 6.

  Indien zienswijzen zijn ingediend, neemt het college een besluit op aanvraag om vernummering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 12 Richtlijnen voor wijzigen van namen en nummers

Bestaande namen en nummers kunnen worden gewijzigd:

 • a.

  als door grenswijziging of gemeentelijke herindeling identieke adressen ontstaan;

 • b.

  als dat nodig is voor een juiste en logische wijze van toekenning;

 • c.

  als de vindbaarheid van adressen daardoor verbetert.

Artikel 13 Voeren oude en nieuwe namen en nummers

Bij het gedurende een jaar naast elkaar gebruiken van de oude naam of het oude nummer naast de nieuwe naam of het nieuwe nummer wordt de oude naam met een streep en het oude nummer met een kruis doorgehaald, indien het college daartoe heeft besloten.

Artikel 14 Financiële tegemoetkoming

Het college kan een naar zijn oordeel billijke financiële vergoeding verlenen indien een besluit tot naamgeving en/of nummering een belanghebbende in vérgaande mate treft.

Artikel 15 Slotbepaling

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als 'Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) Bloemendaal 2019' en treden in werking op de dag na publicatie. Op die datum vervallen de Uitvoeringsvoorschriften straatnaamgeving en huisnummering Bloemendaal 2010, vastgesteld op 29 juni 2010.

Aldus vastgesteld op 28 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

burgemeester.

secretaris.

Nota van toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijving

Dit is een uitvoeringsbesluit van de verordening naamgeving en nummering. Daarom sluit het begrippenkader aan bij de verordening en de wet.

HOOFDSTUK 2. Naamgeving

Artikel 2 Toekennen van namen aan de openbare ruimte

Lid 1

De uitgangspunten in lid 1, onder a tot en met h, neemt de gemeente al in acht. De VNG heeft deze ook genoemd. Het adres – dat bestaat uit straatnaam, huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, postcode, woonplaats en gemeentenaam – is in algemeen registratieve zin van groot belang. Het is daarom van belang deze uitgangspunten in acht te nemen. In Bloemendaal komen straatnamen voor met meer dan 24 posities. Gegeven de officiële schrijfwijze is dat onontkoombaar.

Lid 2

Dit artikellid spreekt voor zich. Gemeenten kunnen beter geen (delen van de) openbare ruimte benoemen naar bedrijven. Als men vindt dat een bedrijf toch moet worden benoemd, dan kan beter worden gekozen voor het oprichten van bijvoorbeeld een fontein in een plantsoen.

Lid 3

Dit artikellid spreekt voor zich en blijkt ook uit de straatnamen binnen onze gemeente. Op het "Gestelsestraatje" na eindigt geen enkele straatnaam binnen de gemeente op -straat.

Artikel 3 Toekennen naam van een persoon aan de openbare ruimte

Lid 1

Het is mogelijk dat een naam in eerste instantie zeer geschikt lijkt om te gebruiken voor het benoemen van (een deel van) de openbare ruimte, maar dat deze persoon daarna toch in opspraak komt. Een zekere tijdsafstand is nuttig om te beoordelen of de te vernoemen persoon ook na het verstrijken van jaren vernoemenswaardig is gebleven. Dan nog kan na verloop van tijd de persoon alsnog in opspraak komen. Het is dan ook aan te raden een poos te wachten alvorens een overleden persoon te vernoemen. Als de betrokkene de kritiek van de tijd kan doorstaan, kan hij of zij altijd nog worden benoemd.

Lid 2

Zie ook de motivering bij lid 1. Het is erg vervelend wanneer een naam moet worden gewijzigd, omdat de persoon in kwestie een ongunstig verleden blijkt te hebben. Onderzoek is nodig. Het is niet eenvoudig om een limitatieve opsomming te geven van bronnen die moeten worden geraadpleegd. Gedacht kan worden aan de gemeentelijke archiefdienst, het strafbladregister, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam (het NIOD) of de beroepsorganisaties waar de bewuste persoon bij was aangesloten.

Lid 3

Dit artikel spreekt voor zich. Soms moet grote moeite worden gedaan om nabestaanden op te sporen (vooral als het een buitenlandse persoon betreft). Maar als het even kan, moet de naaste familie uit wellevendheid om instemming worden gevraagd.

Artikel 4 Technische voorschriften

Na de fusie met de gemeente Bennebroek zijn er twee soorten naamdragers in de gemeente.

In het gebied van Bennebroek zijn de naamdragers blauw. De bordjes zijn bevestigd aan palen langs de kant van de weg bij het begin en eind. Bij kruisingen is de naamaanduiding herhaald.

Overigens in de gemeente zijn de naamdragers geel. De bordjes zijn bij voorkeur bevestigd aan lantaarnpalen bij wegkruisingen, wijzend in de richting van de benoemde weg.

HOOFDSTUK 3. Commissie voor naamgeving

Algemeen

Namen zijn om verschillende redenen van belang. Zo maakt de indeling van een gemeente in straten het mogelijk dat enerzijds burgers en anderzijds dienstverlenende instanties als politie, brandweer, ambulance en posterijen zich snel kunnen oriënteren in een gemeente. (Straat)namen ontstaan echter niet zomaar, er moeten namen worden bedacht. Deze namen moeten aan allerlei eisen voldoen. Gelet op het belang van goede naamgeving en de ingewikkeldheid daarvan verdient het aanbeveling de naamgeving op te dragen aan een gemeentelijke commissie: de commissie voor naamgeving (hierna: de Commissie).

Artikel 5 Commissie voor naamgeving

Vooral wanneer aan een groot deel van de openbare ruimte namen toegekend moeten worden is het aan te bevelen de Commissie in te stellen. Dit is aan de orde bij voorbereiding van nieuwe bouwprojecten Indien het slechts om een klein gedeelte van de openbare ruimte gaat, dan kan het college zonder de Commissie voor naamgeving beslissen.

Artikel 6 Samenstelling en werkwijze

Gezien de rol van namen in het maatschappelijke verkeer is het wenselijk dat personen uit verschillende vakdisciplines zitting nemen in de commissie voor naamgeving. Namen moeten immers aan tal van eisen voldoen (uitspreekbaarheid, bruikbaarheid, acceptatiegraad, systematiek en registratieve verwerkbaarheid). Kennis over dit soort zaken moet in de commissie voor naamgeving aanwezig zijn. Het college kan navraag doen bij de Bond Heemschut.

Artikel 7 Toekenning

Volgens de BAG wordt bij het verlenen van de omgevingsvergunning het adres vastgesteld. Het toekennen van een nummer is een beschikking. Bij het besluit hoort een nummertekening.

Artikel 8 Technische uitvoeringsvoorschriften.

In de Nederlandse norm 1773, hoofdstuk 3, staan de in Nederland gangbare systemen van nummering. De gemeente Bloemendaal hanteert

Systeem B:

de hoofdregel van dit systeem houdt in dat de nummers oplopen, gerekend van noord naar zuid en van west naar oost.

 

Systeem A: de hoofdregel van dit systeem houdt in dat de nummers oplopen, gerekend vanuit het centrum van de gemeente.

 

Systeem C: de nummering vindt in dit systeem plaats gerekend vanaf hoofdwegen naar het einde van (doodlopende) zijwegen of woonerven.

Lid 2

Met het oog op de zichtbaarheid vanaf de openbare weg bevat de Nederlandse norm NEN 1773, hoofdstuk 4, maatvoorschriften voor de plaats van de nummerdragers, gerekend vanaf het maaiveld en de bijbehorende voordeur. Tevens staan daarin regels voor de verzamel- en verwijsbordjes die nodig zijn bij de ligging van meer dan één woning (of bedrijf) in hetzelfde gebouw, respectievelijk bij de ligging binnen een complex of op grote afstand van de weg.

Lid 3

In de Nederlandse norm NEN 1772 staan tekeningen voor nummerdragers met volledige maatvoering. Uitgegaan is van een minimale hoogte van de cijfers van 88 millimeter. De breedte van de nummerdragers varieert, afhankelijk van het aantal cijfers waaruit een bepaald nummer bestaat. Het opgenomen cijferontwerp is van een schreefloos, op grote afstand leesbaar type.

Lid 4

Bij de beoordeling van een gelijkwaardige leesbaarheid verdient het in elk geval aanbeveling om geen cijfers van een geringere hoogte dan circa 9 cm te accepteren.

Lid 5

De uitvoeringseisen in de Nederlandse norm NEN 1772, uitgave 1992, zijn gericht op de keuze van materialen die duurzaam bestand zijn tegen weersinvloeden. Te verlichten nummerdragers bestaan in de regel uit zogenaamde transparanten, waarachter bij duisternis een lampje brandt.

Artikel 9 Aanvraag naamgeving en/of nummeraanduiding

De Algemene wet bestuursrecht is van toepassing, daarom ook de regels over aanvragen, besluiten en belanghebbenden. Dit artikel regelt de indieningvereisten voor het aanvragen van naamgeving en/of nummeraanduiding. Deze gegevens worden altijd al aan de aanvrager gevraagd, met dit artikel is een en ander nu duidelijk vastgelegd. Er bestaat geen wettelijke fatale termijn waarvoor de benodigde gegevens moeten worden ingediend. Aanvrager moet in ieder geval wel voldoende tijd worden gegeven om de gegevens in te dienen. Vier weken is een redelijke termijn.

Artikel 10 Belangenafweging

Nu een aanvraag voor naamgeving en/of nummeraanduiding een aanvraag is in de zin van de Awb moet het college de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen afwegen. Dit moet op grond van de Awb. Artikel 3 benadrukt nogmaals dat de Awb op aanvragen voor naamgeving en/of nummeraanduiding van toepassing is. Bij het gebruik van de bevoegdheid tot naamgeving en nummering moet het college rekening houden met de belangen van met name bewoners en bedrijven. Wijziging van de straatnaam of het huisnummer treft immers de belangen van bewoners en bedrijven. Tussen het besluit tot wijziging en de uitvoering van de wijziging dient voldoende tijd te liggen, zodat de bewoners en de bedrijven zich op de gewijzigde naam of het veranderde nummer kunnen voorbereiden.

Artikel 11 Beslistermijn op aanvraag nummering

Met de beslistermijnen is aansluiting gezocht bij de Awb.

Als toekenning van een nummer een vernummering van bestaande adressen noodzakelijk maakt, brengt het college het voornemen tot nummeraanduiding vooraf ter kennis aan de belanghebbenden. Dit kan al het geval zijn als vóór het eerste nummer in een straat een nieuw object wordt gebouwd, waardoor het bestaande nummer een toevoeging krijgt en het nieuwe object het bestaande nummer krijgt. Aan belanghebbenden moet voldoende tijd worden gegeven om hun zienswijze naar voren te kunnen brengen. Twee weken is een redelijke termijn.

Artikel 12 Richtlijnen voor wijzigen van namen en nummers

Sinds 2009 komt in de gemeente twee keer de Zwarteweg voor (Aerdenhout en Bennebroek), en twee keer de Kastanjelaan (Bloemendaal en Bennebroek). Door afwijkende plaatsnaam en postcode is het onderscheid voldoende duidelijk.

Aan de Leidsevaart komen de even nummers tot en met 32 in het Vogelenzangse deel en in het Bennebroekse deel voor.

Artikel 13 Voeren oude en nieuwe namen en nummers

Met het met een streep doorhalen van de oude naam en met een kruis doorhalen van het oude nummer wordt voor een ieder die zoekt op de oude naam of het oude nummer duidelijk dat er een wijziging in de naam of nummer is opgetreden. In de verordening staat "indien"; het is dus niet verplicht tijdelijk bijv. twee huisnummers te hebben (oude en nieuwe).

Artikel 14 Financiële tegemoetkoming

In bepaalde gevallen kan art. 3.4 Awb van toepassing zijn (nadeelcompensatie). Bewoners en bedrijven worden door een besluit tot naamgeving en/of nummering op kosten gejaagd. Alle relaties moeten worden ingelicht, adressen op drukwerk moeten worden veranderd, allerlei registraties moeten worden gecorrigeerd, etc. De oude en nieuwe naamgeving en/of nummering kunnen een jaar naast elkaar worden gebruikt. (zie artikel 14 van deze uitvoeringsvoorschriften). Deze periode kan voor gewone gevallen als een redelijke voorbereidingsprocedure worden gezien. Met een voorbereidingsprocedure van een jaar is de gemeente in gewone gevallen waarschijnlijk niet gehouden tot compenserende maatregelen. Evenwel kan een redelijke vorm van schadeloosstelling zijn het beschikbaar stellen van een aantal adreswijzigingskaarten. Andere gevallen, bijvoorbeeld in het geval van een sterk naar buiten tredend bedrijf met een groot klantenpotentieel, moeten op zichzelf worden bezien.

 

Het vernummeren van grote bedrijven of hernoemen van grote delen van de openbare ruimte moet, gezien de te verwachten kosten, waar mogelijk vermeden worden.

Indien aan een verzoek tot het hernoemen of vernummeren van de eigenaar of gebruiker van dat object tegemoet gekomen wordt, worden de kosten die dit met zich meebrengt niet door de gemeente vergoed.

Artikel 15 Slotbepaling

Dit artikel regelt het vervallen van de oude voorschriften en de citeertitel. De strekking van dit artikel spreekt voor zich.