Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Mandaatbesluit griffiepersoneel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit griffiepersoneel
CiteertitelMandaatbesluit griffiepersoneel
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2020nieuw besluit

19-02-2020

gmb-2020-63826

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit griffiepersoneel

De werkgeverscommissie van de gemeente Goirle;

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1, derde lid, van de Verordening werkgeverscommissie Goirle 2020;

besluit:

1.  

De bevoegdheid tot het nemen van personele besluiten ten aanzien van de op de griffie werkzame ambtenaren, met uitzondering van de griffier, te mandateren aan de griffier. Tot het mandaat behoort mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de toegekende bevoegdheden, alsmede het (doen) treffen van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

2.  

De in mandaat te nemen besluiten dienen in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, het door de raad en werkgeverscommissie gevoerde beleid en mogen niet leiden tot een budgetoverschrijding.

3.  

Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, wordt de mandaatgever in de gelegenheid gesteld zijn wensen of bedenkingen over een ontwerp van het te nemen besluit, vergezeld van een advies van de gemandateerde, naar voren te brengen.

4.  

Bij afwezigheid van de griffier oefent de plaatsvervangend griffier de in dit mandaatbesluit verleende bevoegdheden uit.

5.  

Alle stukken verband houdende met de uitoefening van dit mandaat worden als volgt ondertekend:

De werkgeverscommissie van de gemeente Goirle,

namens deze,

(handtekening),

griffier.

6.  

In te trekken het mandaatbesluit griffiepersoneel uit 2010.

7.  

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Mandaatbesluit griffiepersoneel' en treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Aldus besloten door de werkgeverscommissie in zijn vergadering van 19 februari 2020,

de voorzitter,

secretaris,