Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening werkgeverscommissie 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie 2020
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie griffie 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwerkgeverscommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 107 van de Gemeentewet
 3. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-202001-01-2020nieuwe regeling

18-02-2020

gmb-2020-63814

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie 2020

De raad van de gemeente Goirle;

Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame werknemers, zoals dat door de raad aan haar is gedelegeerd.

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden uit de raad. De raad zorgt voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt

  • a.

   op eigen verzoek: het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd

  • b.

   als het raadlidmaatschap eindigt

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel op te treden als informant of adviseur.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeen roepen van de werkgeverscommissie

 • b.

  het leiden van de vergaderingen

 • c.

  het doen naleven van deze verordening

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerst verantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden, zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of op een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad over haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorzien

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan, beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van zijn bekendmaking en werkt terug vanaf 1 januari 2020, onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening werkgeverscommissie griffie”, zoals vastgesteld op 5 oktober 2010.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Verordening werkgeverscommissie griffie 2020”.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 18 februari 2020

De griffier, Berry van ’t Westeinde

De voorzitter, Mark van Stappershoef