Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peelgemeenten

Machtiging rechtmatigheidscontrole op vaststelling clientaantallen i.v.m. bekostiging jeugdhulp door aanbieders met variant b afspraken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeelgemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMachtiging rechtmatigheidscontrole op vaststelling clientaantallen i.v.m. bekostiging jeugdhulp door aanbieders met variant b afspraken
Citeertitel
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpMachtiging rechtmatigheidscontrole

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6a.7, eerste lid, van de Regeling Jeugdwet
 2. artikel 7.4.0 van de Jeugdwet
 3. artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-202001-01-202031-12-2021nieuwe regeling

03-03-2020

bgr-2020-191

Tekst van de regeling

Intitulé

Machtiging rechtmatigheidscontrole op vaststelling clientaantallen i.v.m. bekostiging jeugdhulp door aanbieders met variant b afspraken

 

De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten, gemachtigd door de gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren, zetelend aan de Markt 1, 5751 BE te Deurne, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Mirjam Kersbergen, algemeen directeur, handelend conform de bevoegdhedenregeling van de GR Peelgemeenten;

 

In aanmerking genomen dat:

 

 • *

  17 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant ( Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Deurne, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Gemert-Bakel, Helmond, Heeze-Leende, Laarbeek, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Valkenswaard en Veldhoven) met een negental jeugdzorgaanbieders voor hoog specialistische jeugdhulp en verblijf een overeenkomst heeft afgesloten voor het uitvoeren van jeugdhulp:

  - Versie 20190101 Overeenkomst BA ondersteuning Jeugd, WMO, Beschermd Wonen en Maatschappelijke deelname en werk (Inkoopregio Eindhoven: Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-de Mierden, Valkenswaard en Veldhoven.)

  - 20171012 Overeenkomst Individuele Voorziening Ondersteuning Jeugd Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten / Gemeente Helmond (Inkoopregio Helmond/Peelgemeenten: Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.)

 • *

  In een addendum gekoppeld aan deze overeenkomsten nadere afspraken zijn gemaakt over de financiering van de geleverde jeugdhulp, de zogenoemde B-variant afspraken;

 • *

  Deze addenda gelden tot eind 2020;

 • *

  De kern van deze nadere afspraak een financieringsafspraak betreft op basis van een rekentarief per unieke cliënt in de regio;

 • *

  Voor de rechtmatigheidscontrole van het aantal unieke cliënten op regionaal niveau de uitwisseling van persoonsgegevens van deze 17 gemeenten noodzakelijk is;

 • *

  De gemeente Eindhoven bereid is bevonden de rechtmatigheidscontrole op het aantal unieke cliënten uit te voeren namens de 17 gemeenten;

 • *

  De colleges van burgemeester en wethouders van de overige gemeenten het college van de gemeente Eindhoven moeten machtigen om namens hen op grond van de artikel 7.4.0 Jeugdwet, artikel 6a.7 lid 1 onder a Regeling Jeugdwet en artikelen 10:12 juncto 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht de rechtmatigheidscontrole uit te voeren op de vaststelling cliëntenaantallen i.v.m. de bekostiging jeugdhulp door aanbieders met variant b afspraken;

 • *

  Dat de gemeenten gezamenlijk gegevensverantwoordelijk zijn en daarom een afsprakenrichtlijn zijn overeengekomen waarin o.a. de rechten en plichten van verwerkingsverantwoordelijke staan verwoord;

 

Besluit:

 • 1.

  Machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven tot het uitvoeren van de rechtmatigheidscontrole op de vaststelling cliëntenaantallen i.v.m. de bekostiging jeugdhulp door aanbieders met variant b afspraken (artikel 10:12 juncto 10:4 Algemene wet bestuursrecht, artikel 7.4.0 lid 1 sub c en d Jeugdwet en het artikel 6a.7 lid 1 onder a Regeling Jeugdwet).

 • 2.

  De noodzakelijke persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de rechtmatigheidscontrole op de vaststelling cliëntenaantallen i.v.m. de bekostiging jeugdhulp door aanbieders met variant b afspraken overeenkomstig de afsprakenrichtlijn te verstrekken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven.

 • 3.

  Machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven om, voor zover het de bevoegdheden als bedoeld in artikel 1 van deze machtiging betreft, de bevoegdheid van deze machtiging door te verlenen aan ondergeschikten.

 

Deze besluiten treden in werking met ingang van 1 januari 2020 en gelden tot en met 31 december 2021.

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Machtiging rechtmatigheidscontrole op de vaststelling clientaantallen i.v.m. de bekostiging jeugdhulp door aanbieders met variant b afspraken.

 

Aldus besloten en ondertekend te Deurne op 3 maart 2020

 

De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Mevrouw Mirjam Kersbergen

Algemeen Directeur