Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit archivaris gemeente Aalsmeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit archivaris gemeente Aalsmeer
CiteertitelAanwijzingsbesluit archivaris gemeente Aalsmeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt de Definitive besluitvorming met betrekking tot overdracht beheer historisch archief van 24 mei 2004

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 30 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2020Nieuwe regeling

25-02-2020

gmb-2020-61184

Z20-006663

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit archivaris gemeente Aalsmeer

Zaaknummer: Z20-006663

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Informatiebeheer van 12 februari 2020;

gelet op artikel 30 van de Archiefwet 1995;

overwegende het op grond van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) nog formeel aan te passen artikel 31 en artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995, waardoor de (gemeente) archivaris dient te worden aangewezen en niet meer wordt benoemd;

besluiten vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit archivaris gemeente Aalsmeer

Artikel 1 Archivaris

Mw. Klaartje Pompe, archivaris en afdelingshoofd Publiek van het Noord Hollands Archief wordt aangewezen als archivaris van de gemeente Aalsmeer.

Artikel 2 Archiefbewaarplaats

Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem en Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem worden aangewezen als archiefbewaarplaats.

Artikel 3 Intrekken van het oude aanwijzingsbesluit

Het besluit Definitieve besluitvorming met betrekking tot overdracht beheer historisch archief van 24 mei 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

  • 2.

    Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit archivaris gemeente Aalsmeer.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 februari 2020.

De secretaris,

mr. J.J.A. Dunselman

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte