Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel tot aanwijzing van de gemeentelijke archiefbewaarplaats [Aanwijzingsbesluit gemeentelijke archiefbewaarplaats gemeente Boxtel]

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel tot aanwijzing van de gemeentelijke archiefbewaarplaats [Aanwijzingsbesluit gemeentelijke archiefbewaarplaats gemeente Boxtel]
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeentelijke archiefbewaarplaatsgemeente Boxtel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerparchief, bewaarplaats

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 31 van de Archiefwet 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-202001-01-2020Nieuw besluit

03-03-2020

gmb-2020-60246

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel tot aanwijzing van de gemeentelijke archiefbewaarplaats [Aanwijzingsbesluit gemeentelijke archiefbewaarplaats gemeente Boxtel]

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

 

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

 

gelet op artikel 31 van de Archiefwet 1995;

 

b e s l u i t :

 • I.

  Als gemeentelijke archiefbewaarplaats aan te wijzen: het archief van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), Zuid-Willemsvaart 2 te ’s-Hertogenbosch.

   

 • II.

  Dat dit besluit een dag na bekendmaking in werking treedt en terugwerkt tot en met 1 januari 2020.

   

 • III.

  Dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gemeentelijke archiefbewaarplaats gemeente Boxtel.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel op 3 maart 2020.

 

De burgemeester,

 

R. S. van Meygaarden

 

De secretaris,

 

A.E. Kraal

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, postbus 10000, 5280 DA Boxtel.

 

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

 • de gronden van het bezwaar (motivering).

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarvoor kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat er door de verzoeker ook een bezwaarschrift is ingediend. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.