Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de gebiedsaanwijzing tijdelijk cameratoezicht parkeerterrein Futselaar locatie in de wijk Korte Akkeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de gebiedsaanwijzing tijdelijk cameratoezicht parkeerterrein Futselaar locatie in de wijk Korte Akkeren
CiteertitelGebiedsaanwijzing tijdelijk cameratoezicht parkeerterrein Futselaar locatie in de wijk Korte Akkeren
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gouda/609401/CVDR609401_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2020nieuwe regeling

03-03-2020

gmb-2020-59945

1257334

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de gebiedsaanwijzing tijdelijk cameratoezicht parkeerterrein Futselaar locatie in de wijk Korte Akkeren

de burgemeester van Gouda

 

overwegende dat:

 

 • -

  er een evaluatie heeft plaatsgevonden met buurtbewoners van de ‘blauwe-zone’ rondom supermarkt de Plus aan de Constantijn Huygensstraat;

 • -

  de buurtbewoners tijdens deze evaluatie kenbaar hebben gemaakt zich niet veilig te voelen op het parkeerterrein ‘Futselaar’ en hun auto daar niet parkeren vanwege vernielingen aan auto’s en brandstichting;

 • -

  er met name in de avonduren door bewoners jeugdoverlast wordt ervaren;

 • -

  er op het parkeerterrein regelmatig auto inbraken hebben plaatsgevonden;

 • -

  er voldoende straatverlichting aanwezig is op het parkeerterrein;

 • -

  er weinig meldingen zijn en de meldingsbereidheid in de buurt laag is;

 • -

  een oorzaak van de weinig meldingen is gelegen in het feit dat het parkeerterrein ‘Futselaar’ geen officieel straatnaam is en bij registraties en meldingen er gekozen wordt voor de dichtstbijzijnde straat;

 • -

  de medewerkers van Stadstoezicht deze locatie meeneemt in haar rondes door de wijk;

 • -

  de politie extra surveilleert en verzocht heeft om extra cameratoezicht ter ondersteuning van hun eigen inzet;

 • -

  de moestuin nabij het parkeerterrein ‘Futselaar’ mogelijk gebruikt wordt door alcoholisten en dit te herleiden is aan de hoeveelheid afval (bierflesjes) op straat en signalen van bewoners;

 • -

  er gelet op signalen van bewoners een mogelijkheid bestaat dat er rondom het parkeerterrein drugs wordt gedeald;  

 • -

  hierdoor sprake is van een ernstige verstoring van de openbare orde;

 • -

  met de officier van justitie op dinsdag 28 januari 2020 overleg heeft plaatsgevonden, dat daadwerkelijk gebruik van de camera’s zal plaatsvinden gedurende 24 uur per dag voor het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement en dat de camerabeelden maximaal 16 uur per dag rechtstreeks worden uitgekeken en dat deze uitkijktijden worden afgestemd op het gemiddelde incidentenpatroon over een bepaalde periode;

 • -

  de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:39, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009 kan besluiten tot plaatsing van tijdelijke camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats, in het belang van de handhaving van de openbare orde;

 • -

  het cameratoezicht in het hierna te noemen gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

 • -

  de duur van plaatsing van de camera’s, het rechtstreeks uitkijken gedurende maximaal 16 uur per dag en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  het plaatsen van camera’s op kenbaar te maken (vaste) plaatsen binnen het hierna te noemen gebied noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde en zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;  

gelet op:

 

het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:39, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009;

 

besluit :

 • 1.

  het gebied als weergegeven op de kaart in bijlage 1, die deel uitmaakt van dit besluit, aan te wijzen als gebied waar tijdelijk cameratoezicht zal plaatsvinden. Dit betreft het gebied dat is ingesloten door de volgende wegen, waarbij de wegen zelf niét zijn inbegrepen:

   

  • -

   Walvisstraat;

  • -

   Herenstraat;

  • -

   Lethmaetstraat;

  • -

   Scheltemastraat  

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt op 5 maart 2020 en dat het cameratoezicht in het onder 1. aangewezen gebied plaats zal vinden in de periode van 5 maart 2020 tot 7 september 2020. Voor het aflopen van deze periode zal een evaluatie van het uitgeoefende cameratoezicht plaatsvinden.

 

 • 3.

  vast te stellen dat de incidenten in bovenstaand cameratoezichtgebied 24 uur worden opgenomen en dat de camerabeelden maximaal 16 uur per dag rechtstreeks worden uitgekeken, waarbij de uitkijktijden worden afgestemd op het gemiddelde incidentenpatroon over een bepaalde periode.  

   

 

Aldus besloten op 3 maart 2020 te Gouda.

 

De burgemeester van Gouda,

mr. drs. P. Verhoeve

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Gouda. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening.

Voorts word u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen. Het bezwaarschrift moet u sturen naar de burgemeester van Gouda, Centraal Juridische Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt ter betaling een acceptgiro toe.

Bijlage 1