Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent straatnaamgeving en (huis)nummering (Beleidsregels straatnaamgeving en (huis)nummering 2020 gemeente Pijnacker-Nootdorp)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent straatnaamgeving en (huis)nummering (Beleidsregels straatnaamgeving en (huis)nummering 2020 gemeente Pijnacker-Nootdorp)
CiteertitelBeleidsregels straatnaamgeving en (huis)nummering 2020 gemeente Pijnacker-Nootdorp
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Pijnacker-Nootdorp/31460/CVDR31460_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2020nieuwe regeling

18-02-2020

gmb-2020-49797

1023604

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent straatnaamgeving en (huis)nummering (Beleidsregels straatnaamgeving en (huis)nummering 2020 gemeente Pijnacker-Nootdorp)

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 

gezien het advies van de afdeling Wijkzaken d.d. 18 februari 2020;

 

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Pijnacker-Nootdorp 2010 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

besluit:

 

de volgende beleidsregels voor straatnaamgeving en (huis)nummering vast te stellen:

A. Algemene taalkundige en inhoudelijke beleidslijn voor naamgeving

 • 1.

  Straatnamen zijn:

  • a.

   uniek;

  • b.

   herkenbaar;

  • c.

   uitspreekbaar;

  • d.

   maatschappelijk aanvaardbaar;

  • e.

   gemakkelijk zonder fouten te schrijven; en

  • f.

   niet meer dan 24 lettertekens lang of worden, als een straatnaam langer is dan 24 tekens in de Basisregistratie Personen ingekort volgens de inkortingsregels in de NEN-norm.

 • 2.

  Nieuwe straatnamen vertonen geen (overwegende) klank- of schrijfverwantschap met reeds bestaande straatnamen.

 • 3.

  Nieuwe straatnamen die aansluiten op de categorie van omliggende straten in een reeds afgerond gebied (buurt, wijk of bouwfase), waarvoor reeds straatnamen zijn vastgesteld, sluiten aan bij de naamcategorie (het verbindend of overkoepelend thema) van die straten.

 • 4.

  Een naamcategorie wordt niet op meerdere locaties binnen één kern gebruikt.

 • 5.

  In een nieuwe wijk wordt met het oog op de samenhang en herkenbaarheid van gelijksoortige (woon-)straten aan de straten zoveel mogelijk hetzelfde achtervoegsel gegeven.

 • 6.

  Een straatnaam nodigt niet gemakkelijk uit tot maken van een spotnaam, tot verhaspelingen of dubbelzinnigheden.

 • 7.

  In nieuwe wijken wordt een logische systematiek toegepast bij de toekenning van de straatnamen binnen de wijk, bij voorkeur op basis van de beginletters van de straatnamen.

 • 8.

  De schrijfwijze wordt gehanteerd volgens de op het moment van benoeming geldende spellingsregels.

 • 9.

  Er worden geen wijzigingen in schrijfwijzen toegepast als de spellingsregels op een bepaald moment wijzigen.

B. Bijzondere beleidslijn voor het noemen van een straat naar een persoon

 • 1.

  Het noemen van een straat naar een nog levende persoon is onwenselijk en wordt vermeden. Een uitzondering op deze beleidslijn kan worden gemaakt voor:

  • a.

   leden van het Koningshuis;

  • b.

   sporthelden of wetenschappers die een internationale uitzonderlijke prestatie hebben verricht en die daarnaast ook een bijzondere band hebben (gehad) met de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

 • 2.

  Het noemen van een straat naar overleden persoon binnen 20 jaar na zijn of haar overlijden is onwenselijk en wordt vermeden. Een uitzondering op deze beleidslijn kan worden gemaakt voor:

  • a.

   vooraanstaande personen, die onomstreden zijn, een goede reputatie hebben en ook nog een buitengewoon verdienstelijke bijdrage hebben geleverd voor de samenleving buiten Pijnacker-Nootdorp;

  • b.

   personen die een buitengewoon verdienstelijke bijdrage hebben geleverd voor Pijnacker-Nootdorp als gemeenschap in zijn geheel (‘lokale held’), waarvan na onderzoek is komen vast te staan dat hun naam en gedragingen onomstreden zijn en waarvan duidelijk is dat hun vernoeming op een breed draagvlak binnen Pijnacker-Nootdorp kan rekenen.

  • c.

   het noemen van een straat naar overige overleden personen geniet niet de voorkeur, tenzij deze behoren tot de categorie ‘erfgoedlater’, zoals wetenschappers, schrijvers, architecten, schilders, beeldhouwers e.d. en er een common sense bestaat dat de desbetreffende persoon het waardig is om vernoemd te worden.

C. Beleidsregels voor de toekenning van (huis)nummering

 • 1.

  Officiële adressen worden alleen toegekend aan drie soorten adresseerbare objecttypen; een verblijfsobject, een standplaats en een ligplaats.

 • 2.

  De hoofdregel voor het toekennen van huisnummers is dat het adres het object volgt. Het adres is een kenmerk van een object. Het adres is nodig om het object te kunnen identificeren en om het te kunnen vinden. Als het object verdwijnt, verdwijnt ook het adres. Een nieuw object krijgt een nieuw adres, dat echter in de benaming hetzelfde kan zijn als het oude adres. Het nummer kan alleen worden toegekend binnen een officiële naamgeving.

 • 3.

  In de navolgende situaties wordt een huisnummer verstrekt:

  • a.

   Nieuwbouw: er is sprake van een nieuw object, waardoor een nieuw huisnummer moet worden toegekend.

  • b.

   Sloop: een bestaand object verdwijnt, waardoor het bestaande huisnummer moet worden ingetrokken.

  • c.

   Splitsing: één object wordt gesplitst in meerdere objecten waardoor het oude nummer moet worden ingetrokken en meerdere nieuwe nummers moeten worden toegekend.

  • d.

   Samenvoeging: meerdere objecten worden samengevoegd tot één object, waardoor de oude huisnummers moeten worden ingetrokken en er één nieuw huisnummer wordt verstrekt.

  • e.

   Vernummering: meerdere objecten krijgen een nieuw huisnummer, waardoor de oude huisnummers moeten worden ingetrokken.

  • f.

   Nummering op verzoek: op verzoek van belanghebbenden of derden, indien de noodzaak daarvoor in verband met gewijzigde of te wijzigen omstandigheden is aan te tonen, kan een bestaand nummer (of adres) wijzigen, waardoor het oude nummer moet worden ingetrokken en een nieuw nummer moet worden toegekend. Het intrekken en toekennen van nieuwe huisnummers geschiedt door middel van nummerbeschikkingen.

D. Regels ten aanzien van de wijze van nummeren

 • 1.

  De nummeraanduiding bestaat uit: een huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging en een postcode.

 • 2.

  (Huis)nummering moet voldoen aan de volgende kenmerken:

  • a.

   Er is een logische nummeropeenvolging.

  • b.

   Er kan gebruik worden gemaakt van de toevoeging van een letter, waarbij:

   • o

    de letters i, o of q niet worden gebruikt vanwege mogelijke verwarring met cijfers en andere letters;

   • o

    er gebruik wordt gemaakt van kleine letters;

   • o

    er voor series garageboxen de toevoeging G01, G02, et cetera wordt gehanteerd.

 • 3.

  De nummering wordt ingedeeld vanuit het centrum oplopend met de oneven nummers aan de linkerzijde en de even nummers rechts. Dit geldt ook als de weg slechts aan één zijde bebouwd wordt en voor gebouwen die niet direct aan de weg gelegen zijn.

 • 4.

  Bij het toevoegen van (huis)nummers wordt als volgorde van voorkeur gehanteerd:

  • a.

   Het doorzetten van bestaande nummering en het invoegen nog niet gebruikte nummers.

  • b.

   Het toevoegen van letters aan bestaande nummers. Hierbij wordt bij het tussenvoegen van nummers tussen opeenvolgende bestaande nummers aan het laagste van die nummers een letter toegevoegd. De geletterde objecten liggen altijd na het nummer waaraan het nummer wordt toegevoegd (2, 2a, 2b). Als er vóór een laagste nummer (1 of 2) een object toegevoegd wordt, moet dat laagste nummer vernummerd worden, zodat de nummering bij het nieuwe object weer begint met de laagste nummering. Per perceel wordt één hoofdnummer toegekend. Latere splitsingen en toevoegingen krijgen een letteraanduiding.

  • c.

   Het toevoegen van een straatnaam. Als toevoeging van letters geen uitkomst biedt omdat te veel objecten worden tussengevoegd of er al een sub nummering bestond, wordt onderzocht of voor het te nummeren project een nieuwe straatnaam kan worden vastgesteld. Dat gebeurt alleen als uit de feitelijke inrichting van de ruimte zo’n straatnaam logisch is. Er is bijvoorbeeld sprake van een hofje of plein.

  • d.

   Vernummering van één of meer van de naastgelegen hogere nummers. Hierbij worden er niet meer objecten vernummerd dan strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen: zoveel dat een nummering met hooguit een enkelvoudige lettertoevoeging van de nieuw te nummeren objecten mogelijk is. Vernummering is de minst gewenste vorm bij het toevoegen van nummers. Voor ruimte tussen gebouwen die in de toekomst mogelijk bebouwd worden moet het maximaal aantal te verwachten huisnummers worden gereserveerd.

E. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als de “Beleidsregels straatnaamgeving en (huis)nummering 2020 gemeente Pijnacker-Nootdorp”.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Vastgesteld in de vergadering van 18 februari 2020.

het college van Pijnacker-Nootdorp,

drs. J.P.R. Woudstra

secretaris

mw. F. Ravestein

burgemeester