Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent de ondermandatering van hem door de heffingsambtenaar van de provincie Noord- Brabant gemandateerde bevoegdheden (Ondermandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Midden- en West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent de ondermandatering van hem door de heffingsambtenaar van de provincie Noord- Brabant gemandateerde bevoegdheden (Ondermandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)
CiteertitelOndermandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-202001-01-2013nieuwe regeling

15-09-2017

bgr-2020-166

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent de ondermandatering van hem door de heffingsambtenaar van de provincie Noord- Brabant gemandateerde bevoegdheden (Ondermandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)

De directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

 

overwegende, dat:

 

 • de heffingsambtenaar van de provincie Noord-Brabant hem bevoegdheden heeft gemandateerd in het kader van het heffen van leges;

 • dit vastligt in het Mandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (verder: Mandaatbesluit) 1 ;

 • artikel 3 van het Mandaatbesluit de mogelijkheid biedt om bepaalde bevoegdheden door te mandateren;

 • dat vanwege een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering gewenst is.

Gelet op:

 

Paragraaf 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Besluit

vast te stellen het volgende: Ondermandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  Aan het afdelingshoofd Uitvoering en de binnen de afdeling Uitvoering benoem- de teammanagers van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant wordt opgedragen:

  • a.

   de uitoefening van de bij het Mandaatbesluit aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant toegekende bevoegdheden;

  • b.

   de ondertekening van stukken bij de uitoefening van de onder a. genoemde bevoegdheden.

 • 2.

  Een en ander met in achtneming van de opgedragen taken en onder borging van de kwaliteit conform de voorwaarden gesteld in de aan de omgevingsdienst verleende opdracht Provinciaal uitvoeringsprogramma 2 .

Artikel 2. Beperkingen

 • 1.

  De bevoegdheden van dit besluit worden uitgeoefend binnen de kaders van het Mandaatbesluit.

 • 2.

  Van ondermandatering is uitgezonderd het beslissen op bezwaarschriften, bedoeld in artikel 6:4 Algemene wet bestuursrecht 3 .

 • 3.

  De ondergemandateerde treedt, vóór uitoefening van het mandaat in overleg met de mandaatgever indien de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 3. Digitale ondertekening

Wanneer ondermandaat wordt uitgeoefend kunnen stukken worden voorzien van een elektronische handtekening in de vorm van een gescande handtekening, geplaatst door de ondergemandateerde.

Artikel 4. Vervanging

De binnen de OMWB vastgestelde vervangingsregeling is onverkort van toepassing.

Artikel 5. Ondertekening

Uit de ondertekening van besluiten, alsmede van daarmee verband houdende uitgaande stukken, waar het mandaat betrekking op heeft, moet blijken dat deze namens de heffingsambtenaar genomen zijn.

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerken-de kracht ten aanzien van elke beslissing die in de periode van 1 juni 2013 tot de dag van inwerkingtreding is genomen door een functionaris die aan dit besluit de bevoegdheden ontleent om die beslissing in mandaat te nemen. Een dergelijke beslissing is daarmee van rechtswege bekrachtigd.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als het Ondermandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Tilburg,

De directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,


1

Provinciaal Blad 2013, 136/13, Nr. 3475467.

2

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsdiensten 2013, 28 mei 2013.

3

Provinciaal Blad 2013, 136/13, Nr. 3475467, p. 2.