Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Beleidsregels ‘Peuteropvang VVE Gemeente Nijmegen 2020’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ‘Peuteropvang VVE Gemeente Nijmegen 2020’
CiteertitelBeleidsregels Peuteropvang VVE Gemeente Nijmegen 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-202001-01-2020Vervangende regeling

18-02-2020

gmb-2020-45926

Collegevergadering 18 februari 2020, nr. 4.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ‘Peuteropvang VVE Gemeente Nijmegen 2020’

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen;

Gelet op de Verordening ’ Peuteropvang VVE Gemeente Nijmegen 2018’

 

Besluit vast te stellen de Beleidsregels ‘Peuteropvang VVE Gemeente Nijmegen 2020’.

 

 

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  aanbieder: de aanbieder van een voorziening voor peuteropvang, gevestigd in de gemeente Nijmegen, die voldoet aan de Nijmeegse VVE-kwaliteitseisen.

 • b.

  NKS: Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019.

 • c.

  bestuur: het bestuur van een voorziening voor peuteropvang VVE.

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen.

 • e.

  directie: leidinggevend orgaan in een organisatie.

 • f.

  doelgroep: peuters in de leeftijd van 2,5 jaar tot 4 jaar, 2 jaar voor peuters met een VVE-indicatie.

 • g.

  indicatie VVE: een door het consultatiebureau van de GGD afgegeven verklaring dat er sprake is van een ontwikkelingsachterstand bij een peuter, die afname van 4 dagdelen VVE rechtvaardigt.

 • h.

  inkomensafhankelijke ouderbijdrage: financiële vergoeding die ouders betalen bij afname van een VVE-plaats. Voor de eerste 6 uur per week betalen ouders een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Deze is afhankelijk van de hoogte van het bruto jaarinkomen. Hiervoor volgt het bestuur de ouderbijdragetabel van de kinderopvang die jaarlijks door het rijk wordt vastgesteld. Voor de door het consultatiebureau geïndiceerde peuters zijn de extra 6 uur per week volledig voor rekening van de gemeente Nijmegen.

 • i.

  kinderopvangtoeslag (KOT): de vergoeding van de Belastingdienst die ouders kunnen aanvragen indien zij voldoen aan de voorwaarden van de Wet Kinderopvang en hun peuter naar een in het LRK geregistreerde kinderopvangorganisatie gaat.

 • j.

  landelijk register kinderopvang (LRK): een register met gegevens van alle gecertificeerde kinderopvangvoorzieningen in Nederland; hierin staat tevens vermeld of voorschoolse educatie wordt aangeboden.

 • k.

  ouder: persoon met ouderlijk gezag als bedoeld in artikel 1.1, lid 1 van de Wet Kinderopvang.

 • l.

  peuter met VVE: peuter in de leeftijd van 2 tot 4 jaar die in aanmerking komt voor VVE op indicatie van het Nijmeegse consultatiebureau.

 • m.

  subsidie: een bedrag dat via het bestuur beschikbaar wordt gesteld aan ouders en uitbetaald aan de aanbieder, waarbij eventuele vergoedingen via de belastingdienst verrekend worden. Indien geen fiscale compensatie mogelijk is, wordt een eigen bijdrage via het bestuur verrekend.

 • n.

  voorschoolse educatie: de uitvoering van een door het college gesubsidieerd programma dat door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) is erkend, gericht op het verbeteren van de voorwaarden voor het met succes instromen in het basisonderwijs.

 • o.

  voor-en vroegschoolse educatie (VVE): een aanbod voor kinderen tot en met groep 2 van de basisschool, waarbij aan de hand van een door het NJI erkend VVE-programma, op gestructureerde en samenhangende wijze activiteiten worden aangeboden gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen op het gebied van rekenen, taal, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De educatie is verdeeld in een voorschoolse periode (2-en 3 jarigen) doorlopend in de eerste jaren van het basisonderwijs (de 4-en 5-jarigen), de vroegschoolse periode.

 • p.

  vve gecertificeerde peuteropvang: een voorziening voor kinderopvang binnen de gemeente Nijmegen die zowel aan de geldende wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang als aan de in Nijmegen van toepassing zijnde kwaliteitseisen voldoet.

 • q.

  Wet Kinderopvang: Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen van 9 juli 2004 tot regeling met betrekking tot tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang.

 

Inleiding

Op 1 januari 2020 blijft de oude situatie gelden wat het aantal uren peuteropvang betreft. Dit betekent dat de VVE-peuteropvang voor 4 dagdelen van 3 uur per week wordt aangeboden. Voor doelgroeppeuters zijn twee dagdelen per week gratis.

Met ingang van 1 augustus 2020 zal op iedere VVE-locatie 16 uur VVE-opvang per week worden aangeboden. Gedurende de leeftijdsperiode van de peuters van 2,5 tot 4 jaar is het mogelijk om de 960 uur vve-opvang flexibel in te vullen.

 • De VVE-peuteropvang biedt de peuters 4 dagdelen van 4 uur per week (16uur per week) gedurende 40 weken per jaar, voor doelgroeppeuters zijn twee dagdelen per week gratis.

 • Voor kinderdagopvang met VVE-aanbod zal de het VVE-aanbod flexibel worden ingevuld onder de voorwaarde dat de doelgroeppeuter minimaal 960 uur VVE-aanbod krijgt aangeboden in de leeftijdsperiode van 2,5 tot 4 jaar. Voor de berekening van het VVE-aanbod kan men maximaal 6 uur per dag VVE aanbieden.

 

Ouders

De hoofdregel van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is dat ouders een tegemoetkoming kunnen krijgen voor de kosten van kinderopvang als zij werk en zorg combineren. In een aantal bijzondere gevallen kunnen ouders die geen inkomen uit arbeid hebben toch aanspraak maken op een tegemoetkoming.

Ouders waarvan de peuter gebruik maakt van een voorziening voor peuteropvang VVE kunnen in aanmerking komen voor subsidie, zijnde een gemeentelijke bijdrage in de kosten. De subsidie is opgebouwd uit een basisbedrag en een aanvullend bedrag. Deze subsidie wordt enkel verstrekt als gebruik wordt gemaakt van een peutergroep in een voorziening die is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang . Hiervoor moet de aanbieder van de voorziening voldoen aan het Kwaliteitskader peuteropvang VVE gemeente Nijmegen 2018.

Deze subsidie is gebaseerd op de Verordening ‘Peuteropvang VVE Gemeente Nijmegen 2018’ en opvolgende verordeningen.

Wet kinderopvang: Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen van 9 juli 2004 tot regeling met betrekking tot tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang.

 

Artikel 2 Doelgroep peuteropvang

Deze regeling is van toepassing op peuters die ingeschreven staan in de gemeente Nijmegen en waarvoor de ouders peuteropvang VVE afnemen.

Aanspraak op subsidie kan slechts bestaan voor een kind in de leeftijd tussen 2 jaar voor kinderen met een VVE-indicatie en 2 jaar en 6 maanden voor kinderen zonder VVE tot de dag dat het kind 4 jaar wordt. Na de vierde verjaardag van het kind is verlenging slechts mogelijk indien:

 • het kind nog niet naar de basisschool kan en verlenging noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het kind dat blijkt uit een indicatie van de GGD.

 • het om mei, juni kinderen gaat in verband met de instroomleeftijd, hierbij volstaat een verklaring van de aanbieder waarmee de ouder een contract betreffende een peuteropvang heeft, waaruit blijkt dat na de vierde verjaardag ter overbrugging naar het begin van de basisschool nog een bepaalde tijd een peuteropvang VVE wordt afgenomen.

 

Artikel 3 Extra dagdelen voor kinderen met VVE-indicatie

Een kind met een VVE-indicatie dat minimaal twee dagdelen per week gebruik maakt van de peuteropvang komt in aanmerking voor twee extra dagdelen peuteropvang per week.

Het college betaalt aan de aanbieder de kostprijs voor deze extra dagdelen op de wijze zoals omschreven in deze beleidsregels.

 

Artikel 4 Aanvraag subsidie

 • 1.

  De ouders van peuters woonachtig in de gemeente Nijmegen komen in aanmerking voor subsidie.

 • 2.

  De subsidie voor de ouders wordt aangevraagd door het bestuur of de directie waaronder de gecertificeerde voorschoolse peutervoorziening valt, waarmee de ouder een overeenkomst is aangegaan.

 • 3.

  Een aanvraag kan alleen worden gedaan door een aanbieder die gevestigd is in de gemeente Nijmegen.

 • 4.

  Voor de aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van een aanvraagformulier indien dat daartoe beschikbaar is gesteld.

 • 5.

  Subsidieaanvragen moeten uiterlijk voor 1 november voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd zijn ontvangen door de gemeente. Deze aanvragen worden gelijktijdig beoordeeld.

 • 6.

  De aanvraag moet worden gedaan op basis van een reële inschatting van het aantal dagdelen peuteropvang en te factureren ouderbijdragen.

 • 7.

  In aanvulling op de NKS bevat de aanvraag in elk geval:

  • a.

   Informatie over het aantal peuters per locatie met als peildatum 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd.

  • b.

   Een onderverdeling naar categorieën (wel/geen kinderopvangtoeslag; wel/niet VVE geïndiceerd .

 • 8.

  Uiterlijk 8 weken na aanvraag ontvangt de aanvrager een subsidiebeschikking betreffende de bevoorschotting van het budget voor het komende kalenderjaar.

 • 9.

  Indien het gaat om een kind met VVE, een bewijs van indicatiestelling voor VVE van het consultatiebureau met daarin een opgave van de geldigheidsduur.

 • 10.

  De subsidie peuteropvang VVE wordt stopgezet op de dag dat de peuter vier jaar wordt of als een tussentijdse wijziging, zoals omschreven in Artikel 8, daartoe aanleiding geeft.

 

Artikel 5 Subsidiegrondslag

 • 1.

  De bijdrage bestaat uit een subsidie per geplaatste peuter.

 • 2.

  De subsidie wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijk bestede dagdelen per peuter aan de hand van een door het college vast te stellen uurtarief en onderverdeling naar categorieën.

 • 3.

  Het maximale subsidiebedrag bedraagt in 2020 € 9.77 per geplaatste peuter per uur tot 16 uur per week.

 • 4.

  De subsidie bestaat uit twee componenten:

  • a.

   Landelijk vastgestelde maximale uurprijs dagopvang (normtarief kinderopvang);

  • b.

   Door het college vastgestelde opslag à € 1,60 per uur voor extra voorbereidingstijd en evaluatietijd en aanvullend op het verplicht gestelde kwaliteitskader.

 • 5.

  De subsidie voor de ouders van peuters die gebruik gaan maken van de VVE-gecertificeerde Nijmeegse peuteropvang wordt als volgt berekend:

 • - Voor alle Nijmeegse ouders subsidieert de gemeente Nijmegen het verschil tussen de maximale kostprijs per uur ad € 9,77 en het normtarief van de KOT voor 2020 van € 8,17, zijnde € 1,60.

 • - Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag vermeerdert de gemeente Nijmegen het bedrag per uur voor 2 dagdelen van 4 uur per week met een bedrag dat gelijk is aan de toeslag die ouders met recht op kinderopvangtoeslag ontvangen vanuit het rijk. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage op basis van de kinderopvangtoeslagtabel van het rijk.

 • - Voor ouders van peuters met een indicatie subsidieert de gemeente Nijmegen met ingang van 1 augustus 2020 de maximale kostprijs van € 9,77 uur voor de aanvullende 4 dagdelen van 4 uur.

 • 6.

  De subsidie wordt betaald aan de bestuurder of directie van de VVE gecertificeerde voorziening voor peuteropvang.

 

Artikel 6 Verplichtingen

 • 1.

  Het bestuur is verplicht periodiek, informatie te verstrekken over de kinderen op hun voorziening en het voldoen aan de kwaliteitseisen.

 • 2.

  Het bestuur brengt de subsidie in mindering op het door ouders van de peuters te betalen uurtarief voor gebruik van peuteropvang VVE.

 • 3.

  Het bestuur rapporteert per kwartaal over de realisatie van het lopende jaar, opgebouwd per maand en cumulatief per geplaatste peuter de volgende gegevens:

  • a.

   BSN-nummer peuter en ouder(s)

  • b.

   NAW gegevens peuter

  • c.

   Geboortedatum

  • d.

   Startdatum

  • e.

   Verwachte einddatum, indien relevant

  • f.

   Naam organisatie kinderopvang,

  • g.

   LRK-nummer en adres

  • h.

   Geïndiceerd of niet-geïndiceerd

  • i.

   KOT-ouders/niet-KOT-ouders

  • j.

   Inkomen ouders

  • k.

   Ouderbijdrage %

  • l.

   Aantal dagdelen

 •  

 • 4.

  In afwijking van deze regeling kunnen peuters die niet doelgroepkind zijn en die daadwerkelijk deelnemen aan de startgroepen vier dagdelen per week peuteropvang afnemen, waarvan 2 dagdelen gratis, zolang zij deelnemen aan de startgroep en de leeftijd van vier jaar nog niet hebben bereikt. Deze overgangsregeling geldt voor de duur van bedoelde startgroepen.

 

Artikel 7 Verantwoording

 • 1.

  De aanvrager dient uiterlijk 1 juni de eindverantwoording over het voorgaande jaar in. Deze verantwoording dient vergezeld te gaan van een accountantsrapport en een accountantsverklaring.

 • 2.

  In de verantwoording dient in elk geval te worden ingegaan op:

 • a.

  de besteding van het toegekende budget en de gerealiseerde verplichtingen.

 • b.

  toelichting op significante afwijkingen ten opzichte van het aanvraagformulier.

 • c.

  de voortgang van de activiteiten en inspanningen die in het betreffende jaar zijn beschreven conform het kwaliteitskader.

 • d.

  daarbij worden de cijfers vanuit het aanvraagformulier van het voorgaande jaar en de vorige verantwoording opgenomen.

 

Artikel 8 Meldingsplicht en tussentijdse wijzigingen

De ouder moet de aanvang van het recht op kinderopvangtoeslag onverwijld melden bij de aanbieder. Indien blijkt dat toch recht op kinderopvangtoeslag bestaat en deze wijziging niet is doorgegeven, dan vordert de aanbieder de subsidie terug.

 

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan afwijken van deze beleidsregels, indien het handelen voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding met de tot deze beleidsregels te dienen doelen.

 

Artikel 10 Subsidieduur

 • 1.

  De subsidie wordt als voorschot verleend voor een kalenderjaar en betaald aan het bestuur of directie van de gecertificeerde voorziening voor peuteropvang.

 • 2.

  De subsidie gaat in op de eerste of de vijftiende van de maand waarin de peuter gebruik maakt van peuteropvang.

 

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Beleidsregels Peuteropvang VVE Gemeente Nijmegen 2020’ en treedt in werking op 1 januari 2020.

De beleidsregels ‘Peuteropvang VVE Gemeente Nijmegen 2018’ wordt per 1 januari 2020 ingetrokken.

 

De beleidsregel Voorschoolse voorzieningen 2015 blijft onverminderd van kracht voor zover de regels betrekking hebben op de regeling SMI.

 

 

 

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

De Gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls