Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Beleidsregels evenementen 2020 gemeente Voorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels evenementen 2020 gemeente Voorst
CiteertitelBeleidsregels evenementen 2020 gemeente Voorst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBeleidsregels evenementen 2020 gemeente Voorst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Voorst/22824/22824_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-202001-01-2020nieuwe regeling

30-04-2019

gmb-2020-44046

2019-21064

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels evenementen 2020 gemeente Voorst

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

overwegende dat het gewenst is beleidsregels voor subsidiëring van evenementenladders vast te stellen;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst;

besluiten gewijzigd vast te stellen: beleidsregels evenementen

Evenementenladders

1.Begripsomschrijving

Onder evenementenladders wordt verstaan: de borden waarop evenementen en sociaal culturele activiteiten worden aangekondigd die plaatsvinden in de gemeente Voorst.

Onder evenement wordt verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, zoals omschreven in artikel 2.2.1 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Voorst 2019 (Apv). Onder sociaal culturele activiteiten wordt verstaan: optochten, feesten en muziekvoorstellingen zoals omschreven in artikel 2.2.1 lid 2 van de Apv en de toelichting daarop.

2.Beleidsdoel

Het stimuleren van het gebruik van evenementenladders voor evenementen en sociaal culturele activiteiten in de gemeente.

3.Subsidiabele activiteiten

Het gebruik van evenementenladders door niet commerciële instellingen om bekendheid te geven aan plaatselijke evenementen en sociaal culturele activiteiten.

4.Subsidievoorwaarden

  • De subsidieregeling is uitsluitend bedoeld voor niet-commerciële instellingen.

  • Het aan te kondigen evenement vindt plaats in de gemeente Voorst en heeft een openbaar karakter.

  • Er is een evenementenvergunning verleend of het gaat om een evenement waarvoor op grond van door de burgemeester vastgestelde nadere regels geldt dat daarvoor géén vergunningsplicht en evenmin een meldingsplicht geldt.

5.Bepaling subsidiehoogte

  • De subsidie bedraagt 60% van de kosten van het gebruik van de evenementenladders die in de kern staan waar het aan te kondigen evenement plaatsvindt.

  • Bij evenementen die plaatsvinden in een kern waar geen evenementenladders staan, bedraagt de subsidie eveneens 60% van de kosten van het gebruik van evenementenladders in de dichtstbijzijnde kern.

6.Nadere regels

De subsidie wordt direct vastgesteld en uitbetaald.

Twello, 30 april 2019

burgemeester en wethouders

E.J.M. van Leeuwen, secretaris

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester