Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

REGLEMENT BURGERLIJKE STAND

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingREGLEMENT BURGERLIJKE STAND
CiteertitelReglement Burgerlijke Stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2020-01-01
 3. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 4. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 5. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 6. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-202011-02-2020nieuwe regeling

11-02-2020

gmb-2020-43909

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENT BURGERLIJKE STAND

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg; gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel: Reglement Burgerlijke Stand 2020

 

 

Het reglement bevat bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, en de openstelling van de balie van de burgerlijke stand. 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • 1.

  de wet: Boek I van het Burgerlijk Wetboek (Personen- en familierecht);

 • 2.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • 3.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • 4.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig aangewezen door het college;

 • 5.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig aangewezen door het college;

 • 6.

  gemeentehuis: het pand aan Zuiderzeestraatweg Oost 19 te Elburg;

 • 7.

  trouwlocatie: de bij aanwijzing vastgestelde locatie.

 

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen, schorsen, ontslaan: 

  a. ambtenaren in dienst van de gemeente Elburg; 

  b. ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen, schorsen en ontslaan.

 • 4.

  Op verzoek kan voor een specifiek huwelijk een ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen voor één dag met dien verstande dat het een persoon betreft die aangewezen en beëdigd is als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente.

 

Artikel 3 Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand verricht de wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verricht de wettelijke taken op het gemeentehuis of de daarvoor aangewezen trouwlocatie.

 • 3.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

 

Artikel 4 Openstelling

 • 1.

  De voltrekking van een huwelijk kan plaatsvinden:

  • a.

   elke werkdag op de volle uren van 9.00 tot 17.00 uur; 

   - op zaterdag om 10.00, 11.00, 14.00 en 15.00 uur;

  • b.

   op maandag, niet zijnde een algemeen erkende feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, wordt op het gemeentehuis om 8.30, 8.45 en 9.00 uur gelegenheid geboden voor het voltrekken van een kosteloos huwelijk. Met dien verstande dat één van de partners ingeschreven moet staan in de gemeente.

 • 2.

  Voor de openingstijden van het gemeentehuis, voor aangiftes of aanvragen van akten van de burgerlijke stand, wordt aangesloten bij de tijden zoals bekend gemaakt op de website van de gemeente Elburg.

 • 3.

  In bijzondere gevallen kan het college, op schriftelijk verzoek, besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

 

Artikel 5 Schakelbepaling

De in dit reglement genoemde bepalingen over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing voor het geregistreerd partnerschap en de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

 

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als “Reglement Burgerlijke Stand”.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. Op deze datum vervalt het Reglement burgerlijke stand, vastgesteld door het college op 11 juni 2019.

 

Aldus vastgesteld het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

Elburg, 11 februari 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg,

de burgemeester, ir. J.N. Rozendaal

de secretaris, P.W. Wanrooij