Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

Ondermandaatregister MGR SDCG 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieModulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatregister MGR SDCG 2020
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2020Ondermandaatregister 2020

03-02-2020

bgr-2020-144

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatregister MGR SDCG 2020

De directie/mandataris van de gemeenschappelijke regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG);

gelet op:

Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (met name 10:9);

de Gemeenschappelijke Regeling MGR SDCG;

het Organisatiebesluit MGR SDCGG 2019;

het Directiestatuut MGR SDCG 2019;

het Mandaat- en volmachtsbesluit MGR SDCG 2019;

het Mandaatbesluit Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland

besluit vast te stellen het navolgende register behorend bij het op 18 januari 2018 vastgestelde Ondermandaatbesluit MGR SDCG waarbij de directie volmacht verleent tot:

 

a. het vertegenwoordigen van de directie van de MGR SDCG in rechte ter zake de module waar de in het register vermelde manager voor de aangewezen module voor verantwoordelijk is;

b. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen namens de MGR SDCG ter zake de module waar de manager voor de aangewezen module voor verantwoordelijk is.

Dit ondermandaatregister vervangt het ondermandaatregister d.d. 31 januari 2019

Ondermandatenregister MGR SDCG 2020

MD=mandaat / VM=volmacht / MC=machtiging

 

nr

Omschrijving

Door

Aan

Soort

Instructies

1.

Nemen van besluiten op grond van de Wet Verbetering Poortwachter en Arbeids­omstandig­hedenwet

Directie van de MGR SDCG

Managers van de samen­werkings­modules Inkoop, WSP, Onderwijs­zaken en Werkgever­schap SW

MD, VM, MC

Na advies van HR

2.

Het beslissen tot het aangaan van overeenkomsten of aansprakelijk­heids­stellingen (passend binnen de begroting) ten behoeve van de bedrijfs­voering van de MGR SDCG

Directie van de MGR SDCG

Managers van de samen­werkings­modules Inkoop, WSP, Onderwijs­zaken tot € 25.000 en manager van de module Werkgever­schap SW tot € 50.000.

MD, VM, MC

 

4.

Besluiten/overeenkomsten voort­komende uit en in samenhang met de uitvoering van de Samen­werkingsmodule WGSW[1] .

Directie van de MGR SDCG

Manager Werkgeverschap SW

MD, VM, MC

Na advies van HR

5.

Het tekenen van individuele arbeidsvoorwaardelijke beslissingen/overeenkomsten en het tekenen van nieuwe arbeidsovereenkomsten als bedoeld in artikel 7:610 BW met uitzondering van schorsen en ontslag, anders dan op eigen verzoek, binnen de vastgestelde begroting.

Directie van de MGR SDCG

Alle managers van de modules

MD, VM, MC

Na advies van HR

6.

Waarneming bij afwezigheid/vervanging directeur van artikel 3 van mandaat- en volmachtbesluit MGR SDCG 2019 lid 1, 2, 3, 4 en 8.

Directie van de MGR SDCG

Manager module Inkoop

MD, VM, MC

Na vooraf gemelde afwezigheid.

 

 

waarbij de Dienstverleningsovereenkomst tussen Scalabor BV en de MGR SDCG van toepassing is en integraal hier deel van uitmaakt.

Bij ondertekening wordt als volgt getekend:

Namens het DB van de MGR SDCG,

gevolgd door de handtekening, functie en naam van de gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde.

Aldus vastgesteld en verleend door de directie op 3 februari 2020:

H. H. Wiselius