Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

Aanwijzingsbesluit archivaris Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieModulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit archivaris Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2020Aanwijzingsbesluit archivaris

03-02-2020

bgr-2020-140

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit archivaris Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland

Het dagelijks bestuur van de modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

Gelet op artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 30 van de Modulaire gemeenschappelijke regeling,

Besluit vast te stellen het navolgende:

 

Aanwijzingsbesluit archivaris modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Centraal Gelderland 2020

Het dagelijks bestuur van de modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG);

In de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Als archivaris aan te wijzen: Dr. F.J.W. van Kan, tevens algemeen directeur van de door de MGR SDCG aangewezen archiefbewaarplaats: het Gelders Archief te Arnhem; en

Dat dit besluit in werking treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 en wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit archivaris modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Centraal Gelderland 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 3 februari 2020.

De voorzitter, de secretaris,

J. Goosen H. Wiselius

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van de MGR SDCG, Postbus 2100, 6802 CC Arnhem, e-mail secretariaat@mgrsdcg.nl. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Belanghebbenden kunnen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

• de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit.