Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Aanwijzingsbesluit verbod ligplaats in te nemen in de Lindewijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verbod ligplaats in te nemen in de Lindewijk 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod ligplaats in te nemen in de Lindewijk 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2020nieuwe regeling

16-09-2019

gmb-2020-37644

0098-AZK-52786/0098120537

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod ligplaats in te nemen in de Lindewijk 2019

Nummer: 0098-AZK-52786/0098120537

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf;

overwegende dat:

 

 • Het verboden is met een vaartuig een ligplaats in te nemen, te hebben of een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water;

 • in de Lindewijk in Wolvega veel openbaar water aanwezig is, grenzend aan de rivier de Linde;

 • bedoeld water geschikt is voor gebruik door kleine bootjes bestemd voor de recreatievaart;

 • voorkomen moet worden dat een ligplaats wordt ingenomen op plaatsen waar dit onwenselijk is doordat vaarwegen geblokkeerd raken, anderszins overlast kan ontstaan dan wel het uiterlijk aanzien van de wijk wordt aangetast;

 • het gelet op het bovenstaande noodzakelijk is om delen in de Lindewijk aan te wijzen waar geen ligplaats mag worden ingenomen;

 • gelet op artikel 5:25, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening 2017;

B E S L U I T E N:

 

 

 

 

 

Artikel 1  

 • 1.

  Openbare wateren in de Lindewijk aan te wijzen waar het verboden is met een vaartuig:

  • a.

   een ligplaats in te nemen of een ligplaats te hebben;

  • b.

   een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen.

 • 2.

  De bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening vast te stellen waarop de als zodanig aangewezen openbare wateren met (blauwe) kleur zijn gemarkeerd.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid geldt voor de aangewezen openbare wateren, met uitzondering van:

  • a.

   rechthebbenden die over een ligplaats beschikken, grenzend aan hun eigen perceel;

  • b.

   tijdelijke ligplaatsen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de oever;

  • c.

   ligplaatsen aan openbare aanlegsteigers ten behoeve van passanten.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 3  

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit verbod ligplaats in te nemen in de Lindewijk 2019”.

 

Aldus vastgesteld op 16 september 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage