Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Nadere regels ligplaatsen Lindewijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels ligplaatsen Lindewijk 2019
CiteertitelNadere regels ligplaatsen Lindewijk 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2020nieuwe regeling

16-09-2019

gmb-2020-37642

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels ligplaatsen Lindewijk 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf;

overwegende dat:

 • bij besluit van 16 september 2019, nummer 0098-AZK-52786/0098119388 openbare wateren in de Lindewijk te Wolvega zijn aangewezen waarin het verboden is met een vaartuig ligplaats in te nemen, te hebben, of een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen;

 • bedoeld verbod niet van toepassing is op rechthebbenden die over een ligplaats beschikken, grenzend aan hun eigen perceel;

 • bedoeld verbod niet van toepassing is op gebruikers van de openbare aanlegsteigers in de Lindewijk;

 • het voor deze ligplaatsen wenselijk is nadere regels te stellen in het belang van de openbare orde en veiligheid;

gelet op artikel 5:25 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening 2017;

B E S L U I T E N :

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  ligplaats innemen: het afmeren, het doen of laten liggen en/of stallen van een vaartuig aan de oever, aan de oeverbescherming dan wel aan of op een natuurlijke dan wel een voor dit doel aangebrachte voorziening, of aan een ander vaartuig.

 • b.

  rechthebbende: degene die over een perceel in de Lindewijk zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk recht;

Artikel 2 Nadere regels

 • a.

  Het is de rechthebbende toegestaan met één of meerdere vaartuigen ligplaats in te nemen langs de oever, voor zover grenzend aan het erf bij zijn woning.

 • b.

  De rechthebbende draagt er zorg voor dat de doorvaart niet wordt belemmerd als gevolg van het innemen van ligplaats.

 • c.

  De breedte van de ligplaats mag maximaal een derde van de breedte van de ter plaatse aanwezige vaarweg bedragen.

 • d.

  Het is verboden aan de openbare aanlegsteigers aan te meren en/of aangemeerd te liggen tussen zonsondergang en zonsopgang.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4 Citeerartikel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: “Nadere regels ligplaatsen Lindewijk 2019”.

Wolvega, 16 september 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,