Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Uitvoeringsregeling logiesheffing

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling logiesheffing
CiteertitelUitvoeringsregeling logiesheffing
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 2. artikel 7 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 3. artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. artikel 237 van de Gemeentewet
 5. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 6. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2020nieuwe regeling

28-01-2020

gmb-2020-35542

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling logiesheffing

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gezien het voorstel inzake nadere regels logiesheffing;

 

gelet op de artikelen 6, 7 en 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 237 van de Gemeentewet, op artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de navolgende

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing van logiesheffing

 

 

 

 

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze regeling geeft uitvoering aan de in de aanhef genoemde artikelen.

 

Artikel 2 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar een aangiftebiljet is uitgereikt of een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen een maand na het verstrijken van die zes maanden bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om uitreiking van een aangiftebiljet.

 • 2.

  Als formulier van het aangiftebiljet logiesheffing worden vastgesteld de formulieren:

 • a.

  Aangifte logiesheffing voor accommodaties;

 • b.

  Aangifte logiesheffing voor staan- en/of ligplaatsen.

 • 3.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dienen de in het aangiftebiljet gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden ingevuld. Het aangiftebiljet wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden ingeleverd of toegezonden.

 

Artikel 3 Gebruik nachtverblijfregister

Bij de vaststelling van feiten ten behoeve van de heffing van logiesheffing kan de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, bedoelde gemeenteambtenaar het door belastingplichtige bijgehouden nachtverblijfregister raadplegen.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2020.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als "Uitvoeringsregeling logiesheffing"

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 28 januari 2020.

 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders

 

 

J. Scholten, A.W. Kolff

secretaris, burgemeester

 

 

 

Bijlage Aangifteformulier logiesheffing accommodaties