Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie Druten-Wijchen

Aanwijzingsbesluit informatiebeheer Werkorganisatie Druten-Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie Druten-Wijchen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit informatiebeheer Werkorganisatie Druten-Wijchen
CiteertitelAanwijzingsbesluit informatiebeheer Werkorganisatie Druten-Wijchen 2020
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 40 van de Archiefwet 1995
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Wijchen/CVDR601959.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-202001-01-2020Nieuwe regeling

29-01-2020

bgr-2020-123

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit informatiebeheer Werkorganisatie Druten-Wijchen

Het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen;

 

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 40 van de Archiefwet 1995 en artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen;

 

gelet op artikel 40 van de Archiefwet 1995 en artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen;

besluit:

 • I.

  als gemeentearchivaris aan te wijzen: de gemeentearchivaris van Nijmegen;

 • II.

  als archiefbewaarplaats aan te wijzen: de archiefbewaarplaats van Nijmegen;

 • III.

  het Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Werkorganisatie Druten-Wijchen 2018 in te trekken per 1 januari 2020;

 • IV.

  dat dit besluit in werking treedt de dag na die van bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 januari 2020 en wordt aangehaald als:

   

  Aanwijzingsbesluit informatiebeheer Werkorganisatie Druten-Wijchen 2020.

Aldus besloten op 29 januari 2020, het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen,

drs. R.Boer

secretaris

C.A.A. vanRhee-Oud Ammerveld

voorzitter

Toelichting

 

In artikel 40, eerste lid en tweede lid, van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) en artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen is de zorgplicht voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen bij het bestuur (zorgdrager) gelegd.

 

Dit besluit betreft een aantal besluiten die het bestuur moeten nemen om aan hun zorgtaak op grond van de Archiefwet en de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen te voldoen.

 

Onderdeel I betreft de aanwijzing van de gemeentearchivaris overeenkomstig artikel 25, zevende lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Druten-Wijchen.

 

Onderdeel II betreft een uitwerking van de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om een gemeentelijke archiefbewaarplaats aan te wijzen (artikel 25 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Druten Wijchen).

Bezwaar

 

Binnen zes weken kunt u en andere belanghebbenden tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen. De termijn van zes weken begint te lopen op de dag nadat dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet u ondertekenen en tenminste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • telefoonnummer en/of emailadres van de indiener;

 • datum van het bezwaarschrift;

 • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • de gronden van het bezwaar.

Uw bezwaar stuurt u naar Werkorganisatie Druten-Wijchen, postbus 9000, 6600 HA Wijchen.

 

Heeft u of een andere belanghebbende er een spoedeisend belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet u sturen naar de Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningenrechter, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Als u zo’n verzoek indient moet u bij het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen ook een bezwaarschrift indienen. Een kopie van dit bezwaarschrift moet u bij het verzoek om een voorlopige voorziening meesturen. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.

 

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.