Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen aan den Rijn

Huis- en gedragsregels

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen aan den Rijn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHuis- en gedragsregels
CiteertitelHuis- en gedragsregels
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2020-31486

Tekst van de regeling

Intitulé

Huis- en gedragsregels

 

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn;

Gelet op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T vast te stellen de volgende:

 

Huis- en gedragsregels

 

Deze huis- en gedragsregels zijn bedoeld voor de vrij toegankelijke ruimte(n) van het gemeentehuis, de locatie Langeroode, de ITC-locatie en overige gebouwen/terreinen van Gemeente Alphen aan den Rijn. Rijnvicus hanteert een eigen protocol.

 

1 Werkingssfeer

1.1 Het doel van de huis- en gedragsregels is het bieden van een kader voor ordehandhaving in de vrij toegankelijke ruimte(n) van het gemeentehuis, de locatie Langeroode, de ITC-locatie en overige gebouwen/ terreinen (hierna: de panden) waarover de gemeente het beheer voert en gelden voor iedereen die zich daarbinnen bevindt. In situaties waarin dergelijke andere regelingen niet voorzien, of in situaties van twijfel daarover, mogen de huis- en gedragsregels ook worden toegepast in de overige ruimten.

1.2 De huis- en gedragsregels laten onverlet de publiekrechtelijke bevoegdheden die aan bepaalde gemeentelijke organen toekomen, bijvoorbeeld met betrekking tot de bevoegdheid van de voorzitter van de gemeenteraad tot handhaving van orde in raadsvergaderingen.

1.3 Voor specifieke ruimten (bijvoorbeeld een trouwzaal of de publieksruimte van het Streekarchief) kunnen in overleg met Facilitaire Zaken aanvullende regels worden opgesteld.

1.4 De toegang tot de parkeergarages wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de algemene voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst gesloten tussen exploitant en gebruiker/parkeerder.

1.5 Het voor een gebruiker van de panden verkrijgen van een uitzondering op de huis- en gedragsregels alleen mogelijk door middel van schriftelijke toestemming van de teamleider Facilitaire Zaken. Op verzoek van de beveiligingsmedewerkers, dan wel van andere met het beheer van de panden en belaste personen, dient deze (schriftelijke) toestemming te worden getoond.

 

2 Toegankelijkheid

2.1 Gedurende de geldende openingstijden dan wel op die momenten dat bijzondere ruimten en terreinen voor openbare aangelegenheden worden gebruikt, zijn de voor het publiek vrij toegankelijke ruimten in de panden voor iedereen opengesteld. Overige ruimten mogen door onbevoegden alleen worden betreden met toestemming van Facilitaire Zaken.

2.2 Buiten de onder 2.1 vermelde situaties, is het verboden de panden te betreden, met uitzondering van:

a. noodsituaties;

b. specifieke situaties die door Facilitaire Zaken zijn toegestaan.

 

3 Verboden gedragingen

3.1 Het meebrengen van honden en andere dieren is verboden. Dit verbod geldt niet voor blindengeleidehonden en ADL honden.

3.2 Het binnenbrengen van fietsen, bromfietsen, voertuigen, rolschaatsen en andere transportmiddelen of rollend materieel is verboden, anders dan in de daartoe bestemde ruimten zoals stallingen. Dit verbod geldt niet voor noodzakelijke transport- en vervoermiddelen voor minder validen, tenzij deze zodanig worden gebruikt dat hinder of gevaar kan ontstaan of andere huis- en gedragsregels worden overtreden.

3.3 Het is verboden alcohol en/of drugs binnen te voeren, bij zich te dragen of te gebruiken, of onder invloed van deze middelen in de panden te verblijven.

3.4 Het is in alle ruimten van de panden verboden (elektronisch) te roken, behalve in eventuele door of namens het college van B&W aangewezen rookruimten.

3.5 Het is verboden om wapens, gevaarlijke objecten, gevaarlijke stoffen, voorwerpen die als zodanig kunnen worden aangewend en voorwerpen waarmee kan worden gedreigd alsof het wapens, gevaarlijke objecten of gevaarlijke stoffen zijn, binnen te voeren, bij zich te dragen of te gebruiken.

3.6 Het is verboden om vuilnis, papier, etensresten, ander afval of andere stoffen te deponeren of achter te laten op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen. Ook is het verboden om (plastic) tassen, koffers, pakketten en dergelijke onbeheerd achter te laten.

3.7 Het is verboden om vuurwerk mee te nemen of te ontsteken en open vuren te ontsteken of aan te houden.

3.8 Het is verboden om goederen en/of diensten aan te bieden dan wel daarmee vergelijkbare activiteiten uit te oefenen zoals:

a. het uitoefenen van een bedrijf;

b. het te koop aanbieden van handelswaren;

c. het maken van reclame of propaganda;

d. het verspreiden van drukwerken of vlugschriften;

e. het houden van inzamelingen;

f. bedelen;

g. het houden van verlotingen;

h. het houden van publieksenquêtes of tellingen;

i. het houden van publieke voorstellingen of andere evenementen.

3.9 Het is verboden om beeld- en/of geluidsopnamen voor commerciële doeleinden te maken.

3.10 Het is verboden om zich te gedragen op een wijze die als gevaarlijk, provocerend, bedreigend, beledigend, discriminerend of hinderlijk wordt ervaren of die schade kan veroorzaken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien:

a. objecten zoals pamfletten worden aangebracht met behulp van plakband, lijm, stickers, punaises, spijkers en dergelijke;

b. vloeren hoger worden belast dan bouwtechnisch toelaatbaar is;

c. met voorwerpen of vloeistoffen wordt gegooid;

d. uit het gedrag van de bezoeker kan worden afgeleid dat deze zich in staat van dronkenschap of onder invloed van drugs bevindt;

e. de rust wordt verstoord door het scanderen van leuzen;

f. al dan niet door middel van hulpmiddelen overlast wordt veroorzaakt in de vorm van lawaai, licht, geur en dergelijke;

g. bezoekers zich, al dan niet in groepsverband, door hun aanwezigheid of hun gedrag onevenredig nadrukkelijk of langdurig manifesteren;

h. bezoekers of gebruikers van de panden worden lastiggevallen.

3.11 Het is verboden om:

a. misbruik te maken van voorzieningen dan wel gebruik te maken van voorzieningen op een andere wijze dan waarvoor deze bestemd zijn;

b. zich op of bij toegangen, gangpaden, bordessen, trappen, liften en loopbruggen onnodig lang op te houden of daar goederen neer te zetten;

c. zonder noodzaak apparatuur of motoren en dergelijke aan te raken, in werking te stellen, dan wel de werking daarvan te verhinderen of de bereikbaarheid daarvan te bemoeilijken;

d. de panden en de bijbehorende bouwdelen en inrichtingselementen te beklimmen.

3.12 Het is niet toegestaan om gezichtsbedekkende kleding te dragen waarbij het gehele gelaat bedekt of enkel de ogen zichtbaar zijn. Het gaat bijvoorbeeld om maskers, bivakmutsen, integraalhelmen of een Nikab.

 

4 Aansprakelijkheid

Een ieder die de panden betreedt is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij veroorzaakt, al dan niet ten gevolge van het niet naleven van deze huis- en gedragsregels. Gemeente Alphen aan den Rijn is niet aansprakelijk voor door derden veroorzaakte schade aan (eigendommen van) bezoekers en blijft gevrijwaard voor aanspraken die daaruit voortvloeien.

 

5 Toezicht en bevoegdheden

5.1 Videobeveiligingssysteem. Dit systeem wordt toegepast in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

5.2 Toezicht wordt voorts uitgeoefend door toezichthouders. Aanwijzingen van deze medewerkers, van bedrijfshulpverleners en andere door de gemeente aangewezen personen van politie, brandweer, GGD, en dergelijke, dienen te worden opgevolgd.

5.3 In het geval dat beveiligingsmedewerkers het vermoeden hebben dat een bezoeker verboden objecten bij zich heeft, kunnen zij deze bezoeker vragen om te tonen wat hij bij zich heeft. Indien de bezoeker dat weigert, kan hem de toegang tot het gebouw ontzegt worden, of kan hem worden opgedragen het gebouw te verlaten.

5.4 Wanneer een inwoner niet voldoet aan de kledingvoorschriften van artikel 3.12 kunnen beveiligingsmedewerkers hen verzoeken om de gezichtsbedekkende kleding te verwijderen of het pand te verlaten.

5.5 Indien een bezoeker een verboden voorwerp bij zich heeft, kan hem gevraagd worden om dit bij een beveiligingsmedewerker in bewaring te geven tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Indien de bezoeker dat weigert kan hem de toegang tot het gebouw ontzegt worden, dan wel kan hem worden opgedragen het gebouw te verlaten.

5.6 Een ieder die handelt, dan wel heeft gehandeld in strijd met deze huis- en gedragsregels, kan worden opgedragen het gebouw te verlaten.

5.7 Indien een persoon weigert te voldoen aan de in artikelen 5.3, 5.4 en 5.5 bedoelde vordering het gebouw te verlaten, wordt de politie ingeschakeld en wordt nogmaals in bijzijn van de politie gevorderd het gebouw te verlaten. Indien er aan de vordering dan nog geen gevolg wordt gegeven, wordt aangifte gedaan van overtreding van artikel 139 van het Wetboek van Strafrecht en wordt de politie verzocht de bewuste persoon uit de panden te verwijderen.

5.8 Teams die publieksfuncties uitoefenen kunnen een bezoeker schriftelijk de toegang tot hun balies ontzeggen indien er sprake is van herhaald zeer ongewenst verdrag.

 

6 Slotbepalingen

6.1 Indien een of meer van voorgaande bepalingen niet rechtsgeldig zijn of zullen worden, dan blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval komt in de plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die, qua inhoud, bereik en doelstelling, zoveel mogelijk overeenkomt met de oude bepaling.

6.2 Het bestaan van deze huis- en gedragsregels wordt kenbaar gemaakt bij de ingangen van de panden. Een exemplaar van de huis- en gedragsregels ligt ter inzage bij de Ontvangstbalie en bij de beveiligingsbalie van het gemeentehuis.

6.3 Facilitaire Zaken is bevoegd om, indien nodig, van de huis- en gedragsregels af te wijken.

6.4 Facilitaire Zaken is bevoegd om in omstandigheden waarin de huis- en gedragsregels niet voorzien, te handelen op een wijze die haar op dat moment gezien de omstandigheden redelijk en gepast lijkt.

 

Samenvatting huis- en gedragsregels

 

Voor alle bezoekers van alle gebouwen gelden de volgende huis- en gedragsregels:

 

Het is niet toegestaan om

- (elektronisch) te roken;

- drugs of alcohol te gebruiken;

- onder invloed van drugs of alcohol in het gebouw te zijn;

- een huisdier mee naar binnen te nemen (met uitzondering van ADL- en blindengeleide honden);

- gezichtsbedekkende kleding te dragen in de bezoekershal waarbij het gehele gelaat bedekt of enkel de ogen zichtbaar zijn;

- afvalstoffen achter te laten, anders dan op de bestemde plaatsen;

- schade toe te brengen aan de eigendommen van de gemeente, de medewerkers van de gemeente, of de eigendommen van andere gebruikers en/of bezoekers van het gebouw.

 

Het is zonder toestemming van de gemeente niet toegestaan om

- beeld- en/of geluidsopnamen te maken;

- reclame te maken;

- circulaires, insignes, loten en dergelijke te verspreiden of te verkopen;

- collectes te houden;

- te venten met koopwaar;

- anderen te hinderen door alleen of in groepsverband onevenredig nadrukkelijk aanwezig te zijn;

- leuzen te scanderen;

- medewerkers of andere bezoekers te bespugen, te bedreigen of op een andere manier hinderlijke overlast te bezorgen;

- met voorwerpen of vloeistoffen te gooien;

- in of op zaken klimmen die daarvoor niet bedoeld zijn.

 

Sancties

Als de huis- en gedragsregels overtreden worden en u weigert om het gebouw te verlaten nadat u daartoe gesommeerd bent, kan het gemeentebestuur aangifte doen van huisvredebreuk.

 

Als u de regels overtreedt, kan het gemeentebestuur u voor kortere of langere tijd de toegang tot het gebouw ontzeggen.

 

Iedereen die het gebouw binnenkomt, is verantwoordelijk voor de direct of indirecte schade die ontstaat door zijn of haar gedrag.

 

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het gemeentebestuur.

 

Dit is een samenvatting van de officiële door B&W vastgestelde huis- en gedragsregels. Bij twijfel gelden altijd alle bepalingen zoals in de officiële versie genoemd staan.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn op 17 december 2019,

De secretaris, de burgemeester.