Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent mantelzorgvouchers huishoudelijke hulp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent mantelzorgvouchers huishoudelijke hulp
CiteertitelBeleidsregel mantelzorgvouchers huishoudelijke hulp
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2021artikel 1, 2, 7, 8, toelichting

22-12-2020

gmb-2021-2498

07-02-202001-01-202007-01-2021nieuwe regeling

21-01-2020

gmb-2020-29117

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent mantelzorgvouchers huishoudelijke hulp

Het college van burgemeester en wethouders van West Betuwe

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat de gemeenteraad op 7 november 2019 een motie heeft ingediend waarin deze het college verzocht heeft om vouchers huishoudelijke hulp voor mantelzorgers in stand te houden;

 

besluit vast te stellen de volgende:

 

 

Beleidsregel mantelzorgvouchers huishoudelijke hulp

Artikel 1 Definities

 • a.

  aanbieders:

 • De zorgaanbieders die door de door de Regio Rivierenland, namens de gemeente, zijn gecontracteerd voor hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

 • b.

  mantelzorg:

 • Langdurige en onbetaalde zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. Het gaat hierbij om hulp die de gebruikelijke zorg overstijgt.

 

 • c.

  de mantelzorger:

 • De meerderjarige inwoner van de gemeente West Betuwe die bij de gemeente bekend en geregistreerd is als mantelzorger.

 

 • d.

  huishoudelijke hulp:

 • Uitstelbare en incidentele huishoudelijke taken waarvoor een voucher kan worden afgenomen.

 

 • e.

  voucher

  Een voucher staat gelijk aan één uur huishoudelijke ondersteuning per week. De mantelzorger heeft de mogelijkheid om deze vouchers op te sparen.

   

 • f.

  Gebruikelijke hulp:  

  hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de naasten, rekening houdend met hun eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen.

   

 • g.

  Overbelasting mantelzorger: er is sprake van (dreigende) overbelasting bij een mantelzorger wanneer de zorgtaak ten koste gaat van zijn/haar gezondheid (lichamelijk of geestelijk) of conflicten oplevert (privé of op het werk).

   

 • h.

  Mantelzorg ontvanger: de persoon aan wie mantelzorg wordt verleend. Deze persoon hoeft geen inwoner van de gemeente West Betuwe te zijn. 

Artikel 2 Aanvraag en toekenning voucher

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend op een door het college beschikbaar gesteld formulier.

 • 2.

  Het college voert een onderzoek uit betreffende het gewenste resultaat van de aanvraag. Hierbij brengt het college het volgende in beeld:

  • De behoefte, persoonskenmerken, voorkeuren en ondersteuningsvraag van de mantelzorger.

  • Het gewenste resultaat van het verzoek om mantelzorgvouchers.

  • De mogelijkheden om de zelfredzaamheid of participatie te handhaven of te verbeteren met:

   • ondersteuning van de naaste omgeving of;

   • gebruikelijke hulp of;

   • een algemene voorziening.

 • 3.

  De gemeente kan advies inwinnen bij een externe partij om te beoordelen of er sprake is van een (dreigende) overbelasting van de mantelzorger.

 • 4.

  Als een (uitbreiding van de) maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning, zoals bedoeld in artikel 1 sub c van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp van de gemeente West Betuwe, de meest passende oplossing is, dan is deze voorliggend.

 • 5.

  Een mantelzorger kan maximaal 52 vouchers toegekend krijgen per kalenderjaar, zijnde gemiddeld 1 uur per week.

 • 6.

  Aanvragen die na 1 januari worden ingediend, kunnen naar rato van de resterende weken in datzelfde kalenderjaar worden beschikt.

 • 7.

  Een mantelzorger betaalt een eigen bijdrage van € 6,00 per uur (jaarlijks te indexeren) bij de verzilvering van de voucher direct aan de zorgaanbieder.

Artikel 3 Verzilvering voucher

 • 1.

  Met een voucher kan een mantelzorger een uur huishoudelijke hulp in natura afnemen bij een deelnemende aanbieder.

 • 2.

  De ondersteuning wordt geleverd op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur (uitgezonderd feestdagen) op het woonadres van de mantelzorger in West Betuwe.

 • 3.

  Mantelzorger en aanbieder maken in onderling overleg afspraken over de datum en het tijdstip waarop de huishoudelijke hulp wordt uitgevoerd.

Artikel 4 Klachtprocedure

Als een belanghebbende niet tevreden is over de handelswijze van aanbieder bij de aanschaf of verzilvering van de voucher of de huishoudelijke hulp die is geleverd, kan hij hierover een klacht indienen bij aanbieder.

Artikel 5 Overige voorwaarden

Een voucher kan tot 31 december van een kalenderjaar worden verzilverd waarbij de huishoudelijke hulp ook uiterlijk in hetzelfde kalenderjaar moet zijn geleverd.

Artikel 6. Hardheidsclausule

In bijzondere situaties kan het college afwijken van het bepaalde in deze beleidsregel indien toepassing van deze beleidsregel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Inwerkingtreding

De Beleidsregel tot eerste wijziging van de beleidsregel mantelzorgvouchers huishoudelijke hulp treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad.

Artikel 8 Overgangsrecht

Aanvragers die voor 1 juli 2021 een aanvraag voor mantelzorgvouchers hebben ingediend bij wie de mantelzorger niet in een (dreigende) overbelasting, zoals bedoeld in artikel 1 onder g, verkeren en aan wie in het voorafgaande jaar mantelzorgvouchers zijn toegekend, verleent het college maximaal 26 vouchers. Deze vouchers moeten worden verzilverd voor 31 december 2021.

 

Aldus vastgesteld op 21 januari 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,

De secretaris, de burgemeester,

Toelichting op de Beleidsregel mantelzorgvouchers huishoudelijke hulp

 

Artikel 1 definities

Lid a tot en met d behoeven geen nadere toelichting.

 

Lid e voucher.

Een voucher staat gelijk aan één uur huishoudelijke hulp per week. Omdat de toekenning van een voucher een besluit van het college is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dit betekent dat de afhandelingstermijn van aanvragen maximaal acht weken is (artikel 4.13 Awb) en dat de bezwaar- en beroepsmogelijkheid van toepassing is.

De mantelzorger kan de vouchers opsparen en op deze manier één keer per maand vier uur inzetten.

 

Artikel 2 Aanvraag en toekenning voucher

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend op een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier. Na ontvangst van de aanvraag wordt door de gemeente een onderzoek ingesteld naar de noodzaak van de gevraagde vouchers. Een mantelzorger kan voor vouchers in aanmerking komen als er sprake is van (dreigende) overbelasting.

 • 2.

  De consulent team sociaal voert een onderzoek uit om te bepalen of de inzet van mantelzorgvouchers noodzakelijk is. Dit onderzoek start met het in beeld brengen wat het sociaal netwerk van de mantelzorger kan betekenen.

 • 3.

  Wanneer er sprake is van (dreigende) overbelasting is niet in algemene noemer aan te geven. Dit hangt nauw samen met de draagkracht en draaglast van de mantelzorger. Als uit het gesprek met de mantelzorger niet duidelijk wordt of er sprake is van (dreigende) overbelasting dan kan onafhankelijk advies worden aangevraagd bij een onafhankelijk adviesinstantie. Dit advies kan worden aangevraagd bij de onafhankelijke adviesinstantie waar de gemeente West Betuwe in het kader van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp een overeenkomst mee heeft afgesloten.

 • 4.

  Als uit het onderzoek naar voren komt dat de mantelzorger een structurele ondersteuningsbehoefte heeft in de uitvoering van de huishoudelijke taken dan is de verstrekking van huishoudelijke hulp op grond van de Wmo2015 voorliggend op de inzet van mantelzorgvouchers. Het is aan de consulenten van team sociaal om te beoordelen wanneer hier sprake van is of wanneer de vouchers toereikend zijn.

 • 5.

  Mantelzorgvouchers worden per kalenderjaar toegekend. De vouchers die niet in het betreffende kalenderjaar zijn ingezet kunnen niet worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar.

 • 6.

  Aanvragen die na 1 januari worden ingediend worden naar rato van de resterende weken in datzelfde kalenderjaar beschikt. Voorbeeld: aanvraag wordt ingediend in week 6, waarmee het maximale aantal vouchers voor dat kalenderjaar 52 minus 6 = 46 vouchers bedraagt.

 • 7.

  Behoeft geen nadere toelichting.

   

Artikel 3 Verzilvering voucher

 • 1.

  De mantelzorgvouchers kunnen alleen worden ingezet bij door de gemeente West Betuwe gecontracteerde aanbieders huishoudelijke hulp. Inzet in de vorm van een persoonsgebonden budget is niet mogelijk.

 • 2.

  Behoeft geen nadere toelichting.

 • 3.

  Behoeft geen nadere toelichting.

   

Artikel 4 Klachtenprocedure

Behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 5 Overige voorwaarden

De vouchers worden per kalenderjaar toegekend. De eventueel resterende vouchers kunnen niet worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar.

 

Artikel 6 Hardheidsclausule

Behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 8 Overgangsrecht

Mantelzorgers die in 2020 vouchers hebben ontvangen mochten erop vertrouwen dat ze onder de doelgroep, waarvoor de Beleidsregel is opgesteld, vielen. In het kader van rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel wordt bij deze mantelzorgers een overgangsrecht toegepast. Dit betekent dat zij in aanmerking komen voor maximaal 26 vouchers die zij tot 31 december 2021 kunnen verzilveren.