Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater tot aanwijzing van de gemeentearchivaris van de gemeente Oudewater (Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris gemeente Oudewater 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van Oudewater tot aanwijzing van de gemeentearchivaris van de gemeente Oudewater (Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris gemeente Oudewater 2020)
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeenteachrivaris gemeente Oudewater 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 30 van de Archiefwet 1995
  2. artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-202001-01-2020Nieuwe regeling

14-01-2020

gmb-2020-26559

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater tot aanwijzing van de gemeentearchivaris van de gemeente Oudewater (Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris gemeente Oudewater 2020)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater;

 

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

 

gelet op artikel 32, derde lid, van de Archiefwet;

 

besluit:

 

 

  • I.

    als gemeentearchivaris aan te wijzen: de streekarchivaris-directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden.

 

  • II.

    dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terugwerkende kracht heeft tot en met 1 januari 2020, en wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris gemeente Oudewater 2020.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oudewater op 14 januari 2020.

De secretaris, De burgemeester,

Ir. W.J. Tempel W.G. Groeneweg (wnd)

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oudewater (postadres: College van burgemeester en wethouders, Postbus 100, 3420 DC, Oudewater). Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Belanghebbenden kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland Afdeling Bestuursrecht – voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

• de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit.