Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE TILBURG 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE TILBURG 2019
CiteertitelAfvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2020nieuwe regeling

21-10-2019

gmb-2020-26508

raad2019_900

Tekst van de regeling

Intitulé

AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE TILBURG 2019

 

De raad van de gemeente Tilburg;

- gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

Besluit

 

1. De Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019 en daarmee het opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk vast te stellen.

2. Te bepalen dat deze verordening in werking treedt per 1 januari 2020 met een gewenningsperiode van 4 maanden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 oktober 2019.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a. wet: Wet milieubeheer;

 • b. perceel: perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan;

 • c. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een duocontainer, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van een huishouden of perceel;

 • d. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van

 • e. meerdere huishoudens of percelen;

 • f. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg;

 • g. ongeadresseerd reclamedrukwerk: reclamedrukwerk of samples die gratis huis aan huis worden verspreid zonder vermelding van naam, adres of postbus en woonplaats van de ontvanger, niet zijnde:

 • i. een huis-aan-huisblad of andere informatie over werkzaamheden of activiteiten in de buurt die voor de bewoners/gebruikers van een woning, bedrijf of woonschip in die buurt van belang zijn om te weten;

 • ii. drukwerk van vrijwilligers of niet-commerciële organisaties;

 • h. huis-aan-huisblad: ongeadresseerd blad dat met een vaste frequentie gratis huis aan huis wordt verspreid in een geografisch beperkt gebied, daarbij de indeling van de gemeente Tilburg volgend en waarvan tenminste 10% van de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied en dat niet wordt uitgebracht met het kennelijke doel om reclame te maken.

Hoofdstuk 2 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

 

Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

1. Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

2. Naast de inzameldienst kan het college personen of organisaties aanwijzen die als inzamelaar al dan niet tijdelijk belast zijn met de inzameling van bepaalde bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen.

3. Aan een aanwijzing, als bedoeld in het eerste of tweede lid, kunnen in het belang van de bescherming van het milieu voorschriften en beperkingen worden verbonden.

4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

 

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

1. Door de inzameldienst of andere inzamelaars worden de door het college bij nadere regels aan te wijzen en nader te omschrijven bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk ingezameld.

2. Het college wijst bij de in lid 1 bedoelde nadere regels en nader te omschrijven bestanddelen in ieder geval de volgende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen aan, die afzonderlijk worden ingezameld:

 • a. groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

 • b. glas:

 • c. oud papier en karton

 • d. kunststofverpakkingen

 • e. metalen verpakkingen

 • f. drankenkartons

 • g. textiel

 • h. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur(AEEA)

 • i. klein chemisch afval (huishoudelijk KCA).

3. In het belang van een doelmatig afvalstoffenbeheer kan het college bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die uitsluitend in combinatie met andere bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in het tweede lid, of fracties daarvan, afzonderlijk worden ingezameld.

4. In het belang van een doelmatig afvalstoffenbeheer kan het college de aanwijzing van afzonderlijk in te zamelen bestanddelen of combinaties van andere bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in het tweede lid, of fracties daarvan, achterwege laten.

 

Artikel 4 Inzamelmiddelen en -voorzieningen

1. De inzameling kan plaatsvinden:

 • a. een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel;

 • b. een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;

 • c. een inzamelvoorziening op wijkniveau;

 • d. een brengdepot op lokaal of regionaal niveau ( een milieustraat).

2. Het college kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van bepaalde bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt.

3. In afwijking van de leden 1 en 2 kan het college bepalen dat de in deze leden bedoelde huishoudelijke afvalstoffen , al dan niet tijdelijk in geval van de door het college te beproeven alternatieve wijzen van inzameling, niet bij of nabij elk perceel maar uitsluitend worden ingezameld via een daartoe bestemde voorziening op wijkniveau of bij een brengdepot op lokaal niveau (milieustraat).

 

Artikel 5 Frequentie van inzamelen

1. Huishoudelijk restafval wordt ten minste eenmaal per 2 weken ingezameld bij elk perceel of nabij elk perceel voor de gebruikers van meerdere huishoudens of percelen.

2. Groente-, fruit- en tuinafval wordt ten minste eenmaal per 2 weken afzonderlijk ingezameld bij elk perceel of nabij elk perceel voor de gebruikers van meerdere huishoudens of percelen.

3. Het college kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld in aangewezen delen van de gemeente bij elk perceel of nabij elk perceel voor de gebruikers van meerdere huishoudens of percelen.

4. In afwijking van de leden 1, 2 en 3 kan het college de frequentie van het inzamelen al dan niet tijdelijk in het belang van een doelmatig afvalstoffenbeheer aanpassen. Deze aanpassing is bijvoorbeeld mogelijk in het geval dat het college alternatieve wijzen van inzameling wil beproeven.

 

Artikel 6 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

2. Het verbod geldt niet voor de inzameldienst of andere inzamelaars.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op het overdragen van bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen aan degene die verplicht is tot inname krachtens artikel 9.5.2, derde lid, onderdeel b, of vierde lid, van de wet.

 

Hoofdstuk 3 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 

 

Artikel 7 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen of bestanddelen daarvan over te dragen, aan te bieden of achter te laten, anders dan ter inzameling door een aangewezen inzameldienst, personen of organisaties, bedoeld in artikel 2, of aan degene die verplicht is tot inname krachtens artikel 9.5.2, derde lid, onderdeel b, of vierde lid, van de wet.

 

Artikel 8 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

1. Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen of bestanddelen daarvan ter inzameling aan te bieden.

2. Het is aan personen, die geen woon- of verblijfplaats hebben in de gemeente, verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling over te dragen, aan te bieden of achter te laten.

 

Artikel 9 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

1. Het is verboden om de bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld in artikel 3, lid 1 en2, anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden, onverminderd artikel 3, lid 3 en 4.

2. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan anderen dan de krachtens artikel2 aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars.

3. Het college kan nadere regels stellen voor het gescheiden aanbieden van bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen. Deze regels kunnen voor bepaalde categorieën van gevallen of personen een vrijstelling van het verbod, bedoeld in het eerste lid, inhouden.

4. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor het aanbieden van bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen aan degene die verplicht is tot inname krachtens artikel 9.5.2, derde lid, onderdeel b, of vierde lid, van de wet.

5. Het is verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk te bezorgen of laten bezorgen bij een perceel indien de bewoners of gebruiker ervan duidelijk kenbaar heeft gemaakt op een door het college vastgestelde wijze geen prijs te stellen op het ontvangen van ongeadresseerd reclamedrukwerk.

 

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

1. Het is de gebruiker van een perceel, voor wie krachtens artikel 4, tweede lid een inzamelmiddel of inzamelvoorziening is aangewezen, verboden de huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening of het betreffende brengdepot;

2. Het is verboden een van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze bestemd is;

3. Het is verboden andere bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel of inzamelvoorziening aan te bieden, dan de bestanddelen waarvoor dit inzamelmiddel of deze inzamelvoorziening krachtens artikel 4, tweede lid is bestemd.

4. Het college kan regels stellen omtrent het gebruik van een van gemeentewege verstrekt inzamel-middel.

5. Afval wordt uitsluitend ingezameld indien het inzamelmiddel voldoet aan de door het college gestelde nadere regels.

6. Het college kan regels stellen omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffenmoeten worden aangeboden.

7. Het college kan bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden.

8. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen of bestanddelen daarvan op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

 

Artikel 11 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

1. Het college stelt de dagen en tijden vast waarop bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden. Deze dagen en tijden kunnen gesteld worden doormiddel van een jaarlijkse afvalkalender. De dagen en tijden kunnen voor verschillende bestanddelen, of fracties daarvan, verschillend worden vastgesteld.

2. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen of bestanddelen daarvan op andere dagen en tijdenter inzameling aan te bieden dan krachtens het eerste lid is bepaald.

3. Het is verboden voor de gebruiker van een inzamelmiddel dat is voorgeschreven krachtens artikel 4, om zijn inzamelmiddel na afloop van de krachtens dit artikel voorgeschreven tijd, buiten zijn perceel te laten staan.

 

Artikel 12 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

In afwijking van hetgeen in dit hoofdstuk is bepaald kan het college regels stellen omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of andere inzamelaars.

 

Hoofdstuk 4 Inzameling van bedrijfsafvalstoffen

 

 

Artikel 13 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

1. Het college kan bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die door de inzameldienst worden ingezameld.

2. In het belang van een doelmatig afvalstoffenbeheer kan het college bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die uitsluitend in combinatie met andere bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen of fracties daarvan, afzonderlijk worden ingezameld.

 

Artikel 14 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

1. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden, over te dragen of achter te laten ter inzamelingdoor de inzameldienst.

2. Dit verbod geldt niet indien het bestanddelen of combinaties van bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen betreft die zijn aangewezen krachtens artikel 13 en de voor de inzameling verschuldigde heffing is voldaan op grond van de 'Verordening Reinigingsheffingen gemeente Tilburg', zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld.

3. Het college kan regels stellen omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop de krachtens artikel 13 aangewezen bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden. Artikel 9, lid 3, en artikel 11 zijn van overeenkomstige toepassing.

4. Het is verboden de krachtens artikel 13 aangewezen bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

 

Artikel 15 Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

1. Het college kan regels stellen voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst.

2. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

 

Hoofdstuk 5 Zwerfafval en overige

 

 

Artikel 16 Dumpingsverbod

1. Het is verboden zonder ontheffing van het college buiten een inzamelplaats als bedoeld in artikel10, lid 6 en buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1 van de wet, hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu te veroorzaken, door een afvalstof, een stof of een voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins daar te plaatsen.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op:

 • a. het aanbieden, overdragen of achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen in overeenstemming met deze verordening;

 • b. het composteren van huishoudelijk groente-, fruit- of tuinafval op het perceel waar dit is ontstaan;

 • c. het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen, met inbegrip van daarbij niet te vermijden plaatsing van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen op de weg, bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • d. handelingen die zijn verboden bij of krachtens de Wet bodembescherming, de Waterwet of het Besluit bodemkwaliteit.

   

Artikel 17 Zwerfafval in de openbare ruimte

1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht die zijn ontstaan buiten een perceel, achter te laten in de openbare ruimte, anders dan in daartoe bestemde afvalbakken of andere middelen ter inzameling van deze afvalstoffen.

2. Reclamedrukwerk, ander promotiemateriaal en de verpakking daarvan, die in weerwil van het eerste lid in de openbare ruimte wordt weggeworpen of achtergelaten, wordt onmiddellijk opgeruimd door degene die het in de betreffende omgeving onder het publiek verspreidde.

3. Het is verboden zwerfafval te veroorzaken door ter inzameling gereedstaande afvalstoffen of in-zamelmiddelen te doorzoeken of te verspreiden, te stoten, te schoppen, omver te werpen of door deze anderszins te behandelen.

 

Artikel 18 Zwerfafval rondom inrichtingen

1. Degene die een inrichting drijft waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd draagt zorg voor de aanwezigheid in of nabij de inrichting, van een steeds voorgebruik door het publiek gereedstaande en tijdig geleegde afvalbak of soortgelijk middel voor het bewaren van afval.

2. Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, afval of andere materialen die kennelijk uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van ten minste 25 meter van de inrichting.

 

Artikel 19 Afval en verontreiniging op de weg

1. Het is verboden een weg, bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994, te verontreinigen of het milieu nadelig te beïnvloeden door afvalstoffen, stoffen of voorwerpen te laden, te lossen of te vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten.

2. Degene die in strijd met het eerste lid de weg verontreinigt of het milieu nadelig beïnvloedt of diens opdrachtgever zorgt terstond na de beëindiging van de werkzaamheden van die dag voor het reinigen van de weg, of zoveel eerder als nodig is om de veiligheid van het verkeer of de bescherming van het wegdek te verzekeren.

 

Artikel 20. Geen afval in de open lucht

Het is verboden zonder ontheffing van burgemeester en wethouders afvalstoffen op een voor het publiekzichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1 van de wet op te slaan of opgeslagen te hebben, anders dan door het in overeenstemming met paragraaf 2 van deze verordening aanbieden of overdragen van huishoudelijke afvalstoffen.

 

Artikel 21. Ontdoen van autowrakken

Het is verboden zich te ontdoen van een autowrak dat afkomstig is van een perceel, anders dan doorafgifte aan een inrichting als bedoeld in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken.

 

Artikel 21a. Ongeadresseerd reclamedrukwerk

1. Het is verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk te bezorgen of te laten bezorgen bij een woning, bedrijf of woonschip, tenzij de bewoner of gebruiker daarvan expliciet kenbaar heeft gemaakt dit wel te willen ontvangen.

2. Een huis-aan-huisblad mag worden bezorgd bij een woning, bedrijf of woonschip, tenzij de bewoner of gebruiker expliciet kenbaar heeft gemaakt geen prijs te stellen op het ontvangen ervan.

 

Hoofdstuk 6: Handhaving en toezicht

 

 

Artikel 22. Strafbare feiten

1. Overtreding van artikel 6 tot en met artikel 21 is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a, onderdeel 3, van de Wet op de economische delicten.

2. Overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel 21a (bezorgen ongeadresseerd reclamedrukwerk) wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 

Artikel 23. Toezichthouders

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de krachtens artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangewezenambtenaren.

2. Onverminderd het eerste lid wijst het college de ambtenaren van de Afdeling Veiligheid & Wijken aan belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening, ieder voor zover het betreft zaken die aan hun toezicht zijn toevertrouwd.

3. Onverminderd het eerste lid kan het college personen aanwijzen belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

 

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

 

 

Artikel 24 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

2. De Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2016 wordt ingetrokken.

 

Artikel 25 Overgangsbepaling

1. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om aanwijzing als bedoeld in artikel 2, lid 2 of een ontheffing als bedoeld in artikel 16, lid 1 op grond van de verordening bedoeld in artikel 24, tweede lid, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd als een aanvraag tot aanwijzing, als bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

2. Op een aanhangig beroep of bezwaarschrift, betreffende het niet toekennen van een aanvraag om aanwijzing als inzamelaar, of een ontheffing dan wel voorschrift of beperking dat voor of na het tijdstip bedoeld in artikel 24, eerste lid, is ingekomen binnen de voordien geldende beroepstermijn, wordt beslist met toepassing van de verordening bedoeld in artikel 24, tweede lid.

3. De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 24, tweede lid heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die verordening genomen nadere regels, aanwijzingsbesluiten en ontheffingen, indien en voor zover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

 

Artikel 26 Citeerbepaling

Deze verordening wordt aangehaald als: Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 oktober 2019.

de griffier,

de voorzitter,

 

 

TOELICHTING

ALGEMEEN DEEL

Deze verordening stelt regels over huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en enkele overige onderwerpen zoals zwerfafval en andere aan afval gerelateerde onderwerpen in de openbare en openruimte van gemeenten. Daarmee geeft de verordening uitvoering aan artikel 10.23 van de Wet milieubeheer, waarin de gemeenteraad wordt opgedragen om in het belang van de bescherming van het milieu een Afvalstoffen-verordening vast te stellen [waarbij rekening wordt gehouden met het gemeentelijke milieubeleidsplan, indien in de gemeente een milieubeleidsplan geldt].

Bovendien regelt deze verordening enkele onderwerpen in paragraaf 4, die verband houden met de regels van de APV maar vanwege de samenhang met de Afvalstoffenverordening zijn opgenomen in deze verordening.

ARTIKELSGEWIJS

Artikel 1. Begrippen

In het belang van de eenvoud maakt deze verordening slechts in beperkte mate gebruik van begripsbepalingen.

Ten eerste zijn geen definities van begrippen gegeven als deze begrippen al op grond van artikel 1.1van de Wet milieubeheer zijn gedefinieerd. Deze begrippen gelden al onverkort voor de toepassing van deze verordening. Er zijn daarom niet opnieuw definities voor in de verordening opgenomen. Voorbeelden van in de wet gedefinieerde begrippen die ook in deze verordening worden gebruikt zijn afvalstoffen, huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen.

Ten tweede is door de tekst van de verordening consistent in overeenstemming met deze begrippen te formuleren, de behoefte aan bepaalde definities die in de VNG modelverordening 2008, waarop de Afvalstoffenverordening van de gemeente Tilburg 2011 is gebaseerd, zijn opgenomen komen te vervallen.

Dit geldt bijvoorbeeld voor het begrip ‘inzamelen’ dat in die oude modelverordening werd gebruikt. Inde onderhavige verordening is slechts sprake van het begrip “inzameling”. Het begrip inzameling is door de Wet milieubeheer gedefinieerd en daarom zonder begripsbepaling opgenomen in deze verordening. Artikel 1.1 van de wet verstaat onder inzameling: verzameling van afvalstoffen, met inbegrip van de voorlopige sortering en de voorlopige opslag van afvalstoffen, om deze daarna te vervoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie. Dit begrip is letterlijk overgenomen van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Inzameling is het begin van het afvalstoffenbeheer. Onder afvalstoffenbeheer verstaat de richtlijn immers: inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor de stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van activiteiten van handelaars of makelaars. In de modelverordening 2008 werd het begrip “inzamelen” gebruikt om ruimte te laten voor de verschillende middelen en voorzieningen waarmee de inzameling plaatsvindt bij gemeenten en om duidelijk te maken dat het gaat om inzameling van afvalstoffen die ook ter inzameling zijn aangeboden. In deze verordening kon dit begrip achterwege blijven omdat het begrip “inzameling” zoals het hier wordt geregeld eveneens deze ruime praktijk omvat en ten tweede omdat in de verordening zelf geen ruimte is gelaten voor inzameling van afvalstoffen zonder dat die worden aangeboden via deze middelen of voorzieningen.

Wat betreft de huishoudelijke afvalstoffen regelt deze verordening, enerzijds, dat de inzameling slechts kan geschieden door aangewezen inzameldiensten of andere inzamelaars (art. 2 en 3) en, anderzijds, dat door gebruikers van de percelen waar huishoudelijke afvalstoffen ontstaan, deze afvalstoffen slechts mogen worden overgedragen of aangeboden ter inzameling aan deze inzameldienst of inzamelaars, al dan niet door achterlating op een daartoe ter beschikking gestelde plek (art. 8 en 9). Inzameling of het aanbieden ter inzameling door of aan anderen dan deze personen is verboden. De verordening regelt eveneens op welke wijze dat plaats dient te vinden. Er zijn regels

over gescheiden inzameling van afzonderlijke bestanddelen van afval zoals gft of papier en karton (art. 3 betreft de inzameling, art. 10 het aanbieden ter inzameling), over de middelen waarmee dat dient te gebeuren (art. 4 voor de inzameldienst of andere inzamelaars en art. 8 en 9 voor de gebruiker van het perceel). Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan aangewezen inzameldiensten of inzamelaars is verboden. Anderzijds regelt het dat het verboden is om huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden, over te dragen of achter te laten, anders dan ter inzameling aan een van deze inzameldiensten of inzamelaars (art. 7).

In schema is de terminologie van art. 10.24 Wm en art. 1.1 Wm dus als volgt gebruikt t.a.v. de huishoudelijke afvalstoffen:

 De gebruiker van een perceel

 De inzameldienst of inzamelaar

 Overdragen Inzameling (inclusief: innemen)

 Ter inzameling aanbieden (al dan niet via inzamelmiddelen of inzamelvoorzieningen) Inzameling (via de betreffende middelen of voorzieningen)

 Achterlaten op een ter beschikking gestelde plaats Inzameling (op de daarvoor bestemde plaats) [dit geldt niet voor inzamelaars]

Het is in deze opzet niet nodig om nog een afzonderlijke begripsbepaling voor ‘inzamelen’ op te nemen, zoals in de VNG model-afvalstoffenverordening 2008 het geval was.

De begrippen inzamelmiddel of inzamelvoorziening behoeven geen definitie nu uit de tekst van artikel 4 voldoende duidelijk is waarom het kan gaan. Voorbeelden zoals huisvuilzakken, minicontainers, afvalemmers (inzamelmiddelen) of wijkcontainers, brengdepots (milieustraten), verzamelcontainers (in-zamelvoorzieningen) zijn genoegzaam bekend en lenen zich niet voor opname in de tekst van de verordening.

De begrippen inzameldienst en inzamelaar behoeven geen zelfstandige definitie nu uit artikel 2 en 3 genoegzaam volgt dat alleen als zodanig aangewezen personen of instanties als inzameldienst of inzamelaar kunnen worden aangemerkt.

Andere begrippen kwamen in de verordening zo weinig voor dat, een definitie overbodig was en in de artikeltekst zelf uitsluitsel kon worden gegeven. Een voorbeeld is het begrip “weg” in artikel 19.

Het begrip “perceel” is omwille van de leesbaarheid opgenomen met een vaste toevoeging die bij het gebruik van dit begrip in de verordening telkens moet worden meegelezen. Het gaat immers telkens om percelen waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. Deze toevoeging is opgenomen in verband met artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer, waarin sprake is van de zorg van de gemeente voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen “bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan”. Wat onder perceel moet worden verstaan kan niet goed op het niveau van deze verordening worden vastgesteld. Ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 18 september 1991, nr. 27597, BNB 1991/333, is een perceel een plaats is waar huishoudelijke afvalstoffen geregeld binnen een particuliere huishouding kunnen ontstaan. Slechts dan is geen sprake van een perceel, indien het gaat om een gedeelte van een onroerende (of roerende) zaak dat blijkens indeling en inrichting niet is bestemd voor het voeren van een particuliere huishouding waarin geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. Dit zal telkens naar de feiten en het spraakgebruik bepaald moeten worden. Ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 10 juli 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1773)kon ook een woonruimte in een zorgcentrum een particuliere huishouding zijn waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan (zie voor de feiten Gerechtshof Den Haag 19 augustus 2014,ECLI:NL:GHDHA:2014:2862).

Gelet op deze feitelijke betekenis van het begrip van ‘perceel’ is geen afzonderlijke bepaling nodig voorde “gebruiker van een perceel” als degene die dat perceel feitelijk gebruikt (zie ook de VNG-

modelverordening reinigingsheffingen). Artikel 14 regelt derhalve dat degene die betalen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, van de inzameling gebruik mogen maken.

Het begrip college geeft aan dat hiermee bedoeld wordt het college van burgemeester en wethouders.

Met de begrippen ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen wordt onderscheid gemaakt tussen ongeadresseerd reclamedrukwerk voor commerciële doeleinden en drukwerk van vrijwilligers- en overige niet commerciële organisaties, waaronder ook politieke partijen en huis-aan-huisbladen.

Met ongeadresseerd reclamedrukwerk wordt in deze verordening bedoeld al het reclamedrukwerk dat zonder adres wordt aangeboden. Onder deze definitie vallen alle aanduidingen zonder toevoeging van een feitelijk adres, zoals bijvoorbeeld “aan de bewoners van dit pand of gebouw”. Drukwerk van vrijwilligers- en niet commerciële organisaties, waaronder ook politieke partijen, valt niet onder de definitie ‘ongeadresseerd drukwerk’. De gemeente kiest voor dit onderscheid omdat de huis- aan-huisbladen en pamfletten een belangrijke functie voor onder meer de nieuwsverspreiding op lokaal niveau en de sociale cohesie in de buurt hebben. Daarbij hebben deze bladen een lage frequentie. In de definitie van de ‘huis-aan-huisblad’ is een norm gehanteerd van 10% aan inhoudelijk buurtgericht nieuws. Hiermee sluit de Afvalstoffenverordening aan op de norm die landelijk door de Stichting Reclamecode gehanteerd wordt.

Artikel 2. Aanwijzing van inzameldienst of andere inzamelaars

De aanwijzing van een of meer inzameldiensten of van een of meer inzamelaars is een besluit waartegen voor belanghebbenden beroep open staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanwijzing van een inzameldienst zal in de praktijk veelal het resultaat zijn van een (Europese) aanbestedingsprocedure.

Burgemeester en wethouders kunnen als bevoegd gezag beleidsregels opstellen over de wijze waarop met deze bevoegdheid wordt omgegaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de voorwaarden waaronder personen of instanties zoals scholen, maatschappelijke of religieuze organisaties kunnen worden aangewezen als inzamelaar, of hoe wordt omgegaan met eenmalige acties. Het is ook mogelijk om dergelijke regels of regels over de wijze waarop wordt omgegaan met de aanwijzing van inzameldienstenop te nemen in de nadere regels van het derde lid. Deze regels zullen, net als de verordening, het belangmoeten dienen van de bescherming van het milieu. Dat is ruimer dan het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen en kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op regels ter voorkoming van geluidsoverlast.

Redenen van algemeen belang van milieu en gezondheid die met de aanwijzing van inzameldienst en/of inzamelaars dwingen ertoe geen regeling voor het van rechtswege nemen van aanwijzingsbesluiten toe te passen in gevallen waarin niet tijdig op een aanvraag wordt beslist. De regeling van paragraaf4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is daarom niet van toepassing verklaard. Zo nodig kunnen bij het aanwijzingsbesluit beperkingen of voorschriften worden verbonden aan de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Het ligt in de rede dat dit alleen aan de orde is wanneer er ten aanzien van de aan te wijzen instantie bijzondere voorschriften of beperkingen moeten gelden. Nadere regels over de inzameling die gelden voor alle inzamelaars kunnen, indien noodzakelijk, door burgemeester en wethouders op grond van het derde lid worden gesteld.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

Juridisch kader

Artikel 10.21 van de Wet milieubeheer schrijft voor dat het gemeentebestuur, al dan niet samen met het gemeentebestuur van andere gemeenten, ervoor zorgt dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan. Grove huishoudelijke afvalstoffen zijn daarvan uitgezonderd. Groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) moet volgens dit artikel verplicht afzonderlijk wordt ingezameld. De gemeenteraad kan volgens artikel 10.21, derde lid, besluiten tot het afzonderlijk inzamelen van andere bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen. Deze vrijheid is ingeperkt door artikel 3 van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Dat verplicht gemeenten ertoe om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van particuliere huishoudens gescheiden in te zamelen. Bij de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot afvalstoffen dient het gemeentebestuur bovendien rekening te houden met het landelijk afvalbeheersplan (LAP). In het LAP zijn bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen benoemd, die door de consument gescheiden dienen te worden.

Op grond van artikel 10.26 kan de gemeenteraad in het belang van een doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen bij de afvalstoffenverordening afwijken:

a. van de inzameling bij elk perceel (bepaald mag worden nabij elk perceel),

b. van de frequentie van een maal per week (bepaald mag worden met welke regelmaat bij de verordening),

c. van de inzameling in het gehele grondgebied (bepaald mag worden dat in een gedeelte van het grondgebied geen huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld)

d. van de afzonderlijke inzameling van GFT-afval (bepaald mag worden dat bestanddelen GFT-afvalafzonderlijk worden ingezameld)

e. en bepaald mag worden dat GFT-afval met andere daarbij aangewezen bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk van het overige huishoudelijke afval wordt ingezameld.

Een afvalstoffenverordening die een van deze mogelijkheden benut dient te worden voorbereid met toepassing van de inspraakverordening die op grond van artikel 150 van de Gemeentewet is vastgesteld(art. 10.26 Wm). Indien toepassing wordt gegeven aan de onderdelen b of c, dan moet de gemeentezorgen voor een daartoe ter beschikking gestelde plaats voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen.

Uitgangspunt

Gelet op dit juridisch kader en de ontwikkelingen in de gemeentepraktijk, zoals die van het omgekeerd inzamelen, gaat de modelverordening van de VNG ervan uit dat er in elke gemeente door de gemeenteraad ten minste een van deze mogelijkheden van artikel 10.26 Wm wordt toegepast en dat de Afval-stoffenverordening derhalve moet worden voorbereid met toepassing van de inspraakverordening.

Systeem van de artikelen 3,4, 5 en 10:

Gegeven dit vertrekpunt regelt de verordening de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen zo, dat de raad bepaalt:

1. Welke bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen, met welke frequentie en waar (hele grondgebied of uitzonderingen daarop, of bij bepaalde bebouwingstypen) bij of nabij elk perceel gescheiden worden ingezameld (art. 3 lid 1 en lid 2). Dit is in ieder geval een door de raad vastgestelde lijstbestanddelen, tenzij het college in het belang van een doelmatig afvalstoffenbeheer, zoals bijvoorbeeld een operationele nascheiding, bepaalde bestanddelen achterwege wenst te laten. ( artikel3, lid 4). Ook kan het college bij nadere regels voorschrijven dat bepaalde bestanddelen wel gezamenlijk wordt ingezameld door de inzameldienst (artikel 3, lid 3). Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij de inzameling van plastics, metalen en drankenkartons (PMD), welke bestanddelen van huishoudelijk afval die gezamenlijk in een inzamelmiddel of inzamelvoorziening worden ingezameld.

2. Dat het resterende integrale huishoudelijke afval (derhalve: huishoudelijk restafval), met een bepaalde frequentie, in een bepaald gebied (hele grondgebied of uitzonderingen daarop, of bij bepaalde bebouwingstypen) bij of nabij elk perceel worden opgehaald (art. 5).

3. Dat burgemeester en wethouders zorg dragen voor het beschikbaar stellen van een plaats voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen (art. 10, lid 6).

De gescheiden inzameling is derhalve geregeld in artikel 3, het restafval in artikel 5, en de uitzonderingen op de inzameling bij of nabij een perceel in artikel 10 wat ziet op de inzameling op een daartoe beschikbaar gestelde milieustraat.

Nadere omschrijvingen regelen

Concrete omschrijvingen van de bestanddelen kunnen door burgemeester en wethouders in nadereregels worden gegeven om discussies te slechten en om in het kader van de handhaving houvast te bieden. De artikelen 3, 5 en 10 richten zich primair tot de aangewezen inzameldienst of andere inzamelaars door welke de gemeente zorgt draagt voor inzameling. Voor de consument / gebruiker van het perceel (het particuliere huishouden) is dit echter ook van belang in verband met de regel van artikel10 van deze verordening.

Frequentie

De frequentie waarmee deze gescheiden inzameling plaats vindt is […] [indien voor een lagere frequentie wordt gekozen dan eenmaal per week, is de inspraakverordening van toepassing en dient artikel 5 verplicht in de verordening opgenomen te worden.]

Artikel 4: Inzamelmiddelen en -voorzieningen

In dit artikel worden de niveaus van inzameling aangegeven. Hiermee wordt recht gedaan aan de vervaging van het onderscheid tussen huis-aan-huisinzameling en inzameling via brengvoorzieningen op verschillende niveaus.

De inzameling bij elk perceel is individueel en vindt plaats bij elke woning via een haalsysteem. De bewoners maken gebruik van individuele inzamelmiddelen, zoals vuilniszakken of minicontainers.

Voor het bewaren en aanbieden van huishoudelijk afval kan van gemeentewege eventueel een bewaar-of inzamelmiddel worden verstrekt. De inzamelmiddelen worden buitengezet op de dag van inzameling. Bij hoogbouw kunnen inpandige inzamelvoorzieningen worden getroffen, zoals verzamelcontainers voor verschillende bestanddelen. Benadrukt moet worden dat een of meer inzamelvoorzieningen bijéén flat, moet worden gezien als inzameling bij elk perceel.

Inzameling nabij elk perceel kan plaatsvinden via clusterplaatsen en via inzamelcontainers nabij elk perceel. Een inzamelcontainer kan boven- of ondergronds zijn.

Een clusterplaats is een plaats waar de burger het inzamelmiddel op de dag van ophalen naar toebrengt. Voorbeelden van clusterplaatsen zijn: een parkje, een pleintje, een parkeerplaats waar op de dag van inzameling niet mag worden geparkeerd of een centrale plaats op de stoep.

Voor beide vormen van collectieve inzameling geldt dat de inzameling laagdrempelig moet zijn. Tot november 2008 was op grond van artikel 10.26 Wet milieubeheer de ministeriële "Regeling voorwaarden inzamelen huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel" van toepassing. Hierbij gold een afstand tussen het perceel en de clusterplaats of inzamelcontainer van niet meer dan 75 meter, waarbij de raad in bijzondere gevallen maximaal 125 meter kan toestaan. Nu deze ministeriële regeling afgeschaft is heeft de gemeente zelf de bevoegdheid om een maximale afstand of zelfs om geen maximale afstand vastte stellen.

In de praktijk blijkt dat gemeenten inzamelvoorzieningen gerealiseerd hebben waarbij rekening gehoudenis met deze maximale afstanden. Dit ook om rekening te houden met de mogelijkheid om een doelmatige inzameling uit te voeren en om arbo-technische redenen. Door reeds aanwezige

infrastructuur(bebouwing, inrichting van de openbare weg) zijn in sommige gevallen clusterplaatsen of inzamelcontainers niet direct bij een perceel mogelijk.

Om recht te doen aan de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de wijze van inzameling, de transitie van afval naar grondstof en de introductie van een circulaire economie is in het artikel de mogelijkheid opgenomen om alternatieven te beproeven. Veel gemeenten experimenteren met bijvoorbeeld omgekeerd inzamelen’. Dit houdt in dat waardevolle bestanddelen die voor hergebruik of nuttige toepassing aangewend kunnen worden wel ingezameld worden door de inzameldienst of andere inzamelaars; het huishoudelijk restafval wordt niet bij elk perceel meer ingezameld. De Tilburgse inwoners dienen dit restafval zelf actief weg te brengen naar een collectieve inzamelvoorziening in de wijk. Hiermee wordt er een boost gegeven aan het zo veel mogelijk scheiden van waardevolle componenten, en kan tevens een kostenbesparing inhouden voor de inzameling. De burger profiteert hier mede van door een lagere afvalstoffenheffing.

Proeven met alternatieve inzamelmiddelen en –voorzieningen worden hiermee mogelijk gemaakt.

Deze systematiek is op analoge wijze opgenomen voor artikel 5. Indien de gemeente Tilburg variaties in frequenties van inzamelen wil beproeven, dan wordt dit mogelijk gemaakt door al dan niet tijdelijk de frequentie aan te passen. Zo kan ervaring opgedaan worden in samenspraak met de inzameldienst of andere inzamelaars om bijvoorbeeld de duocontainer niet 1x per 2 weken te legen, maar 1x per 3weken. Indien de proeven slagen en het college besluit tot introductie van de maatregelen, dan is een besluit daartoe van het college afdoende. Een extra inspraakronde is alsdan niet nodig.

Artikel 6: inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen

Gemeenten zijn belast met de zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Zij hebben daarmee ook het recht om te bepalen dat het verboden is aan anderen dan de door het college aangewezen inzameldienst of andere inzamelaars om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Het verbod geldt niet voor de inname van huishoudelijke afvalstoffen waarvoor een producentenverantwoordelijkheid geldt.

Artikel 7: Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Burgers mogen hun afvalstoffen alleen aanbieden aan de krachtens in het eerste lid van artikel 2 aangewezen inzameldienst, andere inzamelaars die zijn aangewezen krachtens het tweede lid van artikel2 en personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij AMvB of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben (zie de toelichting bij artikel 3). In dit geval mag de burger zijn huishoudelijke afvalstoffen, zoals elektrische en elektronische apparatuur, ook aan deze personen of instanties aanbieden.

Artikel 8: verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

Dit artikel bepaalt dat alleen diegenen die binnen de gemeente afvalstoffenheffing betalen, huishoudelijke afvalstoffen mogen aanbieden. Achtergrond van dit artikel is de toename in het illegaal aanbieden van afvalstoffen door inwoners van andere gemeenten (afvaltoerisme) of door bedrijven van binnen en buiten de eigen gemeente, die op deze manier de kosten van de verwijdering van hun afvalstoffenwillen ontlopen.

Lid 2 verwoordt dit expliciet.

Artikel 9: Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

In artikel 3 is een opsomming opgenomen van de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld. Artikel 9 houdt een verbod in voor de burger om huishoudelijke afvalstoffen, anders dan afzonderlijk, aan te bieden.

Artikel 10: Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Het eerste lid betreft het verbod om huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden dan via het aangewezen inzamelmiddel of de inzamelvoorziening.

Bij inzamelmiddelen voor de gebruiker van een perceel kan worden gedacht aan vaste inzamelmiddelen, zoals minicontainers, afvalemmers, kratjes, kca-boxen en dergelijke, maar ook aan huisvuilzakken of plastic folie waarin asbesthoudend afval moet worden verpakt. De inzamelmiddelen kunnen al dan niet van gemeentewege worden verstrekt.

Het tweede lid betreft het verbod om categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden dan via het aangewezen inzamelmiddel of de aangewezen inzamelvoorziening.

Het vijfde lid bevat de mogelijkheid om huishoudelijke afvalstoffen te kunnen aanbieden zonder inzamelmiddel of -voorziening (bij het perceel of op een ander inzamelniveau). Dit is vooral van belang voor grof huisvuil of grof tuinafval.

Artikel 10 biedt de basis tot het stellen van diverse regels (uitvoeringsbesluit) die relevant zijn voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Deze regels kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

• maximale gewicht

• maximaal aantal aan te bieden inzamelmiddelen

• voorwaarden voor gebruik van inzamelmiddelen

• eisen aan inzamelmiddel

• regels voor het gebruik van inzamelvoorzieningen op wijkniveau (glasbakken e.d.)

• regels ten aanzien van het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij de milieustraat.

Artikel 11: dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Bij het vaststellen van de dagen en tijden kan in het besluit van het college een onderscheid worden gemaakt naar de verschillende niveaus van inzameling en de daarbij gehanteerde inzamelmiddelen en -voorzieningen.

Inspelend op de voortdurende ontwikkelingen op afvalinzamelgebied is in dit artikel de mogelijkheid opgenomen om wijzigingen kenbaar te maken via de jaarlijks uit te geven afvalkalender. Dit laat overigens onverlet dat de gemeente ook bij een aanpassing van de frequentie van inzamelen door een aanpassing van de Afvalstoffenverordening gehouden is aan de inspraakprocedure. Welke procedure zij moet volgen is afhankelijk van haar inspraakverordening. Mogelijk is dat er een minder zware procedure gevolgd kan worden bij minieme wijzigingen.

Verder is het wel zo dat het niet volgen van een inspraakprocedure niet automatisch leidt tot het onverbindend zijn van de Afvalstoffenverordening (zie Rechtbank Noord-Holland d.d. 28-11-2013(ECLI:NL:RBNHO:2013:11537).

Artikel 12: het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Dit artikel biedt de grondslag voor een door het college vast te stellen calamiteitenregeling. Een dergelijke (eventueel tijdelijke) regeling zou bijvoorbeeld nodig kunnen zijn in geval van stakingen, etc. Ook kan worden gedacht aan een regeling voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij wegopbrekingen.

Artikel 13 en 14: inzameling en aanbieden van bedrijfsafvalstoffen

De inzameldienst kan naast huishoudelijke afvalstoffen bijvoorbeeld ook bedrijfsafvalstoffen (of een bepaalde categorie van bedrijfsafvalstoffen) inzamelen. Gedacht kan worden aan afval uit de kantoren/winkels/ dienstensector of bouw- en sloopafval (voor zover dit niet wordt gerekend tot het huishoudelijk afval).De gemeente heeft met betrekking tot bedrijfsafvalstoffen geen zorgplicht en kan niet bepalen wie er binnen de gemeente al dan niet mogen inzamelen zoals dat bij huishoudelijke afvalstoffen het geval is.

Alleen die bedrijven die betalen voor de gemeentelijke inzamelvoorzieningen mogen, voor zover artikel13 daartoe de mogelijkheid biedt, hun bedrijfsafvalstoffen aanbieden aan de inzameldienst. Het

college kan, net als bij huishoudelijke afvalstoffen, regels stellen over de wijze waarop de afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden.

Artikel 15: Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst.

De basis voor het stellen van regels over de inzameling van bedrijfsafvalstoffen kan worden gevonden in artikel 10.23, derde lid, Wm. De memorie van toelichting zegt hierover: "Ten aanzien van de inzameling van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen mogen ook in het belang van de bescherming van het milieu regels worden gesteld. Blijkens het derde lid mogen deze regels geen vergunningstelsel inhouden. Dit is krachtens artikel 10.48 Wm voorbehouden aan de minister. Vanzelfsprekend mogen de gemeenten hun bevoegdheid evenmin benutten ter bevoordeling van de eigen inzameldienst en ten nadele van andere aanbieders op de markt."

Artikel 16: Dumpingsverbod

Dit artikel heeft een primair een milieubeschermende functie en beoogt de gemeenten een instrument te geven om illegale dumpingen, voor zover er geen hogere wet- of regelgeving van toepassing is, of het ontstaan van zwerfafval tegen te gaan

Artikel 17: Zwerfafval in de openbare ruimte

Bij het begrip straatafval gaat het in feite om afval "dat onderweg ontstaat", buiten een perceel, dat niet als zwerfafval op straat of in het plantsoen terecht dient te komen en waarvoor je de burger (in dit geval ook toeristen) de mogelijkheid wilt bieden om zich ter plekke ervan te ontdoen (voor zover van zeer beperkte omvang en gewicht).

Het zwerf- en straatafval moet "buiten een perceel ontstaan". Een huishoudelijke afvalstof, ontstaan op of binnen het perceel, moet worden aangeboden volgens de bepalingen uit paragraaf 3 "Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen (regels voor de burger over de aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen)".

Niet alleen reclamebiljetten worden aan het publiek uitgereikt. Ook ander promotiemateriaal wordt vaak uitgereikt. Gedacht kan worden aan de zogenaamde samplings, monsters of miniverpakkingen, waarin ter promotie een product in een kleine hoeveelheid wordt aangeboden. Op grond van dit artikel kan degene die dergelijk promotiemateriaal uitreikt, worden verplicht het promotiemateriaal, de verpakking of de inhoud daarvan op te ruimen of te laten opruimen.

Lid 3 heeft betrekking op wat ook wel de ‘morgenster’-problematiek wordt genoemd. Dit artikel beoogt dan ook paal en perk te stellen aan het doorzoeken en verwijderen van ter inzameling aangeboden afvalstoffen voordat de medewerkers van de inzameldienst ter plaatse zijn. Vaak immers heeft dit doorzoeken tot gevolg dat het huisvuil over de hele straat verspreid ligt en de inzameldienst zijn werk niet meer kan verrichten. Het aldus ontstane zwerfafval veroorzaakt een zware belasting van de gemeentelijke veegdienst. Vanzelfsprekend moet het wel mogelijk zijn dat toezichthouders en handhavers in de gelegenheid zijn om zo nodig de inhoud van aangebroken zakken, emmers en (mini)containers te onderzoeken.

Artikel 18: Zwerfafval rondom inrichtingen

Inrichtingen waar eet- en/of drinkwaren worden verkocht zijn bijvoorbeeld een winkel, hal of kraam. Het afval dat hierbij kan vrijkomen zijn bijvoorbeeld papier, etensresten, verpakkingsmateriaal of ander afval. Opgemerkt wordt dat een inrichting zoals bedoeld in dit artikel, vergunningplichtig kan zijn opgrond van de Wet milieubeheer, dan wel meldingsplichtig op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, ook wel het Activiteitenbesluit genoemd. Met de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit op 1 januari 2008 is het voormalig Besluit Horeca-, sport- en recreatie-inrichtingenmilieubeheer komen te vervallen.

De verplichting zoals opgenomen onder c van deze bepaling kan in deze gevallen als voorschrift aaneen dergelijke milieuvergunning worden verbonden, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit het

Activiteitenbesluit. Artikel 2.13 van het Activiteitenbesluit bepaalt het volgende: "Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, sport- of spelmaterialen, of andere materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van 25meter van de inrichting." Hieruit volgt dat het criterium "in de nabijheid van de inrichting" kan worden uitgelegd als binnen een straal van 25 meter van de inrichting.

Artikel 19: Afval en verontreiniging op de weg

Het eerste lid beoogt het ontstaan van zwerfafval bij het laden of lossen of vervoeren van afvalstoffenstoffen of voorwerpen te voorkomen. Het tweede lid vloeit voort uit artikel 10.25, onder b, Wm. De memorie van toelichting zegt hierover: "De onderdelen a en b hebben betrekking op zwerfafval. ……..Onderdeel b betreft het opruimen van zwerfafval." Dit artikel is dus een uitwerking van artikel 10.25,onder b, Wm in de vorm van een verplichting tot het reinigen of laten reinigen van de weg bij het ontstaan van zwerfafval. De opname van het tweede lid heeft vooral betekenis in verband met het op kosten van de overtreder laten reinigen van de weg (bestuursdwang).

Artikel 20: Geen afval in de open lucht

In artikel 10.25, onder c, Wm is de basis gelegd voor het opnemen van een dergelijk artikel in de afval-stoffenverordening. Bij de afvalstoffenverordening kunnen voortaan in ieder geval regels worden gesteld omtrent het op een voor het publiek zichtbare plaats aanwezig hebben van afvalstoffen. Artikel 10.25,onder c, Wm geldt voor de opslag van alle afvalstoffen

Artikel 21: Ontdoen van autowrakken

Dit artikel is een uitwerking van artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken (Staatsblad 2002, 259,verder BBA). Hierin is de afgifte van autowrakken door huishoudens geregeld. Op grond van artikel 6BBA moeten gemeenten in hun afvalstoffenverordening bepalen dat een autowrak, zijnde een huishoudelijk afvalstof, slechts mag worden afgegeven aan autodemontagebedrijven, garages en autoschadeherstelbedrijven of aan een persoon die in een ander land dan Nederland is gevestigd (onder strikte voorwaarden).

Op grond van artikel 7 BBA worden autowrakken, afkomstig van huishoudens uitdrukkelijk uitgezonderd van de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval.

Artikel 21a: Ongeadresseerd reclamedrukwerk

In het eerste lid is bepaald dat de gemeente bezorging van ongeadresseerd reclamedrukwerk uitsluitend toestaat als de ontvanger onmiskenbaar met een JA- of JA/JA-sticker duidelijk heeft gemaakt hij het ongeadresseerde reclamedrukwerk wil ontvangen. Daarbij gaat het niet alleen om de bezorging maar ook om het laten bezorgen. De adverteerders dienen zich ook aan het opt–in systeem te houden.

In het tweede lid is bepaald dat huis-aan-huisbladen bezorgd mogen worden, tenzij de ontvanger onmiskenbaar duidelijk heeft gemaakt deze bladen niet te willen ontvangen.

Artikel 22: Strafbare feiten

In dit artikel worden de bepalingen opgesomd die als strafbaar feit worden aangeduid om strafrechtelijk te kunnen worden gehandhaafd. De strafbaarstelling van artikel 10.23 Wm over de gemeentelijke afvalstoffenverordening is geregeld in de Wet op de economische delicten (Wed). Aangezien niet alle bepalingen in de afvalstoffenverordening zich voor strafrechtelijke handhaving lenen, is de strafbaarstelling geclausuleerd.

Artikel 1a, aanhef, onder 3º Wed luidt: "Economische delicten zijn eveneens: overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens: …. de Wet milieubeheer, 10.23 – voor zover aangeduid als strafbare feiten - en ……." In de afvalstoffenverordening moet daarom worden aangegeven welke

overtredingen(lees: de overtreding van welke artikelen) een strafbaar feit opleveren. Uitsluitend indien dat het geval is, vormt de overtreding een economisch delict in de zin van artikel 1a, onder 3º Wed. In dit kader is tevens van belang dat de afvalstoffenverordening tijdig wordt aangepast aan een eventuele wijziging van hogere wetgeving.

In de Wed is de strafmaat aangegeven van overtredingen van plaatselijke verordeningen die gebaseerd zijn op de Wet milieubeheer. In het geval van de afvalstoffenverordening hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de vierde categorie. Artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht stelt de hoogte van een boete van de vierde categorie vast op maximaal € 20.250 (per 1 januari 2014). Artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht geeft de officier van justitie de mogelijkheid om met een boete strafvervolging te voorkomen.

Het openbaar ministerie stelt de richtlijnen op voor de hoogte van de boetes.

Het tweede lid bevat de strafmaat voor het enige artikel dat als een autonome bepaling in de verordening is opgenomen, namelijk artikel 21a dat handelt over het bezorgen van ongeadresseerd drukwerk. De overige bepalingen in de verordening vinden hun basis in de Wet milieubeheer en zijn in medebewind tot stand gekomen. Voor artikel 21a geldt op grond van artikel 154 Gemeentewet een strafmaat van hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 23: Toezichthouders

Aanwijzing van de toezichthouder in de afvalstoffenverordening is noodzakelijk, indien een toezichthouder tevens opsporingsbevoegdheden dient te krijgen. Het aanwijzen van toezichthouders gebeurt op basis van artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Alleen voor de aanwijzing van toezichthouders is een bepaling opgenomen in de afvalstoffenverordening. Opsporingsambtenaren worden namelijk aangewezen in de artikelen 141 en 142 Wetboek van Strafvordering.

Verder is de mogelijkheid opengelaten dat ook andere personen dan ambtenaren van de Afdeling Veiligheid & Wijken door het college belast worden met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening. Het kan dan gaan om medewerkers van de afdeling BAT, bijvoorbeeld indien het de naleving van het afzonderlijk aanbieden van bestanddelen van huishoudelijk afval (Controleur op afvalscheiding) of toezicht op het acceptatiebeleid op de milieustraten betreft.

Artikel 24: Inwerkingtreding De huidige Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2016 moet met het vaststellen van de nieuwe Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2020 per 1 januari 2020 worden ingetrokken.

Artikel 25: Overgangsbepalingen

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich. De essentie is dat een aanvrager om aanwijzing of ontheffing door de inwerkingtreding van de nieuwe verordening niet in een nadeliger positie komt te verkeren ten opzichte van de oude verordening. Hiertoe zijn deze overgangsbepalingen noodzakelijk om deze rechten te borgen.

Artikel 26: Citeerbepaling

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich. In de citeertitel is het jaartal 2019 opgenomen ter onderscheiding van de betrokken regeling van de in te trekken Afvalstoffenverordening Gemeente Tilburg 2016.