Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer Goeree-Overflakkee

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer Goeree-Overflakkee
CiteertitelAanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer Goeree-Overflakkee
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 31 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995
 3. artikel 3a van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2020nieuwe regeling

28-05-2019

gmb-2020-26048

Z-17-93182

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer Goeree-Overflakkee

 

 

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

 

in hun hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

 

gelet op artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

 

b e s l u i t e n:

 

 

 • I.

  als gemeentearchivaris te benoemen: de heer J.C. Both met als functienaam Streekarchivaris;

 •  

 • II.

  als plaatsvervangend gemeentearchivaris te benoemen: de heer M. Kuiper met als functienaam plaatsvervangend streekarchivaris;

 

 • III.

  als archiefbewaarplaats aan te wijzen:Streekarchief Goeree-Overflakkee, Dwarsweg 40 te Middelharnis, alsmede de serverruimten met de hardware bestemd voor de opslag van digitaal archief zoals opgenomen in systemen beheerd en als zodanig aangewezen door of namens het hoofd van het Servicecenter, extern gehoste systemen daaronder begrepen;

 

 • IV.

  een Strategisch informatieoverleg in te stellen waarin, naast een onafhankelijk deskundige, zitting hebben: de directiesecretaris, (plaatsvervangend) streekarchivaris, specialist DIM, adviseur DIM en op uitnodiging: de beleidsadviseur I&A en de CISO-FG;

 •  

 • V.

  als onafhankelijke deskundige, op voordracht van de onder IV genoemde personen, in het Strategisch informatieoverleg te benoemen:de heer C. van Rixoort;

 

 • VI.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na die van zijn bekendmaking en wordt aangehaald als: Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer Goeree-Overflakkee.

 

 

Aldus vastgesteld op 28 mei 2019 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

 

 

 

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

 

Toelichting

 

In artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) is de zorgplicht voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen bij burgemeester en wethouders (zorgdrager) gelegd.

 

Het gaat hier om een aantal besluiten dat burgemeester en wethouders moeten nemen om aan hun zorgtaak op grond van de Archiefwet 1995 te voldoen.

 

Onderdeel I betreft de benoeming van de gemeentearchivaris overeenkomstig artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995. In het eerste lid van artikel 32 van de Archiefwet 1995 is bepaald dat de gemeentelijke archiefbewaarplaats wordt beheerd door een gemeentearchivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek. Burgemeester en wethouders zijn eveneens bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van voldoende deskundig personeel (artikel 160, eerste lid, aanhef en onder d, van de Gemeentewet).

 

Onderdeel III betreft een uitwerking van de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om een gemeentelijke archiefbewaarplaats aan te wijzen (artikel 31 van de Archiefwet).

 

Onderdeel IV betreft het instellen van een Strategisch informatieoverleg (SIO). Het begrip SIO is geïntroduceerd in de toelichting op het in 2012 gewijzigde Archiefbesluit 1995 (hierna: Archiefbesluit). Met het SIO wordt in elk overheidsorgaan een structureel overleg gecreëerd. In dit overleg worden vraagstukken belegd over het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding. In het SIO vindt de ketengerichte belangenafweging in de informatiehuishouding plaats. Hierdoor wordt in samenhang het beheer van informatie georganiseerd. Daarnaast heeft een SIO bij besluiten omtrent vervreemding en selectielijsten een wettelijk verplichte functie.

 

In artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995 wordt voorgeschreven dat de belangen van het bestuur en de burger alsmede historische en culturele belangen bij vervanging, selectielijsten en vervreemding moeten worden afgewogen. De verantwoordelijke voor de informatiehuishouding vertegenwoordigt het belang van het bestuur; de archivaris historie en cultuur. De onafhankelijke deskundige heeft in het bijzonder de positie van de burger als uitgangspunt. Hiertoe dient het SIO een voordracht te doen (artikel 3a, eerste lid, van het Archiefbesluit). Het Archiefbesluit 1995 stelt eisen om de deskundigheid en onafhankelijkheid van deze functionaris te borgen (artikel 3a, tweede lid).

 

 

 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzending van de brief schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. In het bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de Rechtbank Rotterdam via http://loket.Rechtspraak.nl/bestuursrecht.