Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiderdorp

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent protocol cameratoezicht (Protocol cameratoezicht gemeente Leiderdorp)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiderdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent protocol cameratoezicht (Protocol cameratoezicht gemeente Leiderdorp)
CiteertitelProtocol cameratoezicht gemeente Leiderdorp
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leiderdorp/622270/CVDR622270_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2020nieuwe regeling

31-12-2019

gmb-2020-24471

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent protocol cameratoezicht (Protocol cameratoezicht gemeente Leiderdorp)

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp

 

overwegende dat de bescherming van de privacy van de bezoekers van en de werknemers van het gemeentehuis van de gemeente Leiderdorp en een integer gebruik van een camerasysteem het noodzakelijk maken een protocol op te stellen

 

mede gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 3, tweede lid, Arbeidsomstandighedenwet

 

besluiten vast te stellen het

 

PROTOCOL CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEIDERDORP

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit protocol wordt verstaan onder:

 • a.

  camerasysteem: het geheel van camera’s dat is geplaatst in – of zijn gericht op – voor publiek toegankelijke ruimten van het gemeentehuis van de Gemeente Leiderdorp;

 • b.

  persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (artikel 4 lid 1 AVG);

 • c.

  bijzondere persoonsgegevens: Bijzondere Persoonsgegevens: Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, zoals bedoeld in artikel 9 AVG);

 • d.

  incident: een strafbaar feit, ongeval of andere overlastgevende gedraging of gebeurtenis die gevaar of dreigend gevaar vormt voor de gezondheid of veiligheid van personen of de bewaking van zaken in en bij het gemeentehuis van de gemeente Leiderdorp en vraagt om optreden door de verantwoordelijke;

 • e.

  verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens waaronder wordt verstaan het verzamelen en vastleggen van beeldopnamen met het camerasysteem en het bewaren daarvan op een afzonderlijk opslagmedium alsmede de overige in artikel 4 lid 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bedoelde handelingen;

 • f.

  verwerker: Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt (artikel 4 lid 8 AVG);

 • g.

  verwerkingsverantwoordelijke: degene die alleen of tezamen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt, in casu de gemeente Leiderdorp;

 • h.

  aangewezen functionaris: degene die, onder verantwoordelijkheid van de gemeente Leiderdorp, belast is met de dagelijkse zorg voor het verwerken van de door cameratoezicht verkregen persoonsgegevens. Bij diens afwezigheid treedt een vervanger in diens plaats. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreffende de aangewezen functionaris zoals verwoord in de artikelen zijn in dat geval derhalve in gelijke mate van toepassing op diens vervanger;

 • i.

  gebouw: pand in eigendom van de gemeente Leiderdorp op locatie Willem Alexanderlaan 1, te Leiderdorp;

 • j.

  betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

 • k.

  verstrekking van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;

 • l.

  Verordening: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 2 Doel verwerking persoonsgegevens

 • 1.

  De verwerking van persoonsgegevens geschiedt alleen voor:

  • a.

   de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen in het gemeentehuis van de gemeente Leiderdorp door het tijdig waarnemen van en adequaat ingrijpen bij (dreigende) incidenten;

  • b.

   de beveiliging van de personeelsingang (indien van toepassing en/of andere locaties aan de buitenzijde/omgeving van het gebouw);

  • c.

   de bewaking van zaken die zich in de voor publiek toegankelijke ruimten van het gemeentehuis van de gemeente Leiderdorp;

  • d.

   De verwerkingsgrondslag waarop de gemeente Leiderdorp zich voor de verwerking van persoonsgegevens beroept is vastgelegd in artikel 6, lid 1 sub f van de Verordening.

Artikel 3 Kenbaarheid, soort gegevens

 • 1.

  Voor het publiek dat het gemeentehuis van de gemeente Leiderdorp binnengaat, is het kenbaar dat er gebruik wordt gemaakt van zichtbare camera’s door middel van tekens (informatieborden en/of pictogrammen) die duidelijk zichtbaar zijn aangebracht op of bij de toegangsdeuren.

 • 2.

  Alle medewerkers die werkzaam zijn in het gemeentehuis van de gemeente Leiderdorp worden voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit cameraprotocol hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • 3.

  Gedurende de openingstijden van het gemeentehuis van de gemeente Leiderdorp worden met behulp van een camerasysteem beeldopnamen en gegevens continue digitaal vastgelegd.

 • 4.

  Er worden geen geluidsopnamen gemaakt.

 • 5.

  De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:

  • a.

   beeldopnamen van de voor publiek toegankelijke ruimten van het gemeentehuis van de gemeente Leiderdorp, op locatie Willem Alexanderlaan 1, te Leiderdorp (N.B: door het verwerken van beeldmateriaal vindt eveneens een verwerking van bijzondere persoonsgegevens plaats);

  • b.

   gegevens met betrekking tot het tijdstip waarop, de datum waarop en de plaats waar de beeldopnamen zijn gemaakt.

Artikel 4 Taken en verantwoordelijkheden

 • 1.

  De verantwoordelijkheid voor het cameratoezicht het gemeentehuis van de gemeente Leiderdorp ligt bij de gemeente.

 • 2.

  De functionaris die hiertoe is aangewezen, bedient de apparatuur en kan de camerabeelden ‘real time’ gedurende de openingstijden van het gemeentehuis van de gemeente Leiderdorp bekijken.

 • 3.

  Indien zich een incident voordoet en onderzoek van de beeldopnamen noodzakelijk is, is de daartoe aangewezen functionaris verantwoordelijk voor onder meer het volgende:

  • a.

   Zo snel mogelijk analyseren en evalueren van de beeldopnamen, zodat deze niet langer dan noodzakelijk bewaard blijven.

  • b.

   Indien de beeldopnamen moeten worden bewaard voor onderzoek, worden de betreffende beeldopnamen gekopieerd of overgeschreven naar een afzonderlijk opslagmedium. Hiervan wordt een registratie bijgehouden. Na afhandeling van het incident wordt opdracht gegeven tot het vernietigen van de beeldopnamen.

Artikel 5 Bewaartermijn en verwijdering van persoonsgegevens

 • 1.

  Het camerasysteem verwijdert de persoonsgegevens uiterlijk vier weken nadat de opnamen zijn gemaakt.

 • 2.

  Slechts indien op de beeldopnamen een incident staat, kunnen de beeldopnamen langer dan vier weken worden bewaard. De beeldopnamen worden niet langer bewaard dan nodig is voor verwerkelijking van de doelen waarvoor zij worden verzameld. Na afhandeling van het incident worden de opnamen vernietigd.

Artikel 6 Verstrekking persoonsgegevens

 • 1.

  De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan derden indien dit verenigbaar is met het doel van de verwerking van de persoonsgegevens.

 • 2.

  De verantwoordelijke beoordeelt de geschiktheid van de beeldopnamen in het kader van het ter beschikking stellen aan derden. Dit wordt gedaan met inachtneming van het bepaalde in de Verordening.

 • 3.

  Beeldopnamen worden in geval van incidenten aan de politie verstrekt indien hierom uitdrukkelijk door de politie wordt verzocht onder verwijzing naar de wettelijke regeling die daaraan ten grondslag ligt dan wel indien dit noodzakelijk is voor hun publiekrechtelijke taakuitvoering.

 • 4.

  Indien de verantwoordelijke heeft beoordeeld dat de beeldopnamen geschikt zijn om ter beschikking te worden gesteld aan derden, maakt de daartoe aangewezen functionaris een kopie van de betreffende beeldopnamen door deze naar een extern medium (zoals bijvoorbeeld een DVD of USB-stick) te kopiëren.

 • 5.

  Alvorens tot het verstrekken van een kopie van de beeldopnamen wordt overgegaan, dient de ontvanger van de beeldopnamen zich te legitimeren tegenover de daartoe aangewezen functionaris. De ontvanger van de beeldopnamen tekent voor ontvangst alsmede voor het zorgvuldig en integer gebruik van de beeldopnamen, onder vermelding van datum en tijd.

Artikel 7 Geheimhoudingsplicht

 • 1.

  Eenieder die onder gezag van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt dan wel eenieder die de beelden ‘real time’ bekijkt, is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem uit dien hoofde bekend wordt, tenzij een wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 8 Inzagerecht

 • 1.

  Eenieder kan de verantwoordelijke verzoeken hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt en welke persoonsgegevens dat betreffen. In beginsel heeft betrokkene slechts recht op inzage in beeldopnamen waarop de betrokkene te zien is.

 • 2.

  Bij een verzoek om inzage dient de verzoeker het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt, aan te geven.

 • 3.

  Indien de verantwoordelijke twijfelt aan de identiteit van de verzoeker kan hij verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt of een identiteitsbewijs overlegt. Zo nodig dient verzoeker zich in persoon te vervoegen bij de daartoe aangewezen functionaris ter deugdelijke vaststelling van zijn identiteit. De termijn zoals bedoeld in artikel 5 wordt hierdoor opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is geleverd.

 • 4.

  Op een verzoek op inzage in beeldopnamen wordt beslist na een belangenafweging door de verantwoordelijke, waarbij het belang van betrokkene bij inzage van het beeldopnamen wordt afgewogen tegen overige belangen, waaronder:

  • a.

   de veiligheid van de staat;

  • b.

   de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;

  • c.

   gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;

  • d.

   het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen als bedoeld onder b en c;

  • e.

   de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

Artikel 9 Verzet

Eenieder kan bij de verantwoordelijke verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens in verband met zijn bijzondere persoonlijke belangen.

Artikel 10 Beveiliging persoonsgegevens

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens tegen verlies of diefstal of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking te beschermen. Vereist is een samenhangend pakket van bijbehorende informatiebeveiligingsmaatregelen om de juiste beveiliging van informatie en informatiesystemen te kunnen borgen. Het vingerend Informatiebeveiligingsbeleid vormt hiertoe het te hanteren kader.

Artikel 11 Verwerkers

De verwerkingsverantwoordelijke legt de afspraken tussen hem en verwerkers(s) omtrent de omgang met persoonsgegevens die verwerker ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, in een schriftelijke overeenkomst vast.

Artikel 12 Verband en koppeling aan andere verzameling persoonsgegevens

De verzameling persoonsgegevens heeft geen verbanden met een andere verzameling van persoonsgegevens en is niet aan gekoppeld aan een andere verzameling van persoonsgegevens.

Artikel 13 Evaluatie cameratoezicht

De verantwoordelijk evalueert eens per jaar of de doelen welke met het cameratoezicht worden beoogd, gehaald worden. Indien geconstateerd wordt dat de doelen niet worden gehaald, gaat de verantwoordelijke over tot de noodzakelijke aanpassingen.

Artikel 14 Ondernemingsraden

Een camerasysteem dat meekijkt of opnames maakt, is te beschouwen als een personeelsvolgsysteem in de zin van artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden. Voor de vaststelling van dit protocol is instemming vereist door de betreffende Ondernemingsraden.

Artikel 15 Onvoorzien

In gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist de verantwoordelijke.

Artikel 16 Slotbepaling

 • 1.

  Dit protocol kan aangehaald worden als “Protocol cameratoezicht gemeente Leiderdorp”

 • 2.

  Dit protocol treedt in werking na bekendmaking van het collegebesluit..

   

Aldus besloten in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, gehouden op 31 december 2019.

de secretaris,

de burgemeester,