Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Mandaatregeling “uitvoering huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2020-2023”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling “uitvoering huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2020-2023”
CiteertitelMandaatregeling Uitvoering Huisvestingsverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2020-2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpMandaatregeling Uitvoering Huisvestingsverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2020-2023
Externe bijlageMandaatlijst huisv.verord Geldrop-Mierlo 20-23

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2020Mandaatregeling Uitvoering Huisvestingsverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2020-2023

17-12-2019

gmb-2020-21308

2019-050014

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling “uitvoering huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2020-2023”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo

 

neemt in overweging,

 

dat ter bevordering van een vlotte, klantgerichte uitvoering van de Huisvestingsverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2020-2023, de uitoefening van bepaalde bevoegdheden en de ondertekening van stukken te mandateren aan anderen,

 

dat wordt gestreefd naar uniformiteit in de uitvoering van de Huisvestingsverordening tussen de gemeenten die gezamenlijk het Stedelijk Gebied Eindhoven vormen (de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen ca., Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre),

 

gelet op de het bepaalde in de Gemeentewet, afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014 en de Huisvestingsverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2020-2023,

 

B E S L U I T

 

vast te stellen, de volgende regeling, regelende de mandatering en de ondertekening van stukken.

 

 

 

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente dat bevoegd is in voorkomende gevallen te beschikken op aanvragen van woningzoekenden tot indeling in een of meerdere urgentiecategorieën, betreffende de gemeente Geldrop-Mierlo.

 • 2.

  Mandaat: het toekennen van de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten, in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht te nemen.

 • 3.

  Machtiging: het toekennen van de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, noch een rechtshandeling naar privaatrecht zijn.

 • 4.

  Stedelijk Gebied Eindhoven: het grondgebied van de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen ca., Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre;

 • 5.

  Woningcorporatie: toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet die feitelijk werkzaam is binnen een van de gemeente binnen het Stedelijk Gebied

Artikel 2 Grondslag

 • 1.

  Deze Mandaatregeling is een uitwerking van het bepaalde in artikel 15 van de Huisvestingsverordeningen 2020-2023 van de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen ca., Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre waarin is geregeld in welke gevallen en op welke wijze urgent-woningzoekenden met voorrang gehuisvest worden.

 • 2.

  Waar in deze regeling wordt gesproken over mandaat, ondermandaat of gemandateerde wordt daaronder tevens begrepen machtiging, ondermachtiging of gemachtigde.

Artikel 3 Uitoefening van bevoegdheden

1. Aan de directeur-bestuurders van de Dagelijks Besturen van de woningcorporaties werkzaam in het SGE, de voorzitter van de Urgentiecommissie en andere specifiek in de bij deze regeling behorende lijst genoemde functionarissen (hierna gezamenlijk in enkelvoud aangeduid als “functionaris”) wordt de bevoegdheid toegekend om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen dan wel feitelijke handelingen te verrichten.

2. De besluiten c.q. de feitelijke handelingen waarvoor deze functionaris mandaat c.q. machtiging wordt gegeven, staat vermeld op de bij deze mandaatregeling behorende lijst.

3. De uitoefening van het mandaat beperkt zich tot de taak en functie waarop het mandaat betrekking heeft.

4. Het mandaat houdt zowel een beslissings- als ondertekeningsmandaat in.

5. In het geval dat het bestuursorgaan zulks kenbaar heeft gemaakt en/of in het geval dat het in de redelijke lijn der verwachtingen ligt dat het bestuursorgaan op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken, vindt uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden niet plaats. In deze gevallen blijft de bevoegdheid onder het bestuursorgaan ressorteren.

6. De functionaris oefent het mandaat niet uit, indien de functionaris bij de beslissing een persoonlijk belang bij de besluitvorming heeft als bedoeld in artikel 2:4 Awb.

 

Artikel 4 Tijdelijk mandaat

 • 1.

  Ingeval van kortdurende afwezigheid van de functionaris is deze bevoegd om de uitoefening van de in mandaat verkregen bevoegdheden, onder gelijke voorwaarden als die waaronder hij het mandaat uitoefent, gedurende zijn afwezigheid over te dragen aan een met de waarneming belast functionaris. Een besluit tot tijdelijk mandaat geschiedt schriftelijk.:

 

Artikel 5 Instructies en inlichtingen

 • 1.

  Bij de uitoefening van bevoegdheden, bedoeld in deze regeling, worden specifieke mandateringsvoorwaarden, vermeldt in de bij deze regeling behorende lijst, in acht genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt bij de uitoefening van de bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, verordeningen en beleidsregels in acht genomen.

 • 3.

  De functionaris voorziet het bestuursorgaan jaarlijks en op verzoek een overzicht van de krachtens mandaat genomen besluiten.

 • 4.

  Het bestuursorgaan mag alleen eisen aan het in het derde lid bedoelde overzicht stellen, zoals ten aanzien van de wijze waarop, de frequentie waarmee, alsmede omtrent de voortgang en de inhoud van hetgeen onder mandaat wordt uitgevoerd.

 

Artikel 6 Ondertekening

 • 1.

  Een krachtens mandaat genomen besluit, alsmede de op de gemandateerde bevoegdheid betrekking hebbende brieven worden door de gemandateerde als volgt ondertekend:

 • het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,

 • namens dezen,

 • functionaris,

 • handtekening,

 • naam.”.

 

Artikel 7 Ondertekening

 • 1.

  Tenzij in de bij deze regeling behorende lijst anders is bepaald is de functionaris bevoegd tot het geven van ondermandaat.

 • 2.

  Het geven van ondermandaat geschiedt schriftelijk. De functionaris die ondermandaat verleent, stelt hiervan het bestuursorgaan onverwijld op de hoogte middels het toezenden van een afschrift van het ondermandaat.

 • 3.

  Op ondermandaat zijn de bepalingen van deze regeling van overeenkomstige toepassing.

 •  

Artikel 8 Instemming

 • 1.

  De in deze regeling of de bijlage opgenomen functionarissen hebben met de mandaatverlening ingestemd blijkend uit een schriftelijke verklaring.

Artikel 9 Overgangsrecht, citeertitel en bekendmaking

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Mandaatregeling Uitvoering Huisvestingsverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2020-2023.

 • 2.

  Deze regeling en de daarbij behorende Mandaatlijst “Uitvoering Huisvestingsverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2020 -2023”, treden in werking op de dag volgende op die waarop deze is bekendgemaakt.

 • 3.

  Op het in het tweede lid bedoelde moment komen de “Mandaatregeling Uitvoering Urgentieverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2016 en de daarbij behorende Mandaatlijst “Uitvoering Urgentieverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2016 te vervallen met dien verstande dat alle aanvragen die op dat moment nog in procedure zijn, op basis van de Mandaatregeling Uitvoering Urgentieverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2016 en de daarbij behorende Mandaatlijst “Uitvoering Urgentieverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2016 worden afgedaan.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de Geldrop-Mierlo op 17 december 2019.

J.C.J. van Bree N.J.H. Scheltens

burgemeester secretaris