Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende beleidsregels voor de huisvesting (Beleidsregels Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Oudewater)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende beleidsregels voor de huisvesting (Beleidsregels Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Oudewater)
CiteertitelBeleidsregels Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Oudewater
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingswet 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-202001-07-2019Nieuwe regeling

21-01-2020

gmb-2020-19260

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende beleidsregels voor de huisvesting (Beleidsregels Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Oudewater)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater,

 

gelet op van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Oudewater,

 

overwegende dat in de regionale huisvestingsverordening mogelijkheden zijn opgenomen (onder meer in paragraaf 2.4 en artikel 2.6.3) om lokale beleidsregels toe te passen bij de toewijzing van huurwoningen,

 

besluit:

 

vast te stellen de onderstaande “beleidsregels als lokale uitwerking van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Oudewater

 

 

Artikel I: lokale beleidsregels bij de genoemde artikelen uit de regionale huisvestings-verordening

 

Artikel 2.4.2 lid 1 en 2 voorrangsregels bezettingsnorm

Bij het verlenen van een huisvestingsvergunning wordt voorrang gegeven aan het huishouden passend bij de grootte van de woonruimte.

 

Burgemeester en wethouders kiezen voor de variant van de bezettingsnorm waarbij de bepaling van passendheid voorrang wordt gegeven aan een meerpersoonshuishouden bij woonruimte met vier of meer kamers.

 

Artikel 2.4.3 lid 1 Woningtype

De woningcorporatie geeft in haar advertentie het woningtype weer, hiervoor gelden de voorrangs-regels voor de doelgroepen zoals in de huisvestingsverordening zijn genoemd.

 

Artikel 2.4.4 Voorrangsregels doorstromen en doorschuiven

1. Regeling van Groot naar Beter

Bij het verlenen van een huisvestingsvergunning voor de huur van woonruimte met maximaal drie kamers wordt door burgemeester en wethouders voorrang gegeven aan een doorstromer die zelfstandige woonruimte met minimaal vier kamers achterlaat.

2. Doorschuifregel

De woningcorporatie kan een huurder de mogelijkheid bieden om te verhuizen binnen één portiek, flat of galerij. Er moet sprake zijn van één en dezelfde opgang en doorschuiven naar de begane grond is niet mogelijk. Daarbij mag er geen sprake zijn van wooncarrière tenzij de woningzoekende een functiebeperking heeft en de beoogde woning hiervoor beter passend is (artikel 2.4.4. lid 2 sub.d).

 

Artikel 2.4.5 Binding

Maximaal 25% van het woningaanbod mag met voorrang toegewezen worden aan ingezetenen van de gemeente Oudewater. Binnen die 25% valt ook hardheid met betrekking tot urgentie.

 

Artikel 2.4.6. Voorrang voor bijzondere doelgroepen

In de verordening zijn de belangrijkste groepen benoemd die voorrang krijgen op andere woningzoekenden (lage inkomens, voorwaarden voor aangepaste woningen).

 

Uit het oogpunt van transparantie en zo min mogelijk regels, worden er geen extra doelgroepen (aanvullend op de Huisvestingsverordening) benoemd die voorrang hebben op andere woningzoekenden.

 

Artikel 2.6.3a Loting

Burgemeester en wethouders vinden samen met de woningcorporatie loting een goed instrument om starters meer kansen op een zelfstandige woonruimte te gunnen. De woningcorporatie gaat zo snel als inregelen toelaat gebruik maken van loting. Maximaal 20%van het vrijgekomen woningaanbod in een kalenderjaar mag worden verloot.

 

Artikel 2.6.3b Standplaatsen via woongroepmodel

In de gemeente Oudewater zijn geen standplaatsen. Daarom worden er geen aanvullende regels opgesteld.

 

Artikel 2.6.3c Beheerdersbelang

Huurders waarbij sprake is van ernstige overlast, kunnen middels een maatwerkoplossing eenmalig een vergelijkbare woning aangeboden krijgen door de woningcorporatie.

 

Artikel 2.6.3d Woongroepen

In de gemeente Oudewater zijn geen woongroepen. Daarom worden er geen aanvullende regels opgesteld.

 

Artikel 2.6.3e Bemiddeling

Burgemeester en wethouders willen door een eenmalig aanbod bijzondere categorieën woningzoekenden door bemiddeling medewerking verlenen bij het verkrijgen van woonruimte. Op dit moment gebeurt dit onder meer bij de huisvesting van statushouders en voor mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang op basis van het Regioconvenant uitstroom maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16.

 

Artikel II: inwerkingtreding

  • 1.

    Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2019.

  • 2.

     

Artikel III: citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Beleidsregels Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Oudewater”.

 

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Oudewater op 21 januari 2020.

De secretaris, de wnd. burgemeester,

Ir W.J. Tempel W.G. Groeneweg