Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Verordening van de raad van Oudewater houdende regels voor het wegslepen van voertuigen (Wegsleepverordening gemeente Oudewater 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de raad van Oudewater houdende regels voor het wegslepen van voertuigen (Wegsleepverordening gemeente Oudewater 2019)
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Oudewater 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Wegsleepverordening gemeente Oudewater 2006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2020nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2020-12728

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de raad van Oudewater houdende regels voor het wegslepen van voertuigen (Wegsleepverordening gemeente Oudewater 2019)

 

De raad van de gemeente Oudewater;

 

 

gelezen het voorstel d.d. 29 oktober 2019 van:

- burgemeester en wethouders

 

 

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

 

vast te stellen de “Wegsleepverordening gemeente Oudewater 2019”.

 

 

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;

c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

f. het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 - Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 - Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: het terrein van Bergings Combinatie Utrecht (BCU) aan de Proostwetering 81 te Utrecht.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats zijn:

- op werkdagen van 08.00 tot 21.00 uur;

- op zaterdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Buiten deze openingstijden kan het voertuig op afspraak worden afgehaald.

- zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Artikel 4 - Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

Voor de kosten van het overbrengen en bewaren van voertuigen wordt verwezen naar de tarieven zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze Verordening. Deze tarieven zijn ook te vinden op de gemeentelijke website: http://www.oudewater.nlwww.oudewater.nl.

Artikel 5 - Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 - Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Wegsleepverordening gemeente Oudewater 2006.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Wegsleepverordening gemeente Oudewater 2019”.

 

 

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oudewater in zijn openbare vergadering,

gehouden op 12 december 2019.

De griffier, De voorzitter,

mr. A. van der Lugt W.G. Groeneweg

Bijlage 1 behorende bij de Wegsleepverordening gemeente Oudewater 2019

 

Wegsleep-, bewaar- en overige tarieven:

Voor wegsleepopdrachten bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 of bij of krachtens de gemeentelijke Wegsleepverordening gemeente Oudewater gelden in de gemeente Oudewater de volgende tarieven:

 

Voorrijkosten (indien geen versleping plaatsvindt):

a. een vast tarief voor voorrijkosten voor voertuigen tot en met 3500 kg, bestaande uit voorrijkosten indien geen versleping plaatsvindt, welke berekend wordt:

 • 1.

  Tussen 08.00 en 17.00 uur à € 125,-

 • 2.

  Tussen 17.00 en 08.00 uur en op zaterdag/zondag/feestdagen à € 135,-

b. een vast tarief voor voorrijkosten voor voertuigen vanaf 3500 kg, bestaande uit voorrijkosten indien geen versleping plaatsvindt, welke berekend wordt:

 • 1.

  tussen 08.00 en 17.00 uur à € 350,-

 • 2.

  tussen 17.00 en 08.00 uur à € 390,-

 

Wegsleepkosten (inclusief voorrijkosten):

c. een vast wegsleeptarief voor voertuigen tot en met 3500 kg, bestaande uit wegsleepkosten indien versleping plaatsvindt, welke berekend wordt:

 • 1.

  tussen 08.00 en 17.00 uur à € 140,-

 • 2.

  tussen 17.00 en 08.00 uur à € 160,-

d. een uurtarief voor voertuigen vanaf 3500 kg, bestaande uit wegsleepkosten indien versleping plaatsvindt, welke berekend wordt:

 • 1.

  tussen 08.00 en 17.00 uur à € 160,- per uur met een minimumtarief voor twee uur.

 • 2.

  Tussen 17.00 en 08.00 uur en op zaterdag/zondag/feestdagen à € 180,- per uur met een minimumtarief voor twee uur.

 

Stallingstarief:

e. Een stallingstarief per etmaal (inclusief de eerste 24 uur) of een gedeelte daarvan, indien het versleepte voertuig bij de Berger wordt gestald à € 15,- per etmaal.

 

Afgiftevergoeding:

f. Een (eenmalige) afgiftevergoeding à € 15,-.

 

Openingstijden van de bewaarplaats:

De openingstijden van de bewaarplaats, Bergings Combinatie Utrecht (BCU) B.V., gevestigd aan de Proostwetering 81 in Utrecht zijn:

- Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur;

- Zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

 

Buiten deze openingstijden kan het voertuig op afspraak worden afgehaald.

Het telefoonnummer is: 030 – 7539111.