Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Reglement op het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit Leusden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement op het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit Leusden 2018
CiteertitelReglement op het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit Leusden 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 84 van de Gemeentewet
 2. artikel 12 van de Woningwet
 3. artikel 12a van de Woningwet
 4. artikel 12b van de Woningwet
 5. artikel 12c van de Woningwet
 6. artikel 15 van de Monumentenwet BES
 7. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Leusden/CVDR608198.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2020Nieuwe regeling

06-03-2019

gmb-2020-12023

L165817

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement op het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit Leusden 2018

Het college van de gemeente Leusden;

 

gelet op artikel 84, van de Gemeentewet, artikel 12, 12a, 12b en 12c van de Woningwet artikel 15 van de Monumentenwet 1988, de Erfgoedverordening Leusden 2018;

 

ter uitvoering van het raadsbesluit van 1 februari 2018, nummer L153173;

besluit vast te stellen het navolgende:

 

Reglement op het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit Leusden 2018.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • a.

  Het adviesteam: het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit

 • b.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders gemeente Leusden

Artikel 2 Taken

 • 1.

  Het adviesteam functioneert als integrale Welstandcommissie, Monumentencommissie en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het adviesteam heeft tot taak, gevraagd of ongevraagd, advies uit te brengen.

  • a.

   Het adviesteam brengt op basis van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Bouwverordening en de Welstandsnota het ruimtelijk advies uit.

  • b.

   Het adviesteam brengt op basis van de Monumentenwet 1988, de Erfgoedwet 2016, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de gemeentelijke Erfgoedverordening het monumentenadvies uit.

 • 2.

  Het adviesteam adviseert over beleidsmatige of uitvoeringsgerichte aangelegenheden die van belang zijn voor de bevordering en instandhouding van de ruimtelijke kwaliteit en het ruimtelijk erfgoed, zoals bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en/of stedenbouwkundige ontwikkelingen.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  Het adviesteam bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) leden, die deskundig zijn op het gebied van architectuur, cultuurhistorie, bouw-/architectuurhistorie, restauratie en historische geografie/stedenbouw. Een deskundige op het gebied van lokale en regionale geschiedenis kan het adviesteam verrijken en het draagvlak voor adviezen verbreden.

 • 2.

  Het adviesteam kan slechts adviezen uitbrengen indien ten minste drie (3) leden aanwezig zijn waarvan ten minste één lid architect is.

 • 3.

  In afwijking van het vorige lid kan het adviesteam bij advisering, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 onder b slechts adviezen uitbrengen, indien ten minste één van de aanwezige leden deskundig is op het gebied van monumentenzorg.

 • 4.

  De leden van het adviesteam zijn onafhankelijk ten opzichte van het gemeentebestuur.

 • 5.

  Het adviesteam wordt bijgestaan door een secretaris of diens plaatsvervanger. Hij/zij is gemeenteambtenaar en heeft een raadgevende stem.

 • 6.

  Het college kan ambtelijke adviseurs aanwijzen. Deze hebben een raadgevende stem.

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur

 • 1.

  De leden van het adviesteam worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 2.

  Het college houdt bij de benoeming van de leden rekening met de binding van de kandidaten, met op het terrein van de Monumentenzorg actieve particuliere instellingen en met hun deskundigheid.

 • 3.

  De leden van het adviesteam treden na verloop van een periode van drie jaren af. Zij zijn eenmalig onmiddellijk herbenoembaar.

 • 4.

  De leden kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij geven daarvan schriftelijk kennis aan het college.

 • 5.

  De aftredende leden van het adviesteam blijven, indien mogelijk, hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

 • 6.

  Tussentijds benoemde leden treden af op het voor hun voorgangers bepaalde tijdstip.

Artikel 5 Termijn en advisering

 • 1.

  Het adviesteam brengt het advies over de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, ook indien deze vergunning betrekking heeft op een deel van een project of het een gefaseerde aanvraag betreft, uit binnen tien werkdagen nadat door of namens burgemeester en wethouders is verzocht.

 • 2.

  Het adviesteam brengt het advies over de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit monument, ook indien deze vergunning betrekking heeft op een deel van een project of het een gefaseerde aanvraag betreft, uit zoals omschreven in artikel 13 respectievelijk artikel 18 van de Erfgoedverordening 2018.

 • 3.

  Een langere termijn kan gegeven worden indien de termijn van afdoening van de aanvraag is verlengd met toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 6 Afdoening bij mandaat

 • 1.

  (Bouw)plannen tot een maximum van € 300.000,00; het college mandateert de beoordeling of een plan voor een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand aan de contactmanager vergunningen, indien de welstandscriteria voor die bouwwerken in de welstandsnota of het bestemmingsplan / beeldkwaliteitsplan zijn opgenomen (Kan-bepaling).

 • 2.

  In het geval van twijfel legt de gemandateerde het plan als bedoeld onder 1 alsnog voor aan zijn sparringpartner (architect).

 • 3.

  (Bouw)plannen/projecten groter dan € 300.000,00 worden om advies aan de sparringpartner (architect) en/of één van de andere adviseurs voorgelegd;

 • 4.

  (Bouw)plannen/projecten met cultuurhistorische waarde worden om advies aan de sparringpartner (architect) en één van de andere adviseurs voorgelegd;

 • 5.

  Complexe (bouw)plannen met een monument of een gebied met cultuurhistorische waarde worden om advies voorgelegd aan het adviesteam. Bij (bouw)plannen voor rijksmonumenten wordt ook de provincie en de rijksdienst voor het cultureel erfgoed om advies gevraagd.

Artikel 7 Vergoeding

De sparringpartner (architect) ontvangt een vergoeding op uurbasis. De overige leden ontvangen per bijgewoonde vergadering een vergoeding. Tevens is er een vergoeding naar rato voor het adviseren per mail. Indien een commissielid tijdig bericht krijgt dat zijn/haar advies niet nodig is voor de eerstkomende vergadering, zal hij/zij daarvoor ook geen vergoeding ontvangen.

Artikel 8 Jaarverslag

Het adviesteam maakt jaarlijks voor 1 april een verslag over haar werkzaamheden van het voorgaande jaar. Dit verslag wordt tenminste bekendgemaakt aan het college en de gemeenteraad. Het verslag is openbaar.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede bij gerezen geschillen, beslist het college, het adviesteam gehoord hebbende.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Bij de inwerkingtreding van dit reglement vervallen de:

  • a.

   bij raadsbesluit van 1 juli 2015 vastgestelde “Erfgoedverordening Leusden 2012” (gewijzigd per 1 juli 2015) onderdelen met betrekking tot de monumentencommissie.

  • b.

   bij raadsbesluit 23 september 2010 vastgestelde “Bouwverordening Leusden 2010, hoofdstuk 9 Welstand”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 maart 2018

het college van de gemeente Leusden

H.W. deGraaf - Koelewijn

directeur-secretaris

G.Bouwmeester

burgemeester