Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Bijdrageregeling toepassing zonne-energie bestaande woningen Zeewijk/Oranjewijk, gemeente Urk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijdrageregeling toepassing zonne-energie bestaande woningen Zeewijk/Oranjewijk, gemeente Urk
CiteertitelBijdrageregeling zonne-energie bestaande woningen Zeewijk/Oranjewijk, gemeente Urk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Urk/88571/CVDR88571_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-202001-01-202031-12-2023Nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2020-11985

018426076

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijdrageregeling toepassing zonne-energie bestaande woningen Zeewijk/Oranjewijk, gemeente Urk

De Gemeente Urk,

 

Gelet op: Algemene subsidieverordening gemeente Urk 2012

besluit:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Urk

 • b.

  Zonnepanelen: een voorziening waarmee door invallend licht elektriciteit wordt opgewekt welke via een omvormer op de huisinstallatie van de eigenaar (tevens bewoner) is aangesloten.

 • c.

  Zonneceldakpannen: een volwaardige zonnecollector, geïntegreerd in een keramische dakpan.

 • d.

  Aanvrager: de eigenaar of huurder van de onder e. genoemde woning die de woning zelf bewoont dan wel gaat bewonen.

 • e.

  Bestaande woning: (gebied I & II): een woning die vóór het 1 januari 2018 is gebouwd en wordt of zal worden bewoond door de aanvrager.

 • f.

  Erkend bedrijf: een bedrijf dat een erkend Uneto-VNI en/of SEI installateur is.

Op de verstrekking van een bijdrage in het kader van deze regeling zijn eveneens de regels van de Algemene Subsidieverordening gemeente Urk 2012 van toepassing, tenzij hiervan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken. Deze regeling is bedoeld als een beleidsregel in de zin van artikel 1:3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Criteria voor subsidiëring voor woningen

 • 2.1.

  Voor subsidie komen de in artikel 1 onder b en c genoemde maatregelen in aanmerking indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • -

   de woning(en) dienen te zijn gelegen in gebied 1 of 2 zoals gedefinieerd in artikel 1;

  • -

   voor de betreffende maatregel is niet eerder op dit adres een subsidie als bedoeld in artikel 1 verleend door het college;

  • -

   de maatregelen dienen nieuw te zijn, fabrieksmatig te zijn vervaardigd en te worden/zijn aangebracht door een erkend bedrijf;

  • -

   de maatregel(en) dient/dienen vooraf gemeld te zijn via een reserveringsverzoek bij het college voordat zij in/aan/op de woning worden gebracht; een dergelijke melding (reserveringsverzoek) kan alleen middels het daartoe door het college beschikbaar gestelde formulier worden gedaan;

  • -

   de aanvragen dienen te zijn ingediend middels daartoe door het college beschikbaar gestelde formulieren (reserveringsverzoek en subsidieverzoek, zie artikel 5) onder toevoeging van de noodzakelijke bewijsstukken (zie artikel 6).

 • 2.2

  De maatregelen die zijn bedoeld ter vervanging van bestaande/reeds aangebrachte maatregelen komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 2.3.

  Per adres kan slechts éénmaal een subsidieverzoek worden ingediend.

Artikel 3 Incidentele subsidie

Het college verstrekt een bijdrage in de vorm van een incidentele subsidie.

Artikel 4 Hoogte subsidie

Bij aanvragen verstrekt het college:

 • -

  voor zonnepanelen: een éénmalig bedrag van € 20,- per 100 Wattpiek (WP) vanaf een minimum geïnstalleerd vermogen van 1.000 Wattpiek en tot een maximum geïnstalleerd vermogen van 5.000 Wattpiek;

 • -

  voor zonneceldakpanen: een éénmalig bedrag van € 30,- per 100 Wattpiek (WP) vanaf een minimum geïnstalleerd vermogen van 1.000 Wattpiek en tot een maximum geïnstalleerd vermogen van 5.000 Wattpiek;

 • -

  voor een uitbreiding van een bestaande installatie met zonnepanelen wordt alleen het extra geïnstalleerde vermogen ten opzichte van het reeds aanwezige vermogen tot 5.000 Wattpiek in de berekening meegenomen;

 • -

  per adres is voor zonnepanelen éénmalig een bedrag van maximaal € 1.000,- beschikbaar.

 • -

  per adres is voor zonneceldakpannen éénmalig een bedrag van maximaal € 1.500,- beschikbaar.

Artikel 5 Aanvragen van subsidie

 • 5.1.

  Indien men voor subsidie in aanmerking wil komen dient men dit middels een reserveringsverzoek kenbaar te maken. Dit kan alleen door het ‘reserveringsformulier’ via de gemeentelijke website te downloaden. Op grond hiervan wordt, op basis van de door aanvrager verstrekte gegevens, een voorlopig subsidiebedrag gereserveerd. De aanvrager ontvangt schriftelijk een bevestiging van de reserveringsaanvraag.

 • 5.2.

  Een subsidieaanvraag moet worden ingediend binnen drie maanden na de ontvangst van het in artikel 5.1 genoemd bericht, maar kan niet eerder worden ingediend nadat de installatie is geplaatst en werkt. Dit kan alleen door het ‘formulier subsidieverzoek’ via de gemeentelijke website te downloaden.

 • 5.3.

  Alleen volledige, ondertekende en naar waarheid ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

 • 5.4.

  Artikel 28 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Urk 2012 is niet van toepassing.

Artikel 6 Aanvullende stukken bij het reserveringsverzoek en subsidieverzoek

 • 6.1.

  Bij het reserveringsverzoek ten behoeve van zonnepanelen en/of zonneceldakpannen dient de offerte van de installateur met vermelding van merk, type, vermogen (in Wattpiek) te worden ingediend.

 • 6.2.

  Bij het subsidieverzoek ten behoeve van zonnepanelen en/of zonneceldakpannen dient de factuur van de installateur met vermelding van merk, type, vermogen (in Wattpiek) en datum van installatie te worden bijgevoegd.

Artikel 7 Subsidieplafond

Voor aanvragen in de Zeewijk is nog € 50.000,- Beschikbaar. Voor aanvragen in de Oranjewijk is nog € 50.000,- beschikbaar. Aanvragen worden in behandeling genomen zolang genoemd plafond niet is overschreden. Als het subsidieplafond is overschreden vervalt automatisch de subsidieregeling.

Artikel 8 Wijze van behandelen van aanvragen

 • 8.1.

  De reserveringsverzoeken worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 8.2.

  Indien na ontvangst van een reserveringsverzoek als genoemd in artikel 5.1 niet binnen drie maanden een subsidieverzoek is ingediend, komt de aanvraag en de reservering automatisch te vervallen. Om dan alsnog voor subsidie in aanmerking te komen moet opnieuw een reserveringsverzoek en vervolgens een subsidieaanvraag worden ingediend.

 • 8.3.

  Reserveringsverzoeken en subsidieverzoeken worden in behandeling genomen zolang de in artikel 7 genoemde subsidie plafonds niet zijn overschreden.

 • 8.4.

  Onvolledige en/of onjuiste aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 9 Indieningstermijn aanvraag tot subsidievaststelling

Reserveringsverzoeken kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 oktober 2023.

De subsidieverzoeken kunnen worden ingediend tot 31 december 2023.

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

Desgevraagd dient de aanvrager medewerking te verlenen aan een controle ter plekke door ambtenaren van de gemeente Urk. Indien geen medewerking aan een controle wordt verleend, wordt geen subsidie verleend of de reeds uitgekeerde subsidie teruggevorderd.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan, met uitzonderding van het bepaalde in artikel 4 en 7 over de subsidie, van de bepalingen in deze verordening afwijken in gevallen waarin deze verordening of één van de beleidsregels niet voorzien, tot onbillijkheid leiden of tot situaties leiden waarmee geen aanwijsbaar belang is gediend.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze beleidsregel worden aangehaald als: ‘Bijdrageregeling zonne-energie bestaande woningen Zeewijk/Oranjewijk, gemeente Urk’

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Urk gehouden op 12 december 2019,

de voorzitter,

de griffier,

Toelichting op de bijdrageregeling toepassing zonne-energie bestaande woningen Zeewijk/Oranjewijk, gemeente Urk

 

Hieronder leest u per maatregel welke stappen u moet nemen om een bijdrage van de gemeente Urk te ontvangen.

Zonnepanelen en/of zonneceldakpannen

Wat moet u weten om in aanmerking te komen voor subsidie?

 • Zonnepanelen/zonneceldakpannen komen alleen voor subsidie in aanmerking als u tenminste 1.000 Wattpiek (vermogen) aan nieuwe zonnepanelen/zonneceldakpannen laat installeren.

 • De subsidie is voor maximaal 5.000 Wattpiek. Voor meer geïnstalleerd vermogen wordt geen subsidie verleend.

 • Heeft u al een installatie die u nu wilt uitbreiden dan komt alleen de uitbreiding voor subsidie in aanmerking tot maximaal 5.000 Wattpiek voor de gehele installatie (bestaand en nieuw). Per adres wordt éénmaal een subsidie verstrekt.

 • Heeft u bijvoorbeeld 4.000 Wattpiek reeds geplaatst en u wilt dit uitbreiden met 1800 Wattpiek dan komt maximaal 1000 Wattpiek voor subsidie in aanmerking.

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor subsidie?

 • U dient eerst een offerte aan te vragen bij een erkend installateur. Controleer ook zelf goed of op de plaats van uw toekomstige zonnepanelen/zonneceldakpannen geen schaduw komt. Ook een klein dak pijpje dat maar een deel van de zonnepanelen beschaduwt, vermindert het rendement. Dat geldt helemaal voor dakkapellen, schoorstenen, buurwoningen en bomen.

 • Via de gemeentelijke website www.urk.nl kunt u het formulier ‘reserveringsverzoek’ invullen, waarbij u aangeeft hoeveel vermogen u wilt laten installeren (in Wattpiek).

 • De gemeente onderzoekt vervolgens of u aan de voorwaarden voor subsidie voldoet. Is dat het geval dan wordt het uit te keren subsidiebedrag gereserveerd mits er voldoende budget is.

 • U heeft vervolgens 3 maanden de tijd om de zonnepanelen/zonneceldakpannen te laten plaatsen door een erkend bedrijf.

 • Nadat de installatie is geplaatst én werkt dient u een ‘subsidieverzoek’ in bij de gemeente. Ook dit formulier kunt u invullen via de gemeentelijk website www.urk.nl.

 • Bij dit formulier moet u de factuur meesturen van de installateur waarop duidelijk is aangegeven; het merk, type en vermogen per zonnepanelen/zonneceldakpannen alsmede het totale vermogen van de installatie.

 • Let op; als u dit ‘verzoek om subsidie’ niet binnen de gestelde termijn van 3 maanden indient, dan vervalt de reservering en kunt u geen aanspraak maken op de subsidie. U kunt dan wel opnieuw een reserveringsverzoek indienen maar die geldt nooit voor een al getroffen maatregel of bestaande installatie. Het is dus in uw eigen belang en uw verantwoordelijkheid deze termijn in de gaten te houden.

 • Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt u een subsidiebeschikking waarin het subsidiebedrag genoemd staat. Dit bedrag wordt op uw bankrekening overgemaakt. Hierbij dient u rekening te houden met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen.