Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarle-Nassau

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau houdende regels omtrent Mandaatbesluit subsidiëring Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarle-Nassau
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau houdende regels omtrent Mandaatbesluit subsidiëring Meldpunt Crisiszorg West-Brabant
CiteertitelMandaatbesluit subsidiëring Meldpunt Crisiszorg West-Brabant
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervalt van rechtswege op het moment dat de wijziging van de huidige gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis West-Brabant waarin onderhavig mandaat is opgenomen, in werking is getreden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-318772

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau houdende regels omtrent Mandaatbesluit subsidiëring Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau

 

gelet op het bepaalde in artikel 10:3 jo. 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

overwegende dat:

 • a.

  op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet de colleges van de 16 regiogemeenten in West-Brabant gezamenlijk zorg dragen voor de organisatie van crisiszorg in de regio West-Brabant;

 • b.

  de crisiszorg voorziet in een eenduidig en laagdrempelig meldpunt en de beschikbaarheid van directe interventies;

 • c.

  de regiogemeenten de uitgewerkte visie op integrale crisiszorg in West-Brabant onderschrijven;

 • d.

  het meldpunt crisiszorg organisatorisch wordt ondergebracht bij Veilig Thuis West-Brabant en de financiering van dit meldpunt zal plaatsvinden op basis van subsidieverlening aan Veilig Thuis West-Brabant;

 • e.

  het voornemen is om de afspraken over de subsidiëring van het meldpunt crisiszorg, waaronder mandaat om subsidiebesluiten te nemen in de gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant op te nemen;

   

besluit vast te stellen:

 

Mandaatbesluit subsidiëring Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Artikel 1  

Aan het college van burgemeester en wethouders van Breda wordt mandaat verleend om namens het college van Baarle-Nassau alle besluiten te nemen en andere rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant zoals overeengekomen in de Intentieverklaring Crisiszorg West-Brabant, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.

Artikel 2  

Onder het bepaalde in artikel 1 wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  het nemen van subsidiebesluiten ten behoeve van het Meldpunt Crisiszorg West Brabant;

 • b.

  het nemen van beslissingen op eventuele bezwaarschriften en het voeren van eventuele beroepsprocedures.

Artikel 3  

Het college van burgemeester en wethouders van Breda is bevoegd om aan medewerkers van Breda een of meerdere ondermandaten te verlenen voor de bevoegdheden zoals in artikel 2 genoemd.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt van rechtswege op het moment dat de wijziging van de huidige gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis West-Brabant waarin onderhavig mandaat is opgenomen, in werking is getreden.

Aldus besloten op 10 december 2019.

Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau

de secretaris,

ir. J.C. Slagboom

de burgemeester,

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf