Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarle-Nassau

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau houdende regels omtrent Mandaatbesluit subsidiëring GGz Breburg voor uitvoering van het verkennend onderzoek in de subregio Breda door het team bemoeizorg waar GGz Breburg leiding aan geeft

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarle-Nassau
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau houdende regels omtrent Mandaatbesluit subsidiëring GGz Breburg voor uitvoering van het verkennend onderzoek in de subregio Breda door het team bemoeizorg waar GGz Breburg leiding aan geeft
CiteertitelMandaatbesluit subsidiëring verkennend onderzoek Wvggz regio Breda
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-318757

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau houdende regels omtrent Mandaatbesluit subsidiëring GGz Breburg voor uitvoering van het verkennend onderzoek in de subregio Breda door het team bemoeizorg waar GGz Breburg leiding aan geeft

Het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau

 

gelet op het bepaalde in artikel 10:3 jo. 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht

 

overwegende dat:

 • a.

  op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg de colleges van de 16 regiogemeenten in de regio West-Brabant gezamenlijk zorg dragen voor de uitvoering van de gemeentelijke taken Wet verplichte ggz in de regio West-Brabant;

 • b.

  de regiogemeenten hiertoe een uitvoeringsplan hebben vastgesteld en dit plan onderschrijven;

besluit vast te stellen:

 

Mandaatbesluit subsidiëring GGz Breburg voor uitvoering van het verkennend onderzoek in de subregio Breda door het team bemoeizorg waar GGz Breburg leiding aan geeft

Artikel 1  

Aan het college van burgemeester en wethouders van Breda wordt mandaat verleend om namens het college van Baarle-Nassau alle besluiten te nemen en andere rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor subsidiëring van de uitvoering van het verkennend onderzoek zoals opgenomen in het ‘Uitvoeringsplan gemeentelijke taken Wet verplichte ggz van de gemeenten in West-Brabant’, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.

Artikel 2  

Onder het bepaalde in artikel 1 wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  het nemen van subsidiebesluiten ten behoeve van de uitvoering van het verkennend onderzoek in de 10 gemeenten van de subregio Breda;

 • b.

  het nemen van beslissingen op eventuele bezwaarschriften en het voeren van eventuele beroepsprocedures.

Artikel 3  

Het college van burgemeester en wethouders van Breda is bevoegd om aan medewerkers van Breda een of meerdere ondermandaten te verlenen voor de bevoegdheden zoals in artikel 2 genoemd.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten op 10 december 2019.

Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau

de secretaris,

ir. J.C. Slagboom

burgemeester,

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf