Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Langedijk

Destructieverordening gemeente Langedijk 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLangedijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening gemeente Langedijk 2010
CiteertitelDestructieverordening gemeente Langedijk 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 81h

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2010nieuwe regeling

25-05-2010

2010, 293 Gemeenteblad

R25052010GB293

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening gemeente Langedijk 2010

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 april 2010, nummer 32;

gelet op het bepaalde in artikel 81h van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

besluit:

vast te stellen de onderstaande Destructieverordening gemeente Langedijk 2010.

Artikel 1  

Deze verordening verstaat onder

a. wet: de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Stb 2007, 528)

b. aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal

ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

c. destructiemateriaal: categorie 1 materiaal

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders wijzen bij openbaar te maken besluit de locatie aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3  

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op

de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren

naar de verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4  

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het

destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal

wordt voorkomen.

Artikel 5  

De Destructieverordening, vastgesteld op 4 juli 1995, wordt ingetrokken.

Artikel 6  

1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Destructieverordening gemeente Langedijk 2010;

2. Zij treedt in werking op de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 25 mei 2010.

De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse

De griffier,

J. van den Bogaerde