Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard tot aanwijzing van openbare plaatsen waar camera's worden ingezet in het belang van de handhaving van de openbare orde (Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen Nissewaard 2020 - 2025)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard tot aanwijzing van openbare plaatsen waar camera's worden ingezet in het belang van de handhaving van de openbare orde (Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen Nissewaard 2020 - 2025)
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen Nissewaard 2020 - 2025
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 Themakaart 99-58-2138 Bijlage 2 Themakaart 99-58-2137

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling geldt tot en met 31 december 2025.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 151c, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Nissewaard/445575/CVDR445575_3.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-318366

Casenummer: 19.B.00414

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard tot aanwijzing van openbare plaatsen waar camera's worden ingezet in het belang van de handhaving van de openbare orde (Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen Nissewaard 2020 - 2025)

De burgemeester van de gemeente Nissewaard;

 

gelet op artikel 151c, tweede lid, van de Gemeentewet en op artikel 2:77 van Algemene plaatselijke

verordening Nissewaard;

 

overwegende dat het in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is om camera's in te zetten ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;

 

besluit het volgende vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen Nissewaard 2020 - 2025.

Artikel 1 Gebiedsaanwijzing

Camera's ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen worden ingezet binnen het gebied:

  • a.

    Spijkenisse Centrum, zoals aangeduid op de als bijlage 1 bij dit besluit behorende kaart met tek. nr. 99-58-2138, welk gebied wordt begrensd door de Vierambachtenboezem (watergang), Molenlaan, Schenkelweg, Dr. J.M. den Uyllaan, Raadhuislaan, Marrewijklaan, Vredehofplein en de Eerste Heulbrugstraat;

  • b.

    Akkers-Centrum, zoals aangeduid op de als bijlage 2 bij dit besluit behorende kaart met tek. nr. 99-58-2137, welk gebied wordt begrensd door de Akkerdonk, de watergang ten oosten van de Westdijk, de Meeldijk en de Akkersweg.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan in het gemeenteblad, en geldt tot en met 31 december 2025.

Artikel 3 Citeertitel

Deze besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen Nissewaard 2020 - 2025.

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Nissewaard op 17 december 2019.

De burgemeester,

mr. F. van Oosten

Bijlage 1 Themakaart 99-58-2138 Spijkenisse Centrum

Bijlage 2 Themakaart 99-58-2137 Spijkenisse Akkers-Centrum