Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

BELEIDSREGEL geveltuinen en boomspiegels

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBELEIDSREGEL geveltuinen en boomspiegels
Citeertitel2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: geveltuinen en boomspiegels
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-2019Nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-318000

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGEL geveltuinen en boomspiegels

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 10 december 2019

 

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht,

 

 

BESLUIT

 

vast te stellen de :

 

BELEIDSREGEL geveltuinen en boomspiegels

Hoofdstuk 1 Titel hoofdstuk 1

Paragraaf 1 Geveltuinen en boomspiegels

Artikel 1 Meldingsplicht

Er geldt een meldingsplicht ingeval men een geveltuin of boomtuin wil aanleggen. Hiervoor wordt het “meldingsformulier geveltuin en aanplant boomtuin” ingevuld. Zo houdt de gemeente zo veel mogelijk grip op de openbare ruimte.

Artikel 2 Vergoeding

Er wordt voor het aanleggen en onderhouden van een gevel- of boomtuin geen vergoeding in rekening gebracht.

Artikel 3 Breedte trottoir

De stoep moet breed genoeg blijven. Er moet, zowel bij een geveltuin als een boomtuin, altijd minimaal 1,5 meter vrije loopruimte overblijven.

Artikel 4 Maximale oppervlakte

Een geveltuin heeft een maximum oppervlakte van 2m².

Artikel 5 Afscheiding

Het is niet toegestaan muurtjes of hekjes te plaatsen als afscheiding van de geveltuin of boomtuin; hierdoor wordt gemeentegrond niet aan de openbaarheid onttrokken.

 

 

Artikel 6 Aanleg en onderhoud

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de beplantingen (water geven, snoeien, etc.).

Artikel 7 diepwortelende bomen en beplanting

Gebruik geen bomen en andere diepwortelende planten. De wortels bezorgen al snel problemen met de kabels en leidingen in de grond en schade aan uw fundering. Daarnaast heeft een boom altijd meer groeiruimte nodig dan 30 cm van de gevel

Artikel 8 Ophogen

De bodem van een boomtuin mag niet opgehoogd worden en maximaal 10 cm gespit worden. Zo blijft de boom in uitstekende staat.

Artikel 9 Overlast, essentiële functie

De gemeente kan een geveltuin of boomtuin verwijderen. Dit gebeurt in geval van overlast of indien een andere essentiële functie van de openbare ruimte in gedrang komt. Dit ter beoordeling van de gemeente.

Gevel- en boomtuinen mogen geen overlast aan anderen bezorgen, denk bijvoorbeeld aan snelgroeiende of doornige planten.

Artikel 10 Onderhoud aan een boom in boomtuin

De gemeente blijft het onderhoud aan de boom in de boomtuin en de verharding tegen de boom- of geveltuin uitvoeren. Uiteraard gebeurt dit zo zorgvuldig mogelijk. Ontstaat er per ongeluk toch schade aan de boom- of geveltuin, dan kan de gebruiker de gemeente niet aansprakelijk stellen.

Artikel 11 Opstallen

Het is niet toegestaan om opstallen zoals containers, fietsbergingen, tuinmeubilair (stoelen, loungesets, fakkels, bbq’s en/of tuinkabouters) te plaatsen.

Artikel 12 bereikbaarheid kabels en leidingen

De gemeente en netbeheerders zoals Brabant Water, Enexis en KPN geven de gebruikergelegenheid om het geveltuin of boomtuin (deels) te verwijderen bij werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de straat en bij reconstructies van de weg. Schade bij niet tijdig verwijderen, is voor rekening van de gebruiker.

Artikel 13 Eigendom ondergrond

De gemeente blijft eigenaar van de ondergrond.

 

 

Artikel 14 Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze beleidsregel treedt in werking op dag na bekendmaking

  • 2.

    Deze beleidsregel wordt aangehaald als: geveltuinen en boomspiegels

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 10 december 2019

De secretaris,

Drs. Th.C. van Waes

De burgemeester,

J.P.M. Klijs