Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amstelveen

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de verordening toeristenbelasting Amstelveen 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmstelveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de verordening toeristenbelasting Amstelveen 2020
CiteertitelVerordening toeristenbelasting Amstelveen 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening toeristenbelasting Amstelveen 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2019nieuwe regeling

06-11-2019

gmb-2019-317805

Z19-073490

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de verordening toeristenbelasting Amstelveen 2020

Zaaknummer: Z19-073490

 

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening toeristenbelasting Amstelveen 2020

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

 • 3.

  Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

 • 1.

  van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;

 • 2.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voorzover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

 • 3.

  van degene die verblijf houdt in een gemeubileerde woning voor welk verblijf forensenbelasting is verschuldigd;

 • 4.

  op vaartuigen voor welk verblijf watertoeristenbelasting is verschuldigd.

 • 5.

  van degene die op de dag waarop de eerste overnachting plaatsvindt, nog niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

 • 6.

  van studenten, ingeschreven of aantoonbaar studerend aan of bij een van overheidswege erkende onderwijsinstelling voor hoger beroeps- en universitair onderwijs in of in de directe omgeving van Amsterdam die aantoonbaar ten behoeve van hun studie verblijven in een hotel of extended stay voor de duur van tenminste één maand.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten.

Artikel 5 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

 • a.

  kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, caravan dan wel enig ander onderkomen of ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

 • b.

  kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en volgens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen merendeels ten behoeve van recreatief nachtverblijf.

 • c.

  vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van eenzelfde kampeermiddel gedurende een seizoen of een jaar.

 • d.

  volgtijdige standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de volgtijdige plaatsing van verschillende kampeermiddelen.

 • e.

  woning: een huis, een naar aard en inrichting vergelijkbare ander onderkomen of een deel van een huis of een vergelijkbaar onderkomen.

 • f.

  particulier: een natuurlijk persoon die buiten de uitoefening van een bedrijf of beroep gelegenheid biedt tot verblijf.

 • g.

  particulier verhuurde woning: een woning die door een particulier ter beschikking wordt gesteld voor het houden van verblijf met overnachting tegen een vergoeding in welke vorm dan ook.

 • h.

  vaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie of ander recreatief nachtverblijf.

Artikel 6 Belastingtarief

 • 1.

  Het tarief bedraagt per persoon, per verblijf € 2,50.

 • 2.

  Het tarief per overnachting op/in een camping, zoals beschreven in artikel 5 lid 1 a t/m d, bedraagt per verblijf € 0,70.

Artikel 6A Administratie

 • 1.

  De belastingplichtige is gehouden per belastingjaar een deugdelijke administratie bij te houden.

 • 2.

  Deze administratie bevat, met betrekking tot ieder aan wie gelegenheid tot overnachten wordt verschaft, tenminste gegevens betreffende:

 • a.

  het wel of niet woonachtig zijn in de gemeente Amstelveen;

 • b.

  aantal personen;

 • c.

  aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is;

 • d.

  het ouder of jonger zijn dan de genoemde leeftijdsgrens in geval van een verblijf als bedoeld in artikel 3 lid 5;

 • e.

  van studenten, ingeschreven of aantoonbaar studerend aan of bij een van overheidswege erkende onderwijsinstelling zoals bedoeld in artikel 3 lid 6.

 • 3.

  Een nachtverblijfregister kan worden aangemerkt als een deugdelijke administratie als bedoeld in lid 1.

 • 4.

  Indien de belastingplichtige gelegenheid tot verblijf biedt als genoemd in artikel 6 lid 1 en lid 2 dan dient dit onderscheid in de administratie te worden vastgelegd.

 • 5.

  Indien belastingplichtige meent recht te hebben op toepassing van een vrijstelling dan dient deze dit duidelijk en met mogelijke bewijstukken vast te leggen en te kunnen aantonen.

 • 6.

  Indien het onderscheid als bedoeld in lid 4 niet wordt geadministreerd, geldt voor alle overnachtingen het tarief zoals genoemd in artikel 6 lid 1.

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Aanslaggrens

Belastingaanslagen van minder dan € 10,- worden niet opgelegd.

Artikel 10 Termijnen van betaling en invordering

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, en de tweede termijn twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 • 3.

  Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 12 Overgangsbepaling

De 'Verordening toeristenbelasting 2019' van 07 november 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening toeristenbelasting Amstelveen 2020.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 november 2019.

De griffier,

Marnix Philips

De voorzitter,

Tjapko Poppens